การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2554


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำหนดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 โดยเปิดสอนหลักสูตรแผน ก สำหรับนักศึกษาที่เลือกทำวิทยานิพนธ์ และแผน ข สำหรับนักศึกษาที่เลือกศึกษาค้นคว้าอิสระ และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ตามรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร
ระเบียบการสมัครฯ
การสมัครเข้ารับการคัดเลือก

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาใหม่

- ระดับปริญญาโท
- ระดับปริญญาโทบริหารการศึกษา
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

สาขาวิชา หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

มหาวิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท ดังนี้

1. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
– หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์) เปิดรับ แผน ก(ปิดรับสมัครแล้ว)
– หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ไทยคดีศึกษา) เปิดรับ แผน ก (รับสมัครถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554)
2. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
– หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต เปิดรับ แผน ก และ ข (รับสมัครถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554)
3. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ปริญญาโท
– หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) เปิดรับ แผน ข เฉพาะวิชาเอกปฐมวัยศึกษาและมัธยมศึกษา(ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ * ทั้งนี้ บุคลากรทางด้านประถมศึกษา และมัธยมศึกษา สามารถสมัครเข้าศึกษาได้)(ปิดรับสมัครแล้ว)
– หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) เปิดรับ แผน ก และ ข (รับสมัครถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554)
– หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา) เปิดรับ แผน ก และ ข(ปิดรับสมัครแล้ว)
– หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา) เปิดรับ แผน ก และ ข(ปิดรับสมัครแล้ว)
– หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย) วิชาเอกการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ วิชาเอกบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เปิดรับ แผน ก และ ข (รับสมัครถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554)
– หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) เปิดรับ แผน ก และ ข (รับสมัครถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554)
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

– หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา(ปิดรับสมัครแล้ว)

– หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน (รับสมัครถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554)

4. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
– หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แขนงวิชาบริหารธุรกิจ) เปิดรับ แผน ก และ ข (รับสมัครถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554)
– หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เปิดรับ แผน ก และ ข (รับสมัครถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554)
– หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แขนงวิชาการตลาด) เปิดรับ แผน ก และ ข (รับสมัครถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554)
5. สาขาวิชานิติศาสตร์
– หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต (วิชาเอกกฏหมายธุรกิจ) เปิดรับ แผน ก และ ข (ปิดรับสมัครแล้ว)
– หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (วิชาเอกกฏหมายมหาชน) เปิดรับ แผน ก และ ข(ปิดรับสมัครแล้ว)
– หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (วิชาเอกกฏหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม) เปิดรับ แผน ก และ ข(ปิดรับสมัครแล้ว)
6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
– หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกบริหารสาธารณสุข (ปิดรับสมัครแล้ว) และ วิชาเอกบริหารโรงพยาบาล เปิดรับ แผน ก (รับสมัครถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554)
– หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม) เปิดรับ แผน ข (รับสมัครถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554)
7. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
– หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล) แผน ก และ ข (ปิดรับสมัครแล้ว)
8. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
– หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เปิดรับ แผน ก และ ข (รับสมัครถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554)
9. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
– หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาครอบครัวและสังคม) เปิดรับ แผน ก และ ข (รับสมัครถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554)
10. สาขาวิชารัฐศาสตร์
– หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต เปิดรับ แผน ก และ ข (ปิดรับสมัครแล้ว)
11. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
– หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร) เปิดรับ แผน ก และ ข (ปิดรับสมัครแล้ว)
– หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สหกรณ์) แผน ก และ ข (ปิดรับสมัคร)
– หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการเกษตร) เปิดรับ แผน ก และ ข (รับสมัครถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554)
12. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– หลักสูตรวิทยาศาสตมหาบัณฑิต เปิดรับ แผน ก (ปิดรับสมัครแล้ว)

TOP

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป

1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัย หรือสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับรอง
1.2 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.3 ต้องไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย

2. คุณสมบัติเฉพาะ

2.1 สาขาวิชาศิลปศาสตร์
2.2 สาขาวิชานิเทศศาสตร์
2.3 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
2.4 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
2.5 สาขาวิชานิติศาสตร์
2.6 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2.7 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
2.8 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2.9สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
2.10 สาขาวิชารัฐศาสตร์
2.11 สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
2.12 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

TOP

ระเบียบการสมัครฯ

ผู้สนใจที่ต้องการสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สามารถเลือกช่องทางการซื้อหรือ download ได้ดังนี้
ซื้อทางไปรษณีย์

