กำหนดการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ ภาค 2/2553

นักศึกษา
วัน/เวลา
ห้องสอบ
อุปกรณ์ที่ใช้
เรือโท ทันตแพทย์ ศุภประวัติ ศิริพัฒนกุล
(ศึกษาศาสตร์)
31 มีนาคม 2554
เวลา 13.00 - 16.00 น.

ห้อง 1608/1
อาคารบริหาร ชั้น 6
LCD Projector คอมพิวเตอร์

รศ.ดร.สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์
นางสาวพรรณี ไพศาลทักษิน
(ศึกษาศาสตร์)
10 พฤษภาคม 2554
เวลา 9.00 - 12.00 น.

ห้อง 1608
อาคารบริหาร ชั้น 6
LCD Projector คอมพิวเตอร์

รศ.ดร.สมคิด พรมจุ้ย
นางสุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์
(ศึกษาศาสตร์)
29 มิถุนายน 2554
เวลา 9.30 - 12.30 น.

ห้อง 2007
อาคารวิชาการ 3 ชั้น 2
LCD Projector คอมพิวเตอร์

รศ.ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ์
นางปาริฉัตร อุทัยพันธ์
(ศึกษาศาสตร์)
29 มิถุนายน 2554
เวลา 13.30 - 16.30 น.

ห้อง 1608/1
อาคารบริหาร ชั้น 6
LCD Projector คอมพิวเตอร์

รศ.ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ์
นางสกุณา บุญนรากร
(ศึกษาศาสตร์)
30 มิถุนายน 2554
เวลา 13.00 - 16.00 น.

ห้อง 1608/1
อาคารบริหาร ชั้น 6
LCD Projector คอมพิวเตอร์

รศ.ดร.นิตยา ภัสสรศิริ
นางเบญจพร ชนะกุล
(ศึกษาศาสตร์)
30 มิถุนายน 2554
เวลา 13.00 - 16.00 น.

ห้อง 2614
อาคารวิชาการ 2 ชั้น 6
LCD Projector คอมพิวเตอร์

รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

 

 

Up Up Up