รายการหลัก
ตรวจสอบรายชื่อที่ทางมหาวิทยาลัยไม่ได้รับธนาณัติ

บริการ E-learning สำหรับนักศึกษา มสธ.และบุคคลทั่วไป

        
 
หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน (English for office staff)
หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างโครงการ การเรียนรู้แบบออนไลนแห่ง สวทช. กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน เป็นหลักสูตรที่ผู้เรียนสามารถเสริมทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนื้อหาจะเน้นไปที่บทสนทนาและการเขียนเอกสารต่างๆ ซึ่งผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการทำงานหรือในชีวิตประจำวันได้ทันที เช่น การต้อนรับผู้มาติดต่อ การนัดหมาย การสื่อสารทางโทรศัพท์ จดหมาย การสมัครงาน และการสัมภาษณ์ เป็นต้น
 
 
คุณต้องการทดลองเรียนก่อนตัดสินใจหรือไม่ ?
เราเปิดโอกาสให้คุณสามารถเข้าทดลองเรียนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียงคลิ๊กเข้ามาในเว็บไซด์ http://www.thai2learn.com
 
ใครสามารถเข้าเรียนได้บ้าง
1.นักศึกษา มสธ. ที่ยังคงสภาพนักศึกษาอยู่
ค่าลงทะเบียน 800 บาท
2.บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
 
วิธีการสมัครเรียน
นักศึกษา มสธ. : สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://www.stou.ac.th/ หรือ ขอรับใบสมัครได้ที่ ศูนย์บริการการศึกษา มสธ.ประจำจังหวัด หรือศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั่วประเทศ
บุคคลทั่วไปที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก : สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://www.thai2learn.com
สมาชิก : ไม่ต้องทำการลงทะเบียนใหม่
 
การวัดผลการเรียน
ผู้เรียนจะต้องเรียนครบ 12 Unit และผ่านเกณฑ์การวัดผลเกิน 60 เปอร์เซ็นต์ จึงจะได้รับวุฒิบัตร โดยผู้เรียนสามารถเข้าเรียนซ้ำได้ ภายในระยะเวลา 4 เดือน
นับตั้งแต่เริ่มเรียนครั้งแรก
(หากคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ และสิ้นสุดระยะเวลาการเข้าเรียน จะต้องลงทะเบียนใหม่)
 
วีธีการชำระเงิน
นักศึกษา มสธ. :
สามารถชำระค่าลงทะเบียนได้โดยสั่งจ่ายทางธนาณัติมาที่ สำนักทะเบียนและวัดผล ฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตู้ ปณ. 222 ปณจ. หลักสี่ 10210 วงเล็บมุมซองว่า E - learning และ รหัสประจำตัวนักศึกษา
บุคคลทั่วไป :

1. สามารถชำระค่าลงทะเบียนได้โดยโอนเงินผ่านบัญชี
ธนาคาร ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี " โครงการ การเรียนรู้แบบออนไลนแห่ง สวทช."
สาขา ถนนแจ้งวัฒนะ    เลขที่บัญชี 3 2 4 - 2 - 5 9 6 6 3 - 7

ธนาคาร กรุงไทย
ชื่อบัญชี " โครงการ การเรียนรู้แบบออนไลนแห่ง สวทช."
สาขา ถนนศรีอยุธยา    เลขที่บัญชี 0 1 3 - 1 - 7 5 0 0 9 - 7

จากนั้นเขียนชื่อของท่าน, login name และเบอร์ที่สามารถติดต่อกลับได้
ลงในใบนำฝากแล้วแฟกซ์มาที่
เบอร์ 0-2962-2149

2. ชำระเงินผ่านทางธนาณัติ โดยสั่งจ่ายที่ โครงการการเรียนรู้แบบออนไลนแห่ง สวทช. 99/27 อาคาร ศูนย์อุตสาหกรรมซอฟแวร์ ชั้น 8 ถ. แจ้งวัฒนะ คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