1. จ่ายชำระค่าระเบียบการสมัคร ผ่าน Pay @ Post สั่งจ่ายปลายทางชื่อและที่อยู่ผู้รับเงินเป็น "มสธ." โดยระบุจำนวนเงินใน Pay @ Post เป็นจำนวจเงินเท่ากับราคาระเบียบการสมัครที่สั่งซื้อ (ต้องชำระค่าระเบียบการสมัครที่สั่งซื้อเป็น Pay @ Post เท่านั้น) ระเบียบการสมัครชุดวิชาละ 200 บาท
2. เขียนจดหมายสั่งซื้อระเบียบการสมัครฯ โดย ระบุชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้สั่งซื้อ จำนวนระเบียบการฯ ที่สั่งซื้อ พร้อมด้วยจำนวนเงินและเลขที่ Pay @ Post อย่างชัดเจน (พร้อมวงเล็บมุมซองว่า "ซื้อระเบียบการสมัครฯ ระดับบัณฑิตศึกษา") โดยส่งมายังมหาวิทยาลัย ตามที่อยู่ต่อไปนี้ download แบบฟอร์มการสั่งซื้อ

ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตู้ ป.ณ. 55
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210
(ซื้อระเบียบการสมัครฯ ระดับบัณฑิตศึกษา)

ซื้อด้วยตนเอง

1. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี วันจันทร์-เสาร์ เวลา 09.00-16.00 น.
1.1 ที่อาคารบริการ 1 ชั้น 2 (ตึกหน้าเสาธง)

1.2 ที่สำนักพิมพ์ ฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่าย อาคารบริภัณฑ์ ชั้น 1
2. ศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทุกจังหวัด และศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทั้ง 10 แห่ง
3. ศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่ โรงเรียนสารวิทยา โรงเรียนบางกะปิ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โรงเรียนวัดสุทธิวราราม โรงเรียนสมุทรปราการ และโรงเรียนปทุมวิไล

โรงเรียนประจำจังหวัดที่ไม่มีระะเบียบการสมัครจำหน่าย มีดังนี้
1. ร.ร.สิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
2. ร.ร.นครนายกวิทยาคม จ.นครนายก
3. ร.ร.สระแก้ว จ.สระแก้ว
4. ร.ร.เบญจมราชูทิศ จ.ราชบุรี
5. ร.ร.นารีนุกูล จ.อุบลราชธานี
6. ร.ร.หนองบัวพิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู
7. ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี
8. ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์

9. ร.ร.ห้องสอนศึกษา จ.แม่ฮ่องสอน
10. ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
11. ร.ร.พิชัยรัตนาคาร จ.ระนอง


Download ใบสมัคร

สามารถ download ใบสมัครได้ฟรี ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554
ศึกษาขั้นตอนการสมัคร และ Download ใบสมัคร

TOP

การสมัครเข้ารับการคัดเลือก

ให้ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัคร พร้อมชำระค่าธรรมเนียมสมัครเพื่อรับการคัดเลือกจำนวน 500 บาท โดยชำระ ผ่านระบบ Pay at Post ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ หมายเลขโปรแกรมทำการ 473 แล้วส่งเอกสารไปยัง มหาวิทยาลัยฯ ตามที่อยู่ต่อไปนี้

ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตู้ ป.ณ. 55
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210
(ส่งเอกสารการสมัครระดับบัณฑิตศึกษา)

โดยกำหนดส่งเอกสารการสมัครภายใน 31 มีนาคม 2554 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ จะไม่พิจารณาคืนเอกสารการสมัครพร้อมธนาณัติแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นและ/หรือ ผู้สมัครจะขอเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา / แขนงวิชาภายหลังการสมัครไม่ได้ (หมายเหตุ วันสุดท้ายของการรับสมัครดูวันที่ประทับตราไปรษณีย์)

การตอบรับการได้รับเอกสารการสมัคร
เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ทำการตรวจสอบหลักฐานการสมัครเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งตอบรับการจัดส่งใบสมัครทาง www.stou.ac.th คลิกที่ บัณฑิตศึกษา "ตรวจสอบใบสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2554" (ตรวจสอบได้หลังจากสำนักบัณฑิตศึกษาได้รับเอกสารการสมัคร ประมาณ 15-30 วันทำการ) และส่งหนังสือตอบรับการได้รับเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์อีกทางหนึ่ง

การแจ้งผลการคัดเลือก

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการคัดเลือกได้ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร หรือทาง www.stou.ac.th คลิกที่ บัณฑิตศึกษา "ตรวจสอบผลการคัดเลือก" ในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และมหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้สมัครทุกคนทราบทางไปรษณีย์ ภายหลังประกาศผลทาง website ประมาณ 1 สัปดาห์
หมายเหตุ สาขาวิชาที่ขยายเวลาการรับสมัคร จากวันที่ 15 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554 การแจ้งผลการคัดเลือกจะล่าช้าออกไปประมาณ 30 วันทำการ


ขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา
โทรศัพท์ 0-2504-7561-4 (วันและเวลาราชการ)

TOP