|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|

กำหนดการสัมมนาเสริมประจำชุดวิชา สาขาวิชารัฐศาสตร์
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560
รหัส
ชื่อชุด
วันที่
80711
การวิเคราะห์การเมืองและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
คลิกดูรายละเอียด
81711
การเมืองการปกครองไทย
คลิกดูรายละเอียด
81712
แนวคิดทางการเมืองและสังคม
คลิกดูรายละเอียด
82713
สัมมนาปัญหาเฉพาะการเมืองการปกครองท้องถิ่น
คลิกดูรายละเอียด
82714
หลักและแนวทางการวิเคราะห์การเมืองท้องถิ่น
คลิกดูรายละเอียด
83712
การสื่อสารทางการเมือง
คลิกดูรายละเอียด
83713
กระแสโลกศึกษา
คลิกดูรายละเอียด
 
*** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นขอให้ยึดวันที่ในจดหมายเชิญมาเข้ารับการสัมมนา ***