3. ชำระด้วยตัวท่านเอง ได้ที่ โครงการการเรียนรู้แบบออนไลนแห่ง สวทช. (NOLP) 99/27 อาคาร
ศูนย์อุตสาหกรรมซอฟแวร์ ชั้น 8 ถ. แจ้งวัฒนะ คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 (รถเมล์ สาย 150, 356, 52, 32, 166)

 
การยืนยันการเข้าเรียน
ผู้เรียนทุกท่านจะได้รับ e-mail เพื่อยืนยันการเข้าเรียน (ทุกท่านต้องให้ e-mail address ที่ถูกต้องสามารถติดต่อได้ในตอนลงทะเบียน) และนักศึกษา มสธ. จะได้รับใบเสร็จรับเงินจากฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายใน 15 วัน และบุคคลทั่วไปจะได้รับใบเสร็จรับเงินจากโครงการ การเรียนรู้แบบออนไลนแห่ง สวทช. ภายใน 7 วัน (นับจากวันที่โครงการได้รับแฟกซ์ใบนำฝากเงินเพื่อชำระค่าลงทะเบียนเรียน)
หากเกินกำหนดดังกล่าวนักศึกษา มสธ. สามารถติดต่อเพื่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล โทร. (02) 504 7777 ต่อ 7231-7 สำหรับบุคคลทั่วไปติดต่อฝ่าย customer service โครงการ การเรียนรู้แบบออนไลนแห่ง สวทช. โทร. (02) 9622146
 
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียน
คอมพิวเตอร์ระดับพื้นฐานที่ใช้ในการเรียนได้
Hardware : Pentium 100 MHz
หน่วยความจำ 24 MB
ความละเอียดหน้าจอ 800 x 600
ความละเอียดสี 16 bit
Sound card
Modem 33 Kbps
Software : Microsoft Windows 95
Browser : Internet Explorer 4.0
Plug-in : Windows Media Player
   
คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมในการเรียน
Hardware : Celeron 500 MHz
  หน่วยความจำ 64 MB
  ความละเอียดหน้าจอ 800 x 600
  ความละเอียดสี 16 bit
  Sound card
  Modem 56 Kbps
Software : Microsoft Windows 98 ขึ้นไป
Browser : Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
Plug-in : Windows Media Player
   
อุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ประกอบการเรียน
  ลำโพง หรือหูฟัง
   
หมายเหต หากผู้เรียนไม่มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวสามารถเข้าเรียนที่ร้านบริการอินเทอร์เน็ต
  หรือ internet cafe ได้ทุกที่
 
การเข้าเรียน
ผู้เรียนทุกท่านสามารถเข้าเรียนได้โดย
1.เปิดเข้าเว็บไซต์ www.Thai2Learn.com
2.ใส่ login name และ password ที่ช่องทางซ้ายมือ แล้วกดปุ่ม login
3.เข้าสู่หน้า user room แล้วคลิกที่ปุ่ม Start learning เพื่อเข้าสู่บทเรียน
 
เวลาที่ใช้ในการเรียน
คุณสามารถเข้าเรียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยใช้เวลารวมทั้งหมดในการเรียนประมาณ 50
ชั่วโมง โดยผู้เรียนสามารถเข้าเรียนได้เป็นเวลา 4 เดือนนับตั้งแต่วันเริ่มเข้าเรียนครั้งแรก
 
การติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน
คุณสามารถติดต่อสอบถามข้อสงสัยต่างๆ หรือขอคำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนและการเนื้อหาภาษาอังกฤษได้ด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
- Webboard ของเว็บไซต์ซึ่งอยู่ในส่วน user room
- E-mail สามารถ Login เพื่อเข้า User Room และเลือกหัวข้อ "ติดต่ออาจารย์" ทางด้านซ้ายมือ
 
