|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|

เอกสารปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาใหม่
  1. แผนพับ แนะนำสำนักบัณฑิตศึกษา
  2. แผนพับ แนะนำห้องบริการบัณฑิตศึกษา
  3. แผนการศึกษา และ ประวัติของนักศึกษา
  4. คู่มือการเขียนรายงานวิชาการ
  5. หลักสูตรของแต่ละสาขา ระดับบัณฑิตศึกษา
  6. คู่มือ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และ การลงทะเบียนเรียน
  7. คู่มือ นักศึกษาระดับปริญญาโท
  8. คู่มือการศึกษาค้นคว้าสารสนเทศของห้องสมุด
  9. กระบวนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา