|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|

กำหนดการสัมมนาเสริมประจำชุดวิชา สาขาวิชารัฐศาสตร์
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557
รหัส
ชื่อชุด
วันที่
สถานที่
80701/81711
การเมืองการปกครองไทย
คลิกดูรายละเอียด
คลิกดูรายละเอียด
80702/80711
การวิเคราะห์การเมืองและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
คลิกดูรายละเอียด
คลิกดูรายละเอียด
80703/81712
แนวคิดทางการเมืองและสังคม
คลิกดูรายละเอียด
คลิกดูรายละเอียด
83702_83713
กระแสโลกศึกษา
คลิกดูรายละเอียด
คลิกดูรายละเอียด
83712/83706
การสื่อสารทางการเมือง
คลิกดูรายละเอียด
คลิกดูรายละเอียด
82711
การเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
คลิกดูรายละเอียด
คลิกดูรายละเอียด