|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|

กำหนดการสัมมนาเสริมประจำชุดวิชา สาขาวิชารัฐศาสตร์
ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
รหัส
ชื่อชุด
วันที่/สถานที่
80711

การวิเคราะห์การเมืองและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

82712
ประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น
คลิกดูรายละเอียด
83711
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
คลิกดูรายละเอียด
83714
กระบวนการพัฒนาและทางเลือกสาธารณะ
คลิกดูรายละเอียด
82711
การเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
คลิดดูรายละเอียด
82713
สัมมนาปัญหาเฉพาะการเมืองการปกครองท้องถิ่น
คลิกดูรายละเอียด
81711

การเมืองการปกครองไทย

80711

การวิเคราะห์การเมืองและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

81712
แนวคิดทางการเมืองและสังคม