กรอกรหัสนักศึกษาในช่องด้านล่างเพื่อ
Download แผนกิจกรรมการศึกษา1/2560
  ไฟล์ทั้งหมดที่ให้ Download เป็นประเภทเอกสาร Word(.doc) หรือ Acrobat(.pdf)
< Back
รายชื่อแผนกิจกรรมการศึกษา 1/2560 ระดับปริญญาโท
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ปริญญาเอก
No.
รหัส
ชื่อชุดวิชา
     
   

 

   

 

   

 

ปริญญาโท
แขนงวิชาหลักสุตรและการสอน
No.
รหัส
ชื่อชุดวิชา
     
     
     
     
แขนงวิชาการบริหารการศึกษา
     
     
     
     
แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
     
     
     
     
แขนงวิชาการแนะแนว
     
     
     
     
แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ
     
     
     
     
แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
     
 
 
 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร
No.
รหัส
ชื่อชุดวิชา
     
     
     
     
แขนงวิชาสหกรณ์
     
     
     
     
แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
     
     
     
     
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
No.
รหัส
ชื่อชุดวิชา
     
     
     
     
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
No.
รหัส
ชื่อชุดวิชา
     
   
   
   
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
No.
รหัส
ชื่อชุดวิชา
     
     
     
     
สาขาวิชารัฐศาสตร์
No.
รหัส
ชื่อชุดวิชา
1 80711 การวิเคราะห์การเมืองและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
2 81711 การเมืองการปกครองไทย
3 81712 แนวคิดทางการเมืองและสังคม
4 82711 การเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
5 82712 ประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น
6 83712 การสื่อสารทางการเมือง
7 83713 กระแสโลกศึกษา
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
แขนงวิชาบริหารธุระกิจ
No.
รหัส
ชื่อชุดวิชา
1 32721 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์
2 32722 การบัญชีเพื่อการจัดการและการวางแผนภาษีอากร
3 32723 เทคนิคเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจและการจัดการการดาเนินงาน
4 32725 การวิจัยธุรกิจและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
5 32726 การจัดการการตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธ์
6 32741 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการจัดการทรัพยกรมนุษย์
แขนงวิชาการตลาด
1 30701 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการจัดการการเงิน
2 30702 การจัดการการตลาดและการจัดการการดาเนินงาน
3 32715 การจัดการผลิตภัณฑ์ ราคา
4 32730 สัมมนาการจัดการการตลาด
     
แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ
1 33701-33711 แนวคิด ทฤษฎี และหลักการรัฐประศาสนศาสตร์
2 33714 การบริหารยุทธศาสตร์
3 33715 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
4 33718 การบริหารท้องถิ่น
5 33732 การบริหารองค์การและการจัดการภาครัฐ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
No.
รหัส
ชื่อชุดวิชา
1 60721 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง
2 60723 เศรษฐศาสตร์เกษตร และเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3 60726 เศรษฐศาสตร์การเงินและการจัดการทางการเงิน
4 60727 เศรษฐศาสตร์ภาครัฐและนโยบายสาธารณะ
5 60730 เศรษฐศาสตร์การจัดการและการประยุกต์
6 60731 การจัดการเชิงกลยุทธ์ และการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
สาขาวิชาศิลปศาสตร์
No.
รหัส
ชื่อชุดวิชา
     
     
     
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
No.
รหัส
ชื่อชุดวิชา
     
 
 
 
 
 
 


 

นักศึกษาสามารถ Download
ได้เฉพาะในชุดวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาปัจจุบันเท่านั้น
โดยกรอกรหัสประจำตัวนักศึกษาในช่องด้านบน

 


Copyright © 2002-2004 Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.
Comments & Suggestions Email: Webmaster@stou.ac.th

Up Up