หน้าหลัก :: Home
|เกี่ยวกับ มสธ. | หลักสูตร | ตารางกิจกรรมนักศึกษา | สาขาวิชา | สำนัก/หน่วยงาน | โครงการพิเศษ | บริการอื่นๆ | ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. | ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
Join :
line decor
line decor

 

 

 

 

 

 
ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
 
STOU Online
 
บริการห้องสมุด
 
ศูนย์หนังสือ มสธ.
 
การจัดการความรู้ของนักศึกษาและบัณฑิต มสธ.
  สำหรับนักศึกษา มสธ.
 
E-mail นักศึกษา
 
สมัคร sms
 

ไปยังหน้าหลักของ

ค้นหาทั่วไป ค้นหาเฉพาะ มสธ.

 

มหาวิทยาลัยปิดรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตประจำปีการศึกาษา 2557 แล้ว
หากสนใจสามารถติดตามการเปิดรับสมัครทุกเดือนมกราคมของทุกปี

ผู้สมัครที่สมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน ของ มสธ.
ในปีการศึกษา 2557 จะได้รับประโยชน์จากการศึกษาในการนำไปใช้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการสอน
และถ่ายทอดความรู้ การเผยแพร่ความรู้ และการฝึกอบรม ซึ่งใช้เป็นหลักฐานแสดงว่าู้มีความรู้
วิชาชีพครูของคุรุสภา 11 มาตรฐาน เท่านั้น ไม่สามารถนำไปเทียบโอนมาตรฐาน
กับคุรุสภาได้ หรือ นำวุฒิการศึกษาจากการศึกษาหลักสูตรนี้ไปใช้ในการยื่นขอใบอนุญาติปฏิบัติการสอน
หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 02 504 8505 -6

--------------------------------------------------------------------

 

การตรวจสอบใบสมัคร
- สำหรับผู้สมัครเรียนมาในรอบแรก (ภายในี่ 28 กุมภาพันธ์ 2557)
หากตรวจสอบใบสมัครแต่ไม่พบข้อมูลให้ติดต่อ 02 504 7562
- สำหรับผู้สมัครเรียนมาในรอบที่สอง (ภายใน 30 เมษายน 2557)
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบใบสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไปตรวจสอบใบสมัครและผลการคัดเลือก

ผลการคัดเลือกจะทะยอยประกาศสำหรับผู้สมัครรอบสอง
สามารถตรวจสอบผลการคัดเลือกได้ตั้งแต่ 30 มิถุนายน เป็นต้นไป

--------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

  กระดานสนทนา มสธ.
โทรศัพท์ 0-2504-7788 : วันจันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 19.10 น.
  : วันเสาร์- อาทิตย์
08.30 - 16.30 น.
โทรศัพท์มือถือ : ให้บริการทุกวัน  08.30 - 22.00 น.
08-4360-4465,08-4360-5612,08-4439-9478 และ 08-4360-4957
  โทรสาร : 0-2503-3546-8  E-mail : ic.proffice@stou.ac.th
 
   

Last updated : 02-May-2014 8:34 AM  :: Old Webpage ::
© 2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
โปรดให้คำติชมและเสนอแนะได้ที่ :webmaster@stou.ac.th

เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรเลือกใช้ IE7 ขึ้นไปเพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง