หน้าหลัก :: Home หน้าหลัก :: Home
 
Join :  
เกี่ยวกับ มสธ. | ระบบการเรียนการสอนทางไกล | หลักสูตร | ตารางกิจกรรมนักศึกษา | สาขาวิชา | สำนัก/หน่วยงาน | โครงการพิเศษ | บริการอื่นๆ | ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. | ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
line decor
line decor

 

 

 

 

 

 
ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
 
STOU Online
 
บริการห้องสมุด
 
ศูนย์หนังสือ มสธ.
  สำหรับนักศึกษา มสธ.
 
E-mail นักศึกษา
 
สมัคร sms
 


เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร 1 ปี ครึ่ง
(ตั้งแต่ 1- 15 มิถุนายน 2561)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558
หลักสูตร 1 ปี ครึ่ง รับนักศึกษา จำนวน 75 คน (เป็นหลักสูตรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู)


คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
     ให้การรับรองวิทยฐานะและปริญญา
2. เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียน
3.มีสัญญาการจ้างงานการปฏิบัติงานจากโรงเรียน
4.มีหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จากคุรุสภา

หลักฐานการสมัคร
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาปริญญาบัตร
4.สำเนาใบรายงานผลการศึกษา
5.สำเนาสัญญาจ้างงานในตำแหน่งครูผู้สอน
6.สำเนาหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

หากมีข้อสงสัยติดต่อสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 02 504 8506


**Downloadใบสมัคร ให้ปรินซ์ใบสมัครและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้ง 2 ส่วน

1.กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน
2.ชำระค่าสมัคร 500 บาทที่ไปรษณีย์ไทย (แบบฟอร์มชำระเงินอยู่ท้ายใบสมัคร)

สามารถส่งใบสมัครที่
1. ส่งด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(One stop service)
2. ส่งด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยพัฒนา ที่อยู่ศูนย์
3. ส่งทางไปรษณีย์ที

ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตู้ ป.ณ. 55 ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210 (ส่งเอกสารการสมัครระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต)

 

การแจ้งผลการคัดเลือก
- จัดส่งผลการคัดเลือกทางไปรษณีย์
- SMS
- ตรวจสอบทางเว็บไซต์

ผู้สมัครทุกท่านควรตรวจสอบการกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
และตรวจสอบจำนวนเอกสารประกอบใบสมัครให้ครบถ้วน
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาคืนค่าธรรมเนียมการสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
เพื่อรับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
ยกเว้นกรณียกเลิกการเปิดสอนในหลักสูตรนั้นๆ

 

---------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบใบสมัคร/ผลการคัดเลือก
คำชี้แจงประกอบการตัดสินใจลงทะเบียนเรียน

  

ตรวจสอบใบสมัคร/ผลการคัดเลือก ปีการศึกษา 2560

 

 


  กระดานสนทนา มสธ.
โทรศัพท์ 0-2504-7788 : วันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 19.20 น.
  : วันเสาร์- อาทิตย์
08.30 - 16.30 น.
E-mail : ic.proffice@stou.ac.th
  โทรสาร : 0-2503-3546-8   
 
   

Last updated : 06-Jun-2018 4:12 PM  :: Old Webpage ::
© 2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
โปรดให้คำติชมและเสนอแนะได้ที่ :webmaster@stou.ac.th

เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรเลือกใช้ IE7 ขึ้นไปเพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง