|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|


แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน เพิ่มชุดวิชา เปลี่ยนแปลงชุดวิชาที่ลงทะเบียน
หรือโอนย้ายภาคการศึกษาในชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

1)
การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
แนวปฏิบัติ นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนเรียนภายในกำหนดเวลาการลงทะเบียนตามปฏิทินการศึกษาของภาคการศึกษานั้นๆ เท่านั้น กรณีลงทะเบียนล่าช้าแต่ไม่เกินวันจัดสัมมนาเสริมครั้งแรกจะต้องชำระค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ไม่อนุญาต ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนล่าช้า ภายหลังเข้ารับการสัมมนาเสริมในชุดวิชานั้นๆ ไปแล้ว
2)
การเพิ่มชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
แนวปฏิบัติ นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอเพิ่มชุดวิชา เพื่อให้ครบตามเกณฑ์การลงทะเบียนแต่ไม่เกิน 2 ชุดวิชาต่อภาคการศึกษา นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องขอเพิ่มชุดวิชาภายในกำหนดเวลาการเพิ่มชุดวิชาตามปฏิทินการศึกษาของภาคการศึกษานั้นๆ เท่านั้น กรณีลงเพิ่มชุดวิชาล่าช้าแต่ไม่เกินวันจัดสัมมนาเสริมครั้งแรก ต้องชำระค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ไม่อนุญาต ให้นักศึกษาขอเพิ่มชุดวิชาล่าช้า ภายหลังเข้ารับการสัมมนาเสริมในชุดวิชานั้นๆ ไปแล้ว
3)
การขอเปลี่ยนแปลงชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน จากชุดวิชาหนึ่งเป็นอีกชุดวิชาหนึ่งภายในภาคการศึกษาเดียวกัน
แนวปฏิบัติ นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงชุดวิชาที่ลงทะเบียนตามกรณีข้างต้น จะต้องยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงชุดวิชาผ่านสำนักบัณฑิตศึกษา ภายในวันสุดท้ายของการเพิ่มชุดวิชาตามวันที่ที่กำหนดในปฏิทินการศึกษาของภาคการศึกษานั้นๆ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ
ไม่อนุญาต ให้นักศึกษาที่เข้ารับการสัมมนาเสริมชุดวิชาใดๆ ไปแล้ว ขอเปลี่ยนแปลงชุดวิชาที่ลงทะเบียนหรือขอโอนย้ายภาคการศึกษาในชุดวิชานั้นๆ
4)
การขอโอนย้ายชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนจากภาคการศึกษาหนึ่งไปอีกภาคการศึกษาหนึ่ง
 

แนวปฏิบัติ นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอโอนย้ายภาคการศึกษาในชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ตามกรณีข้างต้น ต้องยื่นคำร้องภายในวันสุดท้ายของการขอถอนชุดวิชาในแต่ละภาคการศึกษาที่ปรากฎในปฏิทินการศึกษา โดยยื่นคำร้องผ่านสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่ออนุมัติในเบื้องต้น จากนั้นสาขาวิชาจัดส่งเรื่องให้สำนักบัณฑิตศึกษาดำเนินการต่อไป โดยชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงข้อมูลลงทะเบียน 500 บาท
ไม่อนุญาต ให้นักศึกษาที่เข้ารับการสัมมนาเสริมไปแล้วขอโอนย้ายชุดวิชาที่ศึกษาไปภาคการศึกษาอื่น ยกเว้น มีเหตุผลความจำเป็นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยมีหลักฐานแสดงต่อมหาวิทยาลัย ได้แก่ประสบอุบัติเหตุร้ายแรง หรือเจ็บป่วยด้วยโรคที่แพทย์ลงความเห็นว่าต้องพักรักษาตัวต่อเนื่อง หรือได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ กรณีเร่งด่วน เป็นต้น และการขอโอนย้ายชุดวิชา สามารถทำได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นในแต่ละภาคการศึกษา

5) การลงทะเบียนเรียนผ่าน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และผ่านไปรษณีย์ไทย(pay@post) หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้โทรแจ้งปัญหาไปยัง 02 504 7560-4 เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักบัณฑิตศึกษาช่วยแนะนำหรือแก้ปัญหาต่อไป
   
จัดทำโดย สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 gsoffice@stou.ac.th