|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|

การลงทะเบียนและปฎิทินการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก

 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556
1 เม.ย. - 15 พ.ค. 2556

ลงทะเบียนเรียน/ลาพักการศึกษา (download แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน จาก website บัณฑิตศึกษา มสธ.)

31 พ.ค. 2556 วันสุดท้ายของการขอเพิ่มชุดวิชา และการลาพักการศึกษา
1 ก.ค.2556 วันเปิดภาคการศึกษา
15-16 มิ.ย. 2556 ปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการ นักศึกษาใหม่ ป.เอก สาขาวิชาศิลปศาสตร์,
สาขาวิชานิเทศาสตร์,สาขาวิชาศึกษาศาสตร์,สาขาวิชารัฐศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
22-23 มิ.ย. 2556 ปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการ นักศึกษาใหม่ ป.เอก สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
31 ก.ค. 2556 วันสุดท้ายของการขอถอนชุดวิชา
วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอโอนย้ายชุดวิชาข้ามภาคการศึกษา
1 พ.ย. 2556 วันสุดท้ายของการยื่นแบบขอสอบหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์
วันสุดท้ายของการยื่นแบบขอสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์
วันสุดท้ายของการยื่นแบบขอสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์
26-27 ต.ค. 2556 วันสอบไล่ประจำภาคการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1
30 พ.ย. 2556 วันสุดท้ายของการสอบดุษฎีนิพนธ์
   
   
 
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556
1 ก.ย.–15 ต.ค. 2556 ลงทะเบียนเรียน/ลาพักการศึกษา(download แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน จาก website บัณฑิตศึกษา มสธ.)
31 ต.ค. 2556 วันสุดท้ายของการเพิ่มชุดวิชา
วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา
16 ธ.ค.2556 วันเปิดภาคการศึกษา
15 ม.ค. 2557 วันสุดท้ายของการขอถอนชุดวิชา
วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอโอนย้ายชุดวิชาข้ามภาคการศึกษา
26-27 เม.ย. 2557 วันสอบไล่ประจำภาคการศึกษา
1 พ.ค. 2557 วันสุดท้ายของการยื่นแบบขอสอบหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์
วันสุดท้ายของการยื่นแบบขอสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์
วันสุดท้ายของการยื่นแบบขอสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์
30 มิ.ย. 2557 วันสุดท้ายของการสอบดุษฎีนิพนธ์

หมายเหตุ
1) การลงทะเบียนเรียนหรือลากพักการศึกษาล่าช้ากว่ากำหนด นักศึกษาต้องชำระค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ วันละ 100 บาท นับจากวันสุดท้ายของกำหนดการลงทะเบียน จนถึงวันที่ชำระค่าลงทะเบียน
2) กรณีนักศึกษาต้องรอผลการประเมินชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์ อนุญาตให้ลงทะเบียนล่าช้าได้ไม่เกิน 15 วัน หลังวันแจ้งผลสอบทางเว็บไซต์บัณฑิตศึกษา
3) การสอบวัดคุณสมบัติจะมีกำหนดสอบภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง แต่นักศึกษาสามารถลงทะเบียนสอบภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ถ้านักศึกษาไม่ผ่านภาคการศึกษานี้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนสอบในภาคการศึกษาถัดไป
 
ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วย เงินค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
 
แบบฟอร์มการลงทะเบียน
 

จัดทำโดย สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 gsoffice@stou.ac.th