|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|

กำหนดการสัมมนาเสริมประจำชุดวิชา สาขาวิชารัฐศาสตร์
ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
รหัส
ชื่อชุด
วันที่/สถานที่
80711

การวิเคราะห์การเมืองและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

81712

แนวคิดทางการเมืองและสังคม

คลิกดูข้อมูล
82712

ประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น

คลิกดูข้อมูล
82713

สัมมนาปัญหาเฉพาะการเมืองการปกครองท้องถิ่น

คลิกดูข้อมูล
83711

การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ

คลิกดูข้อมูล
83714

กระบวนการพัฒนาและทางเลือกสาธารณะ

คลิกดูข้อมูล