|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|

กำหนดการสัมมนาเสริมประจำชุดวิชา สาขาวิชารัฐศาสตร์
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559
รหัส
ชื่อชุด
วันที่
 
81711
การเมืองการปกครองไทย
คลิกดูรายละเอียด
 
80711
การวิเคราะห์การเมืองและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
คลิกดูรายละเอียด
 
81712
แนวคิดทางการเมืองและสังคม
คลิกดูรายละเอียด
 
83713
กระแสโลกศึกษา
คลิกดูรายละเอียด
 
83712
การสื่อสารทางการเมือง
คลิกดูรายละเอียด
 
82713
สัมมนาปัญหาเฉพาะการเมืองการปกครองท้องถิ่น
คลิกดูรายละเอียด
 
 
*** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นขอให้ยึดวันที่ในจดหมายเชิญมาเข้ารับการสัมมนา ***