เวลาที่สามารถพบอาจารย์ได้
วันจันทร์ ทางโทรศัพท์ เวลา 13.30 ถึง 15.00 น.
วันอังคาร ทาง Live Chat เวลา 21.00 ถึง 22.00 น.
วันพุธ ทาง Live Chat เวลา 21.00 ถึง 22.00 น.
วันพฤหัสบดี ทาง Live Chat เวลา 21.00 ถึง 22.00 น.
วันศุกร์ ทางโทรศัพท์ เวลา 13.30 ถึง 15.00 น.
- ทางโทรศัพท์ ติดต่อที่เบอร์ 02-5032121-4 ต่อ 3843
- ทาง Live Chat สามารถ Login เพื่อเข้า User Room และเลือกหัวข้อ "คุยกับอาจารย์" ทาง
ด้านซ้ายมือ
 
สิ่งที่ผู้เรียนจะได้จากการเรียน
- ได้รับประกาศนียบัตร ซึ่งออกโดยโครงการ การเรียนรู้แบบออนไลนแห่ง สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- เพิ่มความเข้าใจการใช้บทสนทนาในสำนักงาน ตามสถานการณ์ต่างๆ เช่น รับโทรศัพท์เพื่อสอบถามธุระ โอนสาย นัดหมาย หรือรับข้อความ การสอบถามผู้มาเยือน เป็นต้น
- เพิ่มทักษะการเขียนเอกสารในที่ทำงาน เช่น รูปแบบการเขียนจดหมายในทางธุรกิจ จดหมายการสั่งซื้อสินค้า จดหมายขอข้อมูล การเขียน memo การเขียน e-mail การเขียนป้าย เป็นต้น
- การเตรียมเพื่อสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครและเอกสารอ้างอิง การอ่านโฆษณาสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน และการประเมินผู้สมัครงาน
- เตรียมการประชุม เช่น การวางแผนการประชุม จัดทำลำดับการประชุม จดบันทึกการประชุม และทำสรุปการประชุม
- การพัฒนาบุคลากรในสำนักงาน เช่นการอ่านบทความทางธุรกิจ การอ่านหนังสือพิมพ์ การทำแบบประเมินการทำงาน การวางแผนสำหรับการพัฒนาความรู้
- และเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆ
 
เนื้อหาบทเรียน
Unit 1 Welcoming visitors
 

1.1 A visitor with no appointment : a business visit
1.2 A visitor with no appointment : a social visit
1.3 An unexpected and unwanted visitor
1.4 A visitor known to the receptions
1.5 An Unknown visitor , but expected
1.6 An important visitor

Unit 2 Introductions and taking leave
  2.1 Introducing oneself
2.2 Introducing others
2.3 Asking for clarification and information
2.4 Taking leave
2.5 Giving excuses
Unit 3 Telephoning and taking messages
  3.1 Receiving calls
3.2 Making calls
3.3 Making calls for others
3.4 Receiving Messages
3.5 Giving Messages
Unit 4 Making appointments and travel arrangements
  4.1 Making and accepting appointment
4.2 Confirming and changing appointment
4.3 Making travel Arrangements
Unit 5 Invitations and replies
  5.1 Making and accepting invitation
5.2 Declining invitations
5.3 Invitation cards
5.4 Letters of invitations and replies
Unit 6 Socializing at a party
  6.1 Offering hospitality and responding to offers
6.2 Making small talk
Unit 7 Correspondence
  7.1 Business letters elements and styles
7.2 Letters of enquiry or request
7.3 Order letters
7.4 Goodwill Letters
Unit 8 Memorandums, e-mail messages, signs and notes
  8.1 Memorandums
8.2 E-mail messages
8.3 Signs and notes
Unit 9 Working with foreigners
  9.1 Working with a demanding boss
9.2 Working with an easy-going boss
9.3 Describing the company
9.4 Giving directions
Unit 10 Meetings and discussions
  10.1 Making arrangements for a meeting
10.2 Preparing agenda
10.3 Meeting procedures
10.4 Discussing the issues : a business meeting
10.5 Taking notes
10.6 Preparing the minutes
Unit 11 Applying for a job
  11.1 Letters of application and references
11.2 Job advertisements
11.3 Job interviews
11.4 Evaluating job applicants
Unit 12 Career development for office staff
  12.1 Keeping informed
12.2 Business readings
12.3 Performance review
12.4 Future plans
   


จัดทำโดยคณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 Webmaster@stou.ac.th