การบรรยายพิเศษของผู้ทรงคุณวุฒิ

ปาฐกถาพิเศษ/เสวนาทางวิชาการ/บรรยายพิเศษ
ในการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มสธ.

- บรรยายพิเศษ เรื่อง งานวิจัยเพื่อการสรรสร้างนวัตกรรม ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
- บรรยายพิเศษเรื่องจากงานวิจัยที่มีคุณภาพสู่การเพิ่มคุณค่างานวิจัย ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
- ปาฐกถาพิเศษ เรื่องนวัตกรรมวิจัยยุค Thailand 4.0 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560