วันที่ประชาสัมพันธ์

วันปิดรับบทความ

หัวข้อประชาสัมพันธ์

2/11/2560

บัดนี้-30 พงย..60

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 5" ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัย ราชภัฏศรีสะเกษ ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่http://www.sskru.ac.th/2017/index.php/2015-11-04-08-04-23/514-5 หรือติดต่อ โทร. 0 4561 7982

31/10/2560

บัดนี้-28 ก.พ.61

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จัดประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและรดับนานาชาติ หัวข้อ Green ASIA and Sustainability Foru,: Aging Society Development for Active and Productive Aging ระหว่างวันที่ 8-9 มิถนายน 2561 ณ ห้องประชุมพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สนใจดูรายละเอียดได้http://webeau.eastern-asia.net/หรือติดต่อทางโทรศัพท์ 0 2577 1028-31 ต่อ 394, 335, 397

17/10/2560

บัดนี้-27 ต.ค.60

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัด การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานดุษฎีนินพธื วิทยานิพนธ์ และผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้งอประชุม 0213 อาคารท่าชัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่http://www.phd.ru.ac.th/light/ หรือติดต่อ โทร. 080048 0600, 087917 3370 หรือ 0 2310 85667

16/10/2560

บัดนี้เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เผยแพร่ปีละ 3 ครั้ง (ฉบับที่ 1 ก.พ. - พ.ค. ฉบับที่ 2 มิ.ย. - ก.ย. และฉบับที่ 3 ต.ค. - ม.ค.) โดยวารสาร ได้ผ่านการประเมินให้เป็นวารสารกลุ่ม 2 ของ TCI จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2562 ผู้สนใจดูรายละเอียดได้http://e-journal.rpu.ac.th/หรือติดต่อทางโทรศัพท์ 024326101-5 ต่อ 1220

2/10/2560

บัดนี้-15 ต.ค.60

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://postgrads.mfu.ac.th/th/260/news-detail-conference.html ต่อ 1701 และ 042 248680

14/9/2560

บัดนี้.-26 ก.ย.60

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลับรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ http://www.grad.ru.ac.th/index1.html

26/7/2560

บัดนี้-11 ส.ค.60

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560 "Education 5.0 for Thailand 4.0" ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 1 อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก ปทุมธานี https://sites.google.com/rsu.ac.th/gradcon60 ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ หรือติดต่อทางโทรศัพท์ 0 2997 2222-30 ต่อ 4001-4005

17/6/2560

บัดนี้.-21 ก.ค.60

Mahidol Unversity "the 3 rd Inernational Conference on Innovation in Education" in November 24-25, 2017 Mahidol Adulyadej-Prasrinakarin Building Mahidal University, Saraya Campus, Nakhon Pathom, Thailandผู้สนใจดูรายละเอียดได้ http://www.il.mahidol.ac.th/icie2017/

17/7/2560

บัดนี้-5 ส.ค.60

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ในวันที่ 16 ธ.ค.2560 ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://graduate.udru.ac.th/หรือติดต่อทางโทรศัพท์042 211040 ต่อ1701,042 248680

7/6/2560

1 มิ.ย.-20 ก.ค.60

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560 เรื่อง "ซึมเศร้า..เราคุยกันได้" Depression: let's tale ในวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ http://aimhc.net/new/หรือติดต่อที โทรศัพท์ 0 2590 8413

26/5/2560

บัดนี้-31 ก.ค.60

สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://www.conference.mju.ac.th/ หรือติดต่อทางโทรศัพท์ทเบอร์ี่ 0 5387 3411, 0 5387 3410

25/4/2560

บัดนี้-30 มิ.ย.60

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ http://www.grad.mju.ac.th/conference/index.htmlหรือติดต่อที โทรศัพท์ 053875520

20/4/2560

บัดนี้-15 พ.ค.60

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดประชุมเสนอผลงานวิจัย Thailand Research Symposium 2017 ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพฯ ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่http://www.researchexpo.nrct.go.th/main.php?filename=index_symposuim หรือติดต่อที่0 2561 2445 ต่อ 518

4/3/2560

บัดนี้-28 เม.ย.60

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เชิญร่วมการประชุมวิชากรและส่งผลงานวิจัย ในวันที่ 3 มิ.ย.2560 ณ ห้องมณีนพรัตน์ สมาศัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ https://easternasia.wixsite.com/conferenceหรือติดต่อทีหน่วยประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2577 1028 ต่อ 394, 06 3807 3097

4/4/2560

1 พ.ค.-31 ส.ค.60

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เชิญร่วมการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ประจำปี 2560 ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2560 ณ อาคารยุพราชเบญจมงคล (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://mis.nrru.ac.th/gradnirc//หรือติดต่อที่ 0 4427 2827

1/3/2560

บัดนี้-10 มี.ค.2560

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดงานเสวนาทางวิชาการ"เปิดหลักสูตรโท-เอกอย่างไรให้ตอบโจทย์" ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สนใจดูรายละเอียดได้http://www.grad.chula.ac.th/seminar2017/ หรือติดต่อทีหน่วยประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย โทรศัพท์ 02-218-3506, 02- 218-3530

2/2/2560

บัดนี้- 19 เม.ย.60

มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดประชุม The 5th ASIA Pacific Protein Association (APPA) Conference Held jointly with The 12 th International Symposium of The Protein Society of Thailand (PST)ในวันที่ 11-14 กรกฎาคม 2560 ณ The Tide Resort Bangsaen Chunburi , Thailand ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://appa2017.com/

24/1/2560

บัดนี้-20 มี.ค.2560

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ http://wms.dyndns.tv/หรือติดต่อที่สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 075-672-227, 075-672-241

4/1/2560

20 ธ.ค.59 - 28 ก.พ.60

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร จัดประชุมวิชาการ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 วันเสาร์ที่ 13 พ.ค. 60 ณ ห้องประชุม 1 สมเด็จพระมหาวีรวงศ? ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://www.pnru.ac.th/index.php หรือติดต่อทางโทรศัพท์ 0 2544 8032, 0 2544 8529

21/12/2559

1 พ.ย.59-31มค.60

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ผู้สนใจดูรายละเอียดได้http://www.east.spu.ac.th/web58/ หรือติดต่อทางโทรศัพท 038743690-9 ต่อ 2506-7

19/12/2559

บัดนี้-30 ธ.ค.59

สำนักหอสมุดแห่งชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารสำนักหอสมุด (TCI กลุ่มที 2) เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในรูปฐานข้อมูลระบบออนไลน์ ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://libapp.tsu.ac.th/ojs/index.php/Journals_library/index หรือติดต่อทางโทรศัพท์ 0 7460 9600

8/10/2559

15 ธค.59-31มค.60

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 3-6 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ http://www.pt.tsu.ac.th/site/ หรือ 0815407304

29/11/2559

บัดนี้-30 ธ.ค.59

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ The National and International Graduate Research Conference 2017 NIGRC-KKU 2017 ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่https://conference.kku.ac.th/nigrc2017/ หรือติดต่อทางโทรศัพท์ 088 062 0133

4/10/2559

บัดนี้เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้จัดทำวารสารสหวิทยาการไทย Journal of Thailand interdisciplinary Research ซึ่งเป็นวารที่จัดอยุ่ในฐาน TCI กลุ่ม 1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดตีพิมพ์เล่มวารสารทุก 2 เดือน 1 ปีมีวารสาร 6 ฉบับ ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่http://www.tci-thaijo.org/index.php/jtirวารสารวิจัยสหวิทยาการไทย หรือ โทร.034261053