หน้าหลัก :: Home หน้าหลัก :: Home
 
Join :  
เกี่ยวกับ มสธ. | ระบบการเรียนการสอนทางไกล | หลักสูตร | ตารางกิจกรรมนักศึกษา | สาขาวิชา | สำนัก/หน่วยงาน | โครงการพิเศษ | บริการอื่นๆ | ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. | ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
line decor
line decor

 

 

 

 

 

 
ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
 
STOU Online
 
บริการห้องสมุด
 
ศูนย์หนังสือ มสธ.
  สำหรับนักศึกษา มสธ.
 
E-mail นักศึกษา
 
สมัคร sms
 


เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม -30 เมษายน 2560

ระเบียบการรับสมัคร ประกาศรับสมัคร

หลักสูตร 1 ปี ครึ่ง(เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับใบประกอบวิชาชีพครู)
ผู้สมัครต้องมีหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาฯ
คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
2. ปฏิบัติงานสอนในโรงเรียน
3. ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา

หลักฐานการสมัคร
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาปริญญาบัตร
4.สำเนาใบรายงานผลการศึกษา
5.ใบรับรองการปฏิบัติงาน
6.สัญญาจ้างงานที่ทำกับโรงเรียน
7.สำเนาหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา


กรอกใบสมัครออนไลน์           (วิธีแก้ไขหากหน้าจอแสดงไม่สมบูรณ์)
1. ปริ้นใบสมัครออนไลน์(ชุดที่ 1 เมื่อกรอกข้อมูลออนไลน์เรียบร้อยแล้วจะมีปุ่มให้ปริ้นใบสมัคร)
2. ปริ้นแบบข้อมูลประกอบการคัดเลือกกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน(ดาวน์โหลดแบบข้อมูลประกอบการคัดเลือก)
3. ชำระค่าสมัคร 500 บาทที่ไปรษณีย์ไทย (แบบฟอร์มชำระเงินอยู่ในข้อ 2 แล้ว) สามารถชำระเงินค่าสมัครได้ตั้งแต่ 8 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
4. รวบรวม ใบสมัคร(ข้อ 1)+แบบข้อมูลประกอบการคัดเลือก(ข้อ 2)+หลักฐานการชำระเงิน(ข้อ 3) +เอกสารประกอบการคัดเลือก
ส่งไปที่ สำนักบัณฑิตศึกษา มสธ

**Downloadใบสมัคร สำหรับผู้สมัครที่ไม่สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ ให้ปรินซ์ใบสมัครและกรอกด้วยลายมือทั้ง 2 ส่วน

สามารถส่งใบสมัครที่

1. ส่งด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(One stop service)
2. ส่งด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยพัฒนา ที่อยู่ศูนย์
3. ส่งทางไปรษณีย์ที

ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตู้ ป.ณ. 55 ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210 (ส่งเอกสารการสมัครระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักสูตร 1 ปี (เมื่อสำเร็จการศึกษาจะไม่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู)
ผู้สมัครไม่ต้องมีหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาฯ

       “ผู้สมัครที่สมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตร 1 ปี) 
ของ มสธ. ในปีการศึกษา 2560  จะได้รับประโยชน์จากการศึกษาในการนำไปใช้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
กับการสอนและถ่ายทอดความรู้ การเผยแพร่ความรู้ และการฝึกอบรม  ซึ่งใช้เป็นหลักฐานแสดงว่า
มีความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 11 มาตรฐาน เท่านั้น  ไม่สามารถนำไปเทียบโอนมาตรฐานกับคุรุสภาได้
หรือนำวุฒิการศึกษาจากการศึกษาหลักสูตรนี้ไปใช้ในการยื่นขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้” 


หลักฐานการสมัคร
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาปริญญาบัตร
4.สำเนาใบรายงานผลการศึกษา
5.ใบรับรองการปฏิบัติงาน
กรอกใบสมัครออนไลน์           (วิธีแก้ไขหากหน้าจอแสดงไม่สมบูรณ์)
1. ปริ้นใบสมัครออนไลน์(ชุดที่ 1 เมื่อกรอกข้อมูลออนไลน์เรียบร้อยแล้วจะมีปุ่มให้ปริ้นใบสมัคร)
2. ปริ้นแบบข้อมูลประกอบการคัดเลือกกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน(ดาวน์โหลดแบบข้อมูลประกอบการคัดเลือก)
3. ชำระค่าสมัคร 500 บาทที่ไปรษณีย์ไทย (แบบฟอร์มชำระเงินอยู่ในข้อ 2 แล้ว) สามารถชำระเงินค่าสมัครได้ตั้งแต่ 8 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
4. รวบรวม ใบสมัคร(ข้อ 1)+แบบข้อมูลประกอบการคัดเลือก(ข้อ 2)+หลักฐานการชำระเงิน(ข้อ 3) +เอกสารประกอบการคัดเลือก
ส่งไปที่ สำนักบัณฑิตศึกษา มสธ
**Downloadใบสมัคร สำหรับผู้สมัครที่ไม่สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ ให้ปรินซ์ใบสมัครและกรอกด้วยลายมือทั้ง 2 ส่วน

สามารถส่งใบสมัครที่
1. ส่งด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(One stop service)
2. ส่งด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยพัฒนา ที่อยู่ศูนย์
3. ส่งทางไปรษณีย์ที

ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตู้ ป.ณ. 55 ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210 (ส่งเอกสารการสมัครระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต)

 

การแจ้งผลการคัดเลือก
- จัดส่งผลการคัดเลือกทางไปรษณีย์
- SMS
- ตรวจสอบทางเว็บไซต์
ทั้งนี้ผลการคัดเลือกจะประกาศประมาณ 15 มิถุนายน 2560

ผู้สมัครทุกท่านควรตรวจสอบการกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
และตรวจสอบจำนวนเอกสารประกอบใบสมัครให้ครบถ้วน
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาคืนค่าธรรมเนียมการสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
เพื่อรับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
ยกเว้นกรณียกเลิกการเปิดสอนในหลักสูตรนั้นๆ

 

---------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบใบสมัคร/ผลการคัดเลือก
คำชี้แจงประกอบการตัดสินใจลงทะเบียนเรียน

 

 

 

 

 


  กระดานสนทนา มสธ.
โทรศัพท์ 0-2504-7788 : วันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 19.20 น.
  : วันเสาร์- อาทิตย์
08.30 - 16.30 น.
E-mail : ic.proffice@stou.ac.th
  โทรสาร : 0-2503-3546-8   
 
   

Last updated : 01-Mar-2017 12:26 PM  :: Old Webpage ::
© 2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
โปรดให้คำติชมและเสนอแนะได้ที่ :webmaster@stou.ac.th

เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรเลือกใช้ IE7 ขึ้นไปเพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง