|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|

 

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน (ป.โท)
ระบบ 5 หน่วยกิต
(หลักสูตรเก่า)
ระบบ 6 หน่วยกิต
(หลักสูตรใหม่)
   
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน (ป.บัณฑิตบริหารการศึกษา )
     
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน (ป.บัณฑิตหลักสูตรและการสอน)    

จัดทำโดย สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 gsoffice@stou.ac.th