|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|

กำหนดการสัมมนาเสริมประจำชุดวิชา สาขาวิชารัฐศาสตร์
ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
รหัส
ชื่อชุด
วันที่/สถานที่
80701_81711

การเมืองการปกครองไทย

80702_80711

การวิเคราะห์การเมืองและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

80703/81712
แนวคิดทางการเมืองและสังคม
83703_83711
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
คลิกดูรายละเอียด
83705_83714
กระบวนการพัฒนาและทางเลือกสาธารณะ
คลิกดูรายละเอียด
82711
การเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
คลิดดูรายละเอียด
82712
ประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น
คลิกดูรายละเอียด
82713
สัมมนาปัญหาเฉพาะการเมืองการปกครองท้องถิ่น
คลิกดูรายละเอียด