|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|

ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน

ระยะเวลาการลงทะเบียน ภาคต้น ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 15 พฤษภาคม
ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
20501

พื้นฐานวิชาชีพครู

4,000 บาท
20502

การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน

4,000 บาท

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

2,000 บาท
รวม
10,000 บาท
ชุดวิชาที่เปิดให้สำหรับนักศึกษาเก่าลงทะเบียนเรียน
20599
ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน
4,000 บาท

 

ระยะเวลาการลงทะเบียน ภาคปลาย ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 15 ตุลาคม
ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
20503

วิทยาการการจัดการเรียนรู้

4,000 บาท
20504

การประเมินและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

4,000 บาท
20599
ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน
4,000 บาท
รวม
12,000 บาท

 

แบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียน

1
ลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2
ลงทะเบียนเรียนผ่านที่ทำการไปรษณีย์ Pay At Post
  2.1 ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1
  2.2 ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2
  2.3 ลงทะเบียนลาพัก
  2.4 ลงทะเบียนสอบซ่อม (ภาคการศึกษาที่ 1)
  2.5 ลงทะเบียนสอบซ่อม (ภาคการศึกษาที่ 2)
   
จัดทำโดย สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 gsoffice@stou.ac.th