การลงทะเบียน

นักศึกษาตรวจสอบชุดวิชาที่จะต้องลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา จากคู่มือการลงทะเบียน โดยจัดส่งเพียงปีการศึกษาละ 1 ครั้งเท่านั้น
และสามารถเลือกช่องทางการชำระเงินตามที่นักศึกษาสะดวก

ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนตามช่วงเวลาที่กำหนดตามปฏิทินการศึกษาอย่างเคร่งครัด

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

ด้วยตนเอง Pay at Post ธนาคาร ผ่านระบบ Internet ผ่านตู้ ATM
การชำะระเงินด้วยตนเอง
1
นักศึกษากรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน โดยขอรับแบบฟอร์มได้ที่สำนักบัณฑิตศึกษา อาคารวิชาการ 3 ชั้น 2 หรือขอรับได้ที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.10 แห่งทั่วประเทศ หรือ download แบบฟอร์มได้จาก website
2
นักศึกษายื่นชำระเงินค่าลงทะเบียนด้วยเงินสด หรือชำระด้วยบัตรเครดิต ได้ที่เคาน์เตอร์บริการของสำนักบัณฑิตศึกษา กรณีชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนด้วยบัตรเครดิต นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเีรียกเก็บเพิ่มเติมอีก 1.4 % หรือ 2.2 % ต่อรายการ
3
นักศึกษายื่นชำระเงินค่าลงทะเบียนด้วยเงินสด ผ่านศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 แห่งทั่วประเทศ
หมายเหตุ
การลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์บริการของสำนักบัณฑิตศึกษา และชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 แห่งทั่วประเทศ นักศึกษาจะได้รับใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยมหาวิทยาลัยเป็นเอกสารสำคัญเก็บไว้เป็นหลักฐาน

TOP

การชำะระเงิน ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ผ่านระบบ Pay at Post
1
นักศึกษาตรวจสอบชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
2
นักศึกษากรอกแบบฟอร์มการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ Pay at Post ให้ครบถ้วน
3
ชำระเงินผ่านระบบ Pay at Post โดยตรวจสอบจำนวนเงินให้ถูกต้องตรงกับค่าลงทะเบียนเรียน และชำระค่าธรรมเนียมบริการ รายการละ 10 บาท
4
เก็บสลิปรายการการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนทุกครั้งไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ
5
สำเนาแบบฟอร์มการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ Pay at Post เพิ่มเติมได้จากคู่มือการลงทะเบียนเรียน และ Download แบบฟอร์มได้จาก website

TOP

การชำะระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
1
นักศึกษากรอกแบบฟอร์มการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีแบบฟอร์มให้นักศึกษาเลือกใช้ 2 ประเภท คือ
1) แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาใหม่
2) แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาเก่า หรือนักศึกษาปัจจุบัน
2
นำแบบฟอร์มที่ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องเรียบร้อยแล้วไปยื่นชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ พร้อมชำระค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการทำรายการ 10 บาท ต่อรายการ
3
นักศึกษาเก็บแบบฟอร์มการลงทะเบียนในส่วนของนักศึกษาไว้เป็นหลักฐาน
ข้อมูลเพิ่มเติม นักศึกษาสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำัำกัด (มหาชน) ได้เฉพาะช่วงระยะเวลาการลงทะเบียนที่กำหนดตามปฏิทินการศึกษาเท่านั้น หากเลยกำหนดเวลาลงทะเบียน ธนาคารจะไม่รับลงทะเบียน

TOP

การชำะระเงินผ่านระบบ Internet โดยตัดเงินค่าลงทะเบียนจากบัญชีออมทรัพย์ของนักศึกษาที่เปิดไว้กับธนาคาร
1
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนที่เปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารกรุงศรี จำกัด (มหาชน) เพื่อทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาจะสามารถใช้บัตรประจำตัวนักศึกษาเป็นบัตร ATM ได้ด้วย
2
การเปิดบัญชีธนาคารตามข้อ 4.1 นักศึกษาต้องเปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท และชำระค่าธรรมเนียมธนาคาร 100 บาท โดยกรอกข้อมูลการเปิดบัญชีธนาคารลงในแบบฟอร์มที่ธนาคารจัดเตรีมไว้ให้โดยเฉพาะ
3
ธนาคารจะใช้เวลาดำเนินการจัดสมุดบัญชีให้นักศึกษาประมาณ 20 - 30 วัน และนักศึกษาจะได้รับสมุดบัญชีธนาคารภายหลังเปิดบัญชีภายใน 1 เดือน
4
นักศึกษาที่ประสงค์จะใช้บริการลงทะเบียนผ่าน Internet ทาง website ของมหาวิทยาลัย www.stou.ac.th นักศึกษาจะต้องติดต่ออนุญาตให้ธนาคารตัดเงินค่าลงทะเบียนจากบัญชีออมทรัพย์ของนักศึกษาที่เปิดไว้กับธนาคาร ขั้นการดำเนินการนักศึกษาจะต้องสมัครขอใช้บริการ "Krungsir Online" ตามขั้นตอนการสมัครธนาคารกรุงศรีอยุธยาออนไลน์
5
เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนในข้อ 4.4 นักศึกษาสามารถใช้บริการลงทะเบียนผ่าน Internet ได้ทันทีทาง www.stou.ac.th เลือก บัณฑิตศึกษา หัวข้อ "ลงทะเบียนผ่านระบบ Internet"
6
การชำระเงินค่าลงทะเบียนทาง Internet ธนาคารจะตัดเงินค่าลงทะเบียนจากบัญชีออมทรัพย์ที่นักศึกษาเปิดไว้กับธนาคารให้กับมหาวิทยาลัยโดยอัตโนมัติ โดยมีค่าธรรมเนียมการทำรายการครั้งละ 10 บาท ซึ่งตัดจากบัญชีธนา่คารของนักศึกษาเช่นเดียวกัน
7
นักศึกษาสามารถ Print ข้อมูลการลงทะเบียนผ่าน Internet ไว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียนเรียนได้
หมายเหตุ หากนักศึกษาไม่ประสงค์จะใช้บริการลงทะเบียนทาง Internet นักศึกษาไม่ต้องดำเนินการตามข้อ 4.4 และหากนักศึกษาประสงค์จะขอปิดบัญชีที่เปิดไว้กับธนาคาร ให้นักศึกษาดำเนินการขอปิดบัญชีโดยตรงกับทางธนาคาร โดยทางธนาคารจะยกเลิกการใช้ Username และ Password สำหรับการลงทะเบียนทาง Internet รวมทั้งยกเลิกสิทธิการใช้บัตร ATM ของนักศึกษาเนื่องจากการขอปิดบัญชีธนาคาร แต่นักศึกษายังคงสามารถใช้บัตรประจำตัวนักศึกษาได้จนกว่าบัตรจะหมดอายุ

TOP

การชำะระเงินผ่านตู้ ATM
1
นักศึกษาต้องดำเนินการลงทะเบียนผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด เท่านั้น (ตู้ ATM ของธนาคารอื่นๆ จะไม่มีโปรแกรมลงทะเบียน)
2
นักศึกษาตรวจสอบสถานะทางการเงินในบัญชีธนาคารที่เลือกให้ตัดโอนค่าลงทะเบียนว่ามีจำนวนเพียงพอกับค่าลงทะเบียนหรือไม่ก่อนดำเนินการ
3
ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านตู้ ATM ให้นักศึกษาทำตามขั้นตอน ดังนี้
1) สอดบัตร ATM ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด สาขาใดๆ ก็ได้ แล้วใส่ รหัส ATM
2) ทำรายการตามคำแนะนำที่ปรากฎบนหน้าจอของเครื่อง ATM ดังนี้
2.1 เลือกรายการ "ชำระสินค้าและบริการ"
2.2 เลือกรายการ "สินค้าบริการอื่นๆ"
2.3 เลือกรายการ "ระบุเลขที่บัญชี"
2.4 เลือกรายการ "ออมทรัพย์"
2.5 ใส่เลขที่บัญชีของ มสธ. เลขที่ 1890-01600-0 เพื่อโอนค่าลงทะเบียนเข้าบัีญชีของมหาวิทยาลัย และตรวจสอบยืนยันความถูกต้องก่อนทำรายการต่อไป
2.6 นักศึกษาระบุเลขที่อ้างอิง 1 เป็นรหัสประจำตัวนักศึกษา 10 หลัก และตรวจสอบยืนยันความถูกต้องก่อนทำรายการต่อไป
2.7 นักศึกษาระบุเลขที่อ้างอิง 2 เป็นรหัสชุดวิชาที่ลงทะเบียน 5 หลัก (สำหรับชุดวิชาทั่วไป) และ 6 หลัก (สำหรับชุดวิชาวิทยานิพนธ์โดยเพิ่ม เลข 1,2 หรือ 3 ต่อท้ายรหัสชุดวิชาวิทยานิพนธ์) กรณีลงทะเบียน2 ชุดวิชาให้กรอกรหัสชุดวิชาเรียงกัน โดยไม่ต้องเว้นวรรค และตรวจสอบยืนยันความถูกต้องก่อนทำรายการต่อไป
2.8 หน้าจอจะปรากฎรายการให้นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของรายการ ดังนี้
- เลขที่บัญชีของ มสธ.
- รหัสประจำตัวนักศึกษา
- รหัสชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
- เมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้นักศึกษากรอกตัวเลขจำนวนเงินค่าลงทะเบียนในขั้นตอนนี้ และตรวจสอบยืนยันความถูกต้องก่อนทำรายการต่อไป
2.9 เครื่องจะทำรายการและแจ้งผลการลงทะเบียนให้นักศึกษาทราบเป็น Slip ใบทำรายการ
2.10 เก็บ Slip รายการ ไว้เป็นหลักฐานการตรวจสอบกับมหาวิทยาลัย
2.11 ธนาคารฯ จะ Online ข้อมูลการลงทะเบียนให้สำนักบัณฑิตศึกษาทราบในวันทำการถัดไป

TOP

Up