หน้าหลัก :: Home หน้าหลัก :: Home
 
Join :  
เกี่ยวกับ มสธ. | ระบบการเรียนการสอนทางไกล | หลักสูตร | ตารางกิจกรรมนักศึกษา | สาขาวิชา | สำนัก/หน่วยงาน | โครงการพิเศษ | บริการอื่นๆ | ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. | ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
line decor
line decor

 

 

 

 

 

 
ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
 
STOU Online
 
บริการห้องสมุด
 
ศูนย์หนังสือ มสธ.
  สำหรับนักศึกษา มสธ.
 
E-mail นักศึกษา
 
สมัคร sms
 

 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2560


เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม -30 เมษายน 2560

 

 

 

---------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (หลักสูตร 1 ปี ) ผู้สมัครที่สมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน ของ มสธ.
ในปีการศึกษา 2558 จะได้รับประโยชน์จากการศึกษาในการนำไปใช้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการสอน
และถ่ายทอดความรู้ การเผยแพร่ความรู้ และการฝึกอบรม ซึ่งใช้เป็นหลักฐานแสดงว่ามีความรู้
วิชาชีพครูของคุรุสภา 11 มาตรฐาน เท่านั้น ไม่สามารถนำไปเทียบโอนมาตรฐาน
กับคุรุสภาได้ หรือ นำวุฒิการศึกษาจากการศึกษาหลักสูตรนี้ไปใช้ในการยื่นขอใบอนุญาติปฏิบัติการสอน
หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 02 504 8505 -6
รอบ 3 ขยายเวลารับสมัคร กลุ่มที่มีหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาฯ (หลักสูตร 1 ปี ครึ่ง )
(สมัครได้ถึง 30 มิถุนายน 2559)


คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
2. ปฏิบัติงานสอนในโรงเรียน
3. ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา
หลักฐานการสมัคร
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาปริญญาบัตร
4.สำเนาใบรายงานผลการศึกษา
5.ใบรับรองการปฏิบัติงาน
6.สัญญาจ้างงานที่ทำกับโรงเรียน
7.สำเนาหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา


**** หากมีข้อสงสัยสอบถาม 02 504 8505 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ขั้นตอนการสมัคร


1. ปริ้นใบสมัคร และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (ดาวน์โหลดใบสมัคร)
3. ชำระค่าสมัคร 500 บาทที่ไปรษณีย์ไทย
4. รวบรวม ใบสมัคร+หลักฐานการชำระเงิน+เอกสารประกอบการคัดเลือก
ส่งไปที่ สำนักบัณฑิตศึกษา มสธตรวจสอบใบสมัคร

 
ระเบียบการสมัครและใบสมัคร (ผู้สมัครจะซื้อหรือดาวโหลดฟรีก็ได้แต่ต้องอ่านโดยละเอียด)
           ผู้สนใจที่ต้องการสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สามารถเลือกช่องทางการซื้อ
หรือ download ระเบียบการการสมัครและใบสมัครได้ดังนี้
1. ซื้อด้วยตนเอง
           1. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี วันจันทร์-เสาร์ เวลา 09.00-16.00 น. ที่อาคารบริการ 1 ชั้น 1
ศูนย์บริการแบบร่วมครบวงจร (ตึกหน้าเสาธง)
           2. ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทั้ง 10 แห่ง

