|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|

 

การเปลี่ยนที่อยู่

 

ขั้นตอนการเปลี่ยนที่อยู่ที่ใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย มีขั้นตอนดำเนินการดังต่อไปนี้

ขั้นที่ 1 กรอกใบคำร้องขอเปลี่ยนที่อยู่ที่ใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย (มสธ.บ7)
  เขียนตัวบรรจงให้ถูกต้องชัดเจน และครบถ้วน
ขั้นที่ 2 เอกสารประกอบการเปลียนที่อยู่ที่ใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย
  ส่งเอกสารประกอบการเปลี่ยนที่อยู่ที่ใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัยไปที่สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
  สุโขทัยธรรมาธิราช ตู้ ปณ.55 ปท.หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
  กำหนดในปฏิทินการศึกษาตามรายการ ต่อไปนี้
  1. คำร้องขอเปลี่ยนที่อยู่ที่ใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย (มสธ.บ7)
 

2. ค่าธรรมเนียมการเปลียนที่อยู่ จำนวน 100 บาท

ขั้นที่ 3 การตอบรับการได้รับเอกสารการขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อกับมหาวิทยาลัย
  เมื่อสำนักบัณฑิตศึกษาได้รับเอกสารการขอเปลี่ยนที่อยู่ที่ใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัยและตรวจสอบ
  เรียบร้อยแล้ว สำนักบัณฑิตศึกษาจะมีหนังสือตอบรับการเปลี่ยนที่อยู่ที่ใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย
  พร้อมกับสำเนาการขอเปลี่ยนที่อยู่ที่ใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาเก็บไว้เป็นหลักฐาน
  ส่วนใบเสร็จรับเงินค่าเปลี่ยนที่อยู่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้นักศึกษาภายหลัง
 

 จัดทำโดย สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 gsoffice@stou.ac.th