หน้าหลัก มสธ.
homepage สำนักบัณฑิตศึกษา
login
รหัสนักศึกษา:
 
รหัสผ่าน:
 
รับสมัคร นักศึกษา
นักศึกษา ปริญญาเอก
นักศึกษา ปริญญาโท และป.บัณฑิต
การสมัครเป็นนักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา
หลักสูตรการศึกษา
ลักษณะการเรียนการสอน
กำหนดการต่าง ๆ
กำหนดการปฐมนิเทศ
ปฏิทินการศึกษา/ตารางสอบไล่
กำหนดการสอบ
กำหนดการสัมมนา
ดุษฎีนิพนธ์/ วิทยานิพนธ์/ IS
การเผยแพร่ดุษฎีนิพนธ์/ วพ.
คู่มือการพิมพ์
ดุษฎีนิพนธ์/ วพ./ IS
ตรวจรูปแบบ
ดุษฎีนิพนธ์/ วพ./ IS
ทุน/ รางวัล วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
STOU-EPT
รายละเอียด STOU-EPT
Downloads
แบบฟอร์ม
แผนกิจกรรม
ข้อมูลสำหรับสัมมนาชุดวิชา 50702
ข้อมูลสำหรับสัมมนาชุดวิชา 50704
งานทะเบียน
การลงทะเบียน
การเปลี่ยนแปลงข้อมูล
นักศึกษา
ตรวจสอบข้อมูล (เฉพาะเจ้าหน้าที่)
ตรวจสอบประวัตินักศึกษา

กำหนดสอบวัดคุณสมบัติ นศ. ปริญญาเอก ศึกษาศาสตร์
วันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2554
ลงทะเบียนสอบได้ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. - 3 ส.ค. 2554

นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ที่สอบผ่านครบตามหลักสูตร และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม 3.00 ขึ้นไป
ให้ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาพร้อมขอหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา (มสธ.บ14)/ Transcript (มสธ.บ15)
ดูรายละเอียด

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรและการสอน ที่ต้องการยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผ่านสาขาวิชาศึกษาศาสตรดูรายละเอียด

รายชื่อชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ปี 2554 ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
แก้ไขข้อมูลในคู่มือการลงทะเบียนปี 2554 รหัสที่ใช้ในการกรอกแบบฟอร์ม
สำนักบัณฑิตศึกษาจัดรายการวิทยุกระจายเสียง ให้ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ เกี่ยวกับการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา ทาง Webcasting มสธ. ทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 10.40-11.00 น.
คู่มือนักศึกษา และข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล
การตรวจสอบการลงทะเบียน ผลการสอบ และการลาพักการศึกษา นักศึกษาต้องคลิกที่ "ลงทะเบียนขอใช้ระบบข้อมูลส่วนบุคคล" ด้านล่าง กรอกรายละเอียดของตนเอง และตั้ง รหัสผ่าน เอง เรียบร้อยแล้วให้ login ด้วยรหัสนักศึกษา และรหัสผ่าน ที่มุมซ้ายบนของหน้าเว็บนี้
 
 
สำนักบัณฑิตศึกษาจัดรายการวิทยุกระจายเสียง ให้ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ เกี่ยวกับการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา ทาง Webcasting มสธ. ทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 10.40-11.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม คน ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2548
Last updated : 3-aug-11
© 2002-2008 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
Comments & Suggestions Email: webmaster@stou.ac.th Thailand Web Stat