กำหนดการสอบวิทยานิพนธ์ ภาค 1/2553

นักศึกษา
วัน/เวลา
ห้องสอบ/อุปกรณ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวประพิมพ์พรรณ วรฉัตร
(สาขาศิลปศาสตร์)
10 กันยายน 2553
เวลา 9.00 - 12.00 น.

ห้อง 1608/1
อาคารบริหาร ชั้น 6
LCD Projector คอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.สุดจิต เจนนพกาญจน์
นางสาวชื่นดวงใจ คงบาล
(สาขาส่งเสริมการเกษตรฯ)
16 กันยายน 2553
เวลา 9.00 - 12.00 น.

ห้อง 2225
อาคารวิชาการ 2 ชั้น 2
LCD Projector คอมพิวเตอร์

รศ.ดร.พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ
นางสาวพัชรีพร บุญโกย
(สาขาเศรษฐศาสตร์)
16 กันยายน 2553
เวลา 13.30 - 16.30 น.

ห้อง 2225
อาคารวิชาการ 2 ชั้น 2
LCD Projector คอมพิวเตอร์

รศ.อรรฆย์คณา แย้มนวล
นางสาววันเพ็ญ เจริญจิต
(สาขาส่งเสริมการเกษตรฯ)
17 กันยายน 2553
เวลา 9.00 - 12.00 น.

ห้อง 2221
อาคารวิชาการ 2 ชั้น 2
LCD Projector คอมพิวเตอร์

รศ.ดร.กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์
นายวรวิชญ์ วราอัศวปติ
(สาขาส่งเสริมการเกษตรฯ)
20 กันยายน 2553
เวลา 13.00 - 16.00 น.

ห้อง 2225
อาคารวิชาการ 2 ชั้น 2
LCD Projector คอมพิวเตอร์

รศ.ดร.ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ
นายภาณุพันธ์ พงษ์เพ็ง
(สาขาส่งเสริมการเกษตรฯ)
21 กันยายน 2553
เวลา 13.00 - 16.00 น.

ห้อง 2221
อาคารวิชาการ 2 ชั้น 2
LCD Projector คอมพิวเตอร์

รศ.ดร.ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ
นายปราโมทย ์ รวิยะวงศ์
(สาขารัฐศาสตร์)
23 กันยายน 2553
เวลา 14.00 - 17.00 น.

ห้องประชุมสาขาวิชารัฐศาสตร์
อาคารวิชาการ 3 ชั้น 5
LCD Projector คอมพิวเตอร์

รศ.ดร.ปธาน สุวรรณมงคล
ดาบตำรวจหญิง พัลลภา จงหมื่นไวย
(สาขาวิทยาการจัดการ)
29 กันยายน 2553
เวลา 10.30 - 13.30 น.

ห้อง 2221
อาคารวิชาการ 2 ชั้น 2
LCD Projector คอมพิวเตอร์

รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ
นายไวฑูรย์ อมรเวช
(สาขารัฐศาสตร์)
29 กันยายน 2553
เวลา 7.00 - 10.00 น.

ห้อง 2225
อาคารวิชาการ 2 ชั้น 2
LCD Projector คอมพิวเตอร์

รศ.วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน
นายบุญภพ จันธิมา
(สาขารัฐศาสตร์)
29 กันยายน 2553
เวลา 10.00 - 13.00 น.

ห้อง 2225
อาคารวิชาการ 2 ชั้น 2
LCD Projector คอมพิวเตอร์

รศ.วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน
นายทศพล เกียรติศรีสิริ
(สาขารัฐศาสตร์)
29 กันยายน 2553
เวลา 13.00 - 16.00 น.

ห้อง 2225
อาคารวิชาการ 2 ชั้น 2
LCD Projector คอมพิวเตอร์

รศ.วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน
นายวิทยา เกษรพรหม
(สาขารัฐศาสตร์)
29 กันยายน 2553
เวลา 16.00 - 19.00 น.

ห้อง 2225
อาคารวิชาการ 2 ชั้น 2
LCD Projector คอมพิวเตอร์

รศ.วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน
นายสายัญ จิตตา
(สาขารัฐศาสตร์)
30 กันยายน 2553
เวลา 9.00 - 12.00 น.

ห้องประชุมสาขาวิชารัฐศาสตร์
อาคารวิชาการ 3 ชั้น 5
LCD Projector คอมพิวเตอร์

รศ.วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน

 

 

Up Up Up