|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|

กำหนดการสัมมนาเสริมประจำชุดวิชา สาขาวิชารัฐศาสตร์
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558
รหัส
ชื่อชุด
วันที่
 
80701/81711
การเมืองการปกครองไทย
คลิกดูรายละเอียด
 
80711
การวิเคราะห์การเมืองและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
คลิกดูรายละเอียด
 
80703/81712
แนวคิดทางการเมืองและสังคม
รอข้อมูลจากสาขาวิชา
 
83713
กระแสโลกศึกษา
คลิกดูรายละเอียด
 
83712
การสื่อสารทางการเมือง
คลิกดูรายละเอียด
 
83707
ประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น
รอข้อมูลจากสาขาวิชา
 
83711
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
รอข้อมูลจากสาขาวิชา
 
83714/83704
กระบวนการพัฒนาและทางเลือกสาธารณะ
รอข้อมูลจากสาขาวิชา
 
82711
การเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
คลิกดูรายละเอียด
 
82713
สัมมนาปัญหาเฉพาะการเมืองการปกครองท้องถิ่น
รอข้อมูลจากสาขาวิชา