2. สั่งซื้อใบสมัครและระเบียบการทางไปรษณีย์
           1. download แบบฟอร์มการสั่งซื้อ
             2. จ่ายชำระค่าระเบียบการสมัคร ผ่าน Pay @ Post โปรแกรมทำการ 50849 โดยระบุจำนวนเงิน
เป็นจำนวนเงินเท่ากับราคาระเบียบการสมัครที่สั่งซื้อ (ต้องชำระค่าระเบียบการสมัครที่สั่งซื้อเป็น Pay @ Post เท่านั้น) ระเบียบการสมัครชุดวิชาละ 200 บาท
            3.Fax แจ้งสั่งซื้อที่ 025033675 หรือ เขียนจดหมายสั่งซื้อระเบียบการสมัครฯ โดย ระบุชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้สั่งซื้อ
จำนวนระเบียบการฯ ที่สั่งซื้อ พร้อมด้วยจำนวนเงินและ เลขที่ Pay @ Post อย่างชัดเจน ตามที่อยู่ต่อไปนี้
ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตู้ ป.ณ. 55 ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210 (ซื้อระเบียบการสมัครฯ ระดับบัณฑิตศึกษา)

3.Download สามารถ download ใบสมัคร/และระเบียบการได้ฟรี
           ระเบียบการสมัครและDownload ใบสมัคร (ผู้สมัครที่ไม่สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ ให้ปริ้นใบสมัครและกรอกด้วยลายมือทั้ง 2 ส่วน)

     
     
การจัดส่งใบสมัคร

           ให้ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัคร พร้อมชำระ ค่าธรรมเนียมสมัครเพื่อรับการคัดเลือกจำนวน 500 บาท โดยชำระ ผ่านระบบ Pay at Post
ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ หมายเลขโปรแกรมทำการ 473 แล้วส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดไปยัง มหาวิทยาลัยฯ ตามที่อยู่ต่อไปนี้

ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตู้ ป.ณ. 55 ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210 (ส่งเอกสารการสมัครระดับบัณฑิตศึกษา)

           การส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ควรจัดส่งก่อนสิ้นสุดการรับสมัคร จะพิจารณาจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ จะไม่พิจารณาคืนเอกสารการสมัครพร้อมธนาณัติแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นและ/หรือ ผู้สมัครจะขอเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา / แขนงวิชาภายหลังการสมัครไม่ได้ (หมายเหตุ วันสุดท้ายของการรับสมัครดูวันที่ประทับตราไปรษณีย์)


นักศึกษาที่ส่งใบสมัครและเอกสารครบถ้วนก่อนจะได้รับการเสนอเพื่อให้สาขาวิชาพิจารณาก่อน

การตอบรับการได้รับเอกสารการสมัคร

           เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ทำการตรวจสอบหลักฐานการสมัครเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งตอบรับการจัดส่งใบสมัครทาง www.stou.ac.th คลิกที่ บัณฑิตศึกษา รับสมัครนักศึกษาใหม่ (ตรวจสอบได้หลังจากสำนักบัณฑิตศึกษาได้รับเอกสารการสมัคร ประมาณ 20-30 วันทำการ) และส่งหนังสือตอบรับการได้รับเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์อีกทางหนึ่ง

การแจ้งผลการคัดเลือก

           ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการคัดเลือกได้ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร หรือทาง www.stou.ac.th คลิกที่ บัณฑิตศึกษา รับสมัครนักศึกษาใหม่ และมหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้สมัครทุกคนทราบทางไปรษณีย์ ภายหลังประกาศผลทาง website ประมาณ 1 สัปดาห์

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา
โทรศัพท์ 0-2504-7561-4 (วันและเวลาราชการ)

 

ผู้สมัครทุกท่านควรตรวจสอบการกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
และตรวจสอบจำนวนเอกสารประกอบใบสมัครให้ครบถ้วน
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาคืนค่าธรรมเนียมการสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
เพื่อรับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
ยกเว้นกรณียกเลิกการเปิดสอนในหลักสูตรนั้นๆ

 


  กระดานสนทนา มสธ.
โทรศัพท์ 0-2504-7788 : วันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 19.20 น.
  : วันเสาร์- อาทิตย์
08.30 - 16.30 น.
E-mail : ic.proffice@stou.ac.th
  โทรสาร : 0-2503-3546-8   
 
   

Last updated : 08-Jun-2016 2:39 PM  :: Old Webpage ::
© 2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
โปรดให้คำติชมและเสนอแนะได