วันที่ประชาสัมพันธ์

วันปิดรับบทความ

หัวข้อประชาสัมพันธ์

27/4/2561

บัดนี้-30 พ.ค.61

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญส่งบทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The Conference Announcement/call for papers "The 5th the Greater Mekong Subregion International Conference 2018" ในวันที่ 6 กรกฎาคม 261 ณ หอประชุมใหญ่สถาบันรัชต์ภาคย์ กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจดูรายละเอียดได้https://www.kku.ac.th/?l=th หรือติดต่อ โทร. 0 4241 5600 ต่อ 49429 49494

18/4/2561

บัดนี้-30 เม.ย.61

ศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขเอเชียแปซิฟิก ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมสัมมาเชิงปฏิบัติการนานาชาติ Global Health Institute - Thailand 2018 และงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th Food safety and Zoonoses Symposium และเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในวันที่ 2-13 กรกฎาคม 2561 ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่https://vphcap.wixsite.com/ghit2018 หรือติดต่อ โทร.0 5394 8073

4/4/2561

1 เม.ย-30 มิ.ย.61

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 หัวข้อ "การเคลื่อนย้ายและการพัฒนาในอนาคต?" ระหว่างวันที่ 29-30 พ.ย. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ http://arc.nrru.ac.th/li_nrru/หรือติดต่อ โทร. 087 2414007, 044 247072

3/4/2561

บัดนี้-5 พ.ค.61

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารการจัดการนวัตกรรม ครั้งที่ 3 ในเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชมฟองจันทร์ ตึก President มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://www.umt.ac.th/ หรือติดต่อ โทร.0 45283 770-2

27/3/2561

บัดนี้-31 มี.ค.61

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติภายใต้หัวข้อ "Innovation in Education for Sustainability" ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2561 ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ http://swuice.edu.swu.ac.th/หรือติดต่อ โทร.0 2649 5000 ต่อ 15509, 15597

5/3/2561

บัดนี้-15 ต.ค.61

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ขอเชิญจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2561 เรื่องผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าอุตสาหกรรม 4.0 วันที่ 12 กรกรฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://www.east.spu.ac.th/spuccon2018/หรือติดต่อ โทร.0 3814 6123 ต่อ 2506-7

20/2/2561

บัดนี้-31 มี.ค.61

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญส่งบทความประชุมวิชาการรดับชาติทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา08.30-16.30 น. ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม ผู้สนใจดูรายละเอียดได้http://www.la.mahidol.ac.th/th/academic-services/caas/conf2018หรือติดต่อ โทร.0 24414401-4 ต่อ 1731, 1724

15/2/2561

1 ก.พ.-30 เม.ย.61

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 หัวข้อ"ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัย กรุงเทพฯ ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://conference.su.ac.th/a2.php หรือติดต่อ โทร.02849 7502-3

15/2/2561

20 ม.ค.- 8 เม.ย.61

ABAC Graduate School Business ขอเชิญส่งบทความในงานประชุม" International Conference on Entreneurship and Sustainability in the Digital Era (ICESDE 2018) ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ Assumption University,Bangkok, Thailand ผู้สนใจดูรายละเอียดได้https://www.auconference.au.edu/

31/1/2561

บัดนี-28 ก.พ.61

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 10 "ราชภัฏวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน" ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://www.graduate.ubru.ac.th/spo/หรือติดต่อ โทร.0 4535 2097

24/1/2561

บัดนี้ - 10 มี.ค.61

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14 ในวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผู้สนใจดูรายละเอียดได้http://grad.pnru.ac.th/ หรือติดต่อทางโทรศัพท์ 0 25448034

17/1/2561

บัดนี้เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของนักวิจัย นิสิต/นักศึกษา และนักวิชาการทั้งภายในและภายในอกสถาบัน โดยจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับที่1 ก.พ.-พ.ค. ฉบับที่ 2 มิ.ย.-ก.ย. และฉบับที่ 3 ต.ค.- ม.ค.) ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://e-journal.rpu.ac.th/หรือติดต่อ โทร.0 2432 6101-5 ต่อ 1220

1/12/2560

บัดนี้ - 3 ม.ค.61

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ https://conference.kku.ac.th/grc/หรือติดต่อทางโทรศัพท์ 0 43 202420

27/11/2560

บัดนี้-26 ม.ค.61

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตัง จััดประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ประจำปี 2561 "วิจัยก้าวใหม่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://www.psunc.trang.psu.ac.th/หรือติดต่อ โทร. 0 7520 1712

27/11/2560

บัดนี้-ธ.ค.60

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อขอรับการตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ http://mult.chandra.ac.th/cw/graduate/หรือติดต่อทางโทรศัพท์ 0 2 513 6968

2/11/2560

บัดนี้-30 พ.ย.60

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 5" ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัย ราชภัฏศรีสะเกษ ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่http://www.sskru.ac.th/2017/index.php/2015-11-04-08-04-23/514-5 หรือติดต่อ โทร. 0 4561 7982

31/10/2560

บัดนี้-28 ก.พ.61

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จัดประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ หัวข้อ Green ASIA and Sustainability Foru,: Aging Society Development for Active and Productive Aging ระหว่างวันที่ 8-9 มิถนายน 2561 ณ ห้องประชุมพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สนใจดูรายละเอียดได้http://webeau.eastern-asia.net/หรือติดต่อทางโทรศัพท์ 0 2577 1028-31 ต่อ 394, 335, 397

17/10/2560

บัดนี้-27 ต.ค.60

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัด การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานดุษฎีนินพธื วิทยานิพนธ์ และผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้งอประชุม 0213 อาคารท่าชัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่http://www.phd.ru.ac.th/light/ หรือติดต่อ โทร. 080048 0600, 087917 3370 หรือ 0 2310 85667

16/10/2560

บัดนี้เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เผยแพร่ปีละ 3 ครั้ง (ฉบับที่ 1 ก.พ. - พ.ค. ฉบับที่ 2 มิ.ย. - ก.ย. และฉบับที่ 3 ต.ค. - ม.ค.) โดยวารสาร ได้ผ่านการประเมินให้เป็นวารสารกลุ่ม 2 ของ TCI จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2562 ผู้สนใจดูรายละเอียดได้http://e-journal.rpu.ac.th/หรือติดต่อทางโทรศัพท์ 024326101-5 ต่อ 1220

2/10/2560

บัดนี้-15 ต.ค.60

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://postgrads.mfu.ac.th/th/260/news-detail-conference.html ต่อ 1701 และ 042 248680

14/9/2560

บัดนี้.-26 ก.ย.60

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลับรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ http://www.grad.ru.ac.th/index1.html

26/7/2560

บัดนี้-11 ส.ค.60

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560 "Education 5.0 for Thailand 4.0" ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 1 อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก ปทุมธานี https://sites.google.com/rsu.ac.th/gradcon60 ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ หรือติดต่อทางโทรศัพท์ 0 2997 2222-30 ต่อ 4001-4005

17/6/2560

บัดนี้.-21 ก.ค.60

Mahidol Unversity "the 3 rd Inernational Conference on Innovation in Education" in November 24-25, 2017 Mahidol Adulyadej-Prasrinakarin Building Mahidal ณ University, Saraya Campus, Nakhon Pathom, Thailandผู้สนใจดูรายละเอียดได้ http://www.il.mahidol.ac.th/icie2017/

17/7/2560

บัดนี้-5 ส.ค.60

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ในวันที่ 16 ธ.ค.2560 ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://graduate.udru.ac.th/หรือติดต่อทางโทรศัพท์042 211040 ต่อ1701,042 248680