หน้าหลัก :: Home หน้าหลัก :: Home
 
Join :  
เกี่ยวกับ มสธ. | ระบบการเรียนการสอนทางไกล | หลักสูตร | ตารางกิจกรรมนักศึกษา | สาขาวิชา | สำนัก/หน่วยงาน | โครงการพิเศษ | บริการอื่นๆ | ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. | ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
line decor
line decor
 
 
ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
 
STOU Online
 
บริการห้องสมุด
ศูนย์หนังสือ มสธ.
กระดานสนทนา มสธ.
ประชุมวิชาการ
 
การจัดการความรู้ของนักศึกษาและบัณฑิต มสธ.
  สำหรับนักศึกษา มสธ.
 
E-mail นักศึกษา
 
สมัคร sms
 

 • ปฏิทินระดับบัณฑิตฯ ปี 2558
 • ปฏิทินระดับบัณฑิตฯปี 2557
 • การจัดส่งเอกสารการสอน
 • การสอบและผลการสอบ
 • แผนกิจกรรมการศึกษา
 • กำหนดการสัมมนาสำหรับนักศึกษา
 • กำหนดการสัมมนาสำหรับศูนย์วิทฯ
 • ตารางสอบ
 • สนามสอบระดับบัณฑิตศึกษา
 • กำหนดการสอบและสนามสอบรายบุคคล
 • การขอเปลี่ยนสนามสอบ
 • Turnitin สำหรับ Instructor
 • คู่มือTurnitin สำหรับนักศึกษา
 • กำหนดการสัมนาเข้มดุษฎีนิพนธ์/วพ./IS
 • กำหนดสอบดุษฎีนิพนธ์/วพ./IS/ประมวลฯ
 • สำเนาคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา/
  หัวข้อดพ./วพ.
 • ตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์/วพ./IS
 • ตรวจสอบสถานะการตรวจรูปแบบ ดพ/วพ./IS
 • การเผยแพร่ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/IS
 • คู่มือการพิมพ์ดุษฎีนิพนธ์/วพ./IS
 • ทุน/รางวัล ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/IS
 • การสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก
 • รหัสชุดวิชาสอบประมวลความรู้
 • บรรยาย มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการวิจัย
 • บรรยาย วิธีวิทยาการวิจัยและประเมิน
 • ปาฐกถาพิเศษ การบูรณาการงานวิจัยสู่สังคม
 • รวมบทความการเสนอผลงานวิจัยฯครั้งที่ 4
 • รวมบทความการเสนอผลงานวิจัยฯครั้งที่ 3
 • รวมบทความการเสนอผลงานวิจัยฯครั้งที่ 2
 • รวมบทความการเสนอผลงานวิจัยฯครั้งที่ 1
 • การต่อยอดงานวิจัยสู่การปฏิบัติ
 • e-learning
 • Radio Online
 • Media on Demand
 • e-Library
 • (ระบบข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ระหว่างการปรับปรุง)

 • ตรวจสอบผลการสอบ
 • วันประกาศผลสอบชุดวิชา
 • รายชื่อผู้ลงทะเบียน 2/57
 • ไม่พบข้อมูลลงทะเบียนแจ้งที่นี่
 • แนวปฎิบัติการลงทะเบียนเรียน
 • ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนปีการศึกษา58
 • ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนปีการศึกษา57
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาป.โท
 • สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก
 • สำหรับนักศึกษา ป.บัณฑิตหลักสูตรฯ
 • ข้อบังคับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา2553
 • การโอนชุดวิชา/เทียบงานรายวิชา
 • แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่จะ
  สำเร็จการศึกษา
 • การขอสำเร็จการศึกษาป.โท/ป.เอก
 • ประกาศค่าธรรมเนียมป.เอก
 • ประกาศค่าธรรมเนียมป.โท
 • ประกาศค่าธรรมเนียมป.บัณฑิตหลักสูตรฯ
 • more

  แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ
  เว็บไซต์ระดับบัณฑิตศึกษา

  แบบสอบถามความพึงพอใจที่มี
  ต่อการรับเอกสารและสื่อการสอน


 • ตรวจสอบผลการคัดเลือก นศ ปี58
   (ทยอยประกาศ)
 • ข้อมูลสำหรับ นศ.ใหม่ ลงทะเบียนเรียน
 • กำหนดการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่
 • คู่มือลงทะเบียนเรียนปี 2558
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 • แนวปฏิบัติผู้สำเร็จการศึกษา ป.บัณฑิต
 • การขอสำเร็จการศึกษา ป.โท /ป.เอก
 • การขอสำเร็จการศึกษาป.โท นิติฯ
 • ข่าว งานประชุมทางวิชาการ
 • กรอบการขอสำเร็จการศึกษาป.โท/ ป.เอก
 • ปริญญาเอก
 • ปริญญาโท
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต
 • สัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา

 • เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-สกุล
 • คำร้องขอเปลี่ยนที่อยู่
 • เปลี่ยนแปลงการลงทะเบียน
 • เปลี่ยนแผน
 • แบบฟอร์มลงทะเบียน/คำร้อง
 • แบบฟอร์มลงทะเบียน/คำร้อง
 • คู่มือลงทะเบียนเรียนปี 2558
 • การจำหน่ายระเบียบการสมัคร
 • ข้อมูลสัมมนาสำหรับชุดวิชา 50702 และ 50704
 • คู่มือนักศึกษาทุกระดับ
 • แผนกิจกรรมการศึกษา
 • แบบฟอร์มขอสอบวิทยานิพนธ์/ IS
 • แบบฟอร์มขอสอบดุษฎีนิพนธ์
 • facebook twitter มสธ. กระดานสนทนา มสธ.
  โทรศัพท์ 0-2504-7788 : วันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 19.10 น.
    : วันเสาร์- อาทิตย์
  08.30 - 16.30 น.
  โทรศัพท์มือถือ : วันจันทร์ - ศุกร์  08.30 - 16.30 น.
    โทรสาร : 0-2503-3546-8  E-mail : ic.proffice@stou.ac.th
   
     

  Last updated : 01-Jul-2015 1:33 PM  23-Mar-2015 9:33 AMolor="#333333">:: Old Webpage ::
  © 2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
  โปรดให้คำติชมและเสนอแนะได้ที่ :webmaster@stou.ac.th
  เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรเลือกใช้ IE7 ขึ้นไปเพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง