วันที่ประชาสัมพันธ์

วันปิดรับบทความ

หัวข้อประชาสัมพันธ์

11/10/2561

บัดนี้- 30 ธ.ค.61

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 ภายใต้ชื่อ "ความท้าทายของอุดมศึกษาในการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในศตวรรณที่ 21" ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้สนใจดูรายละเอียดได้http://nirc2019.bru.ac.th/#section-submission หรือติดต่อ โทร.0 4461 1221 ต่อ 7401-2หรือ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย โทร.086 468 1656

3/10/2561

บัดนี้-15 ต.ค.61

สถาบับวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5" ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่http://runirac2018.pbru.ac.th/ หรือติดต่อ โทร.032 493277

25/9/2561

บัดนี้- 31 ต.ค.61

สถายับวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 28-29 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ผู้สนใจดูรายละเอียดได้http://npru.ac.th/index.php หรือติดต่อ โทร.0 3410 9300 ต่อ 3909

28/7/2561

บัดนี้-30 ก.ย.61

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่https://ngrc.rmu.ac.th/ หรือติดต่อ โทร.0 4372 5438

16/8/2561

บัดนี้- 26 ก.ย.61

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10 "The 10 th National Graduate Research Conference" ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ ผู้สนใจดูรายละเอียดได้http://www.grad.ru.ac.th/หรือติดต่อ โทร.0 2310 8557

27/6/2561

บัดนี้-30 ก.ย.61

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่https://ngrc.rmu.ac.th/ หรือติดต่อ โทร.0 4372 5438,09 4369 4151

27/6/2561

บัดนี้- 31 ส.ค.61

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานประชถุมวิชาการทางด้านเทคโนดลยีสารสนเทศ ระดับประเทศและระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 (NCIT- InCIT 2018) ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ http://it.msu.ac.th/ncit2018/หรือติดต่อ โทร.0 4375 4359

1/6/2561

บัดนี้-1 ก.ค.61

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับที่ 1 ก.พ.-พ.ค. ฉบับที่ 2 มิ.ย.-ก.ย. ฉบับที่ 3 ต.ค.-ม.ค.) ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่https://www.tci-thaijo.org/index.php/rpu/index หรือติดต่อ โทร.0 2 432 6101-5 ต่อ 1220, 086 3752731

27/4/2561

บัดนี้-30 พ.ค.61

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญส่งบทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The Conference Announcement/call for papers "The 5th the Greater Mekong Subregion International Conference 2018" ในวันที่ 6 กรกฎาคม 261 ณ หอประชุมใหญ่สถาบันรัชต์ภาคย์ กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจดูรายละเอียดได้https://www.kku.ac.th/?l=th หรือติดต่อ โทร. 0 4241 5600 ต่อ 49429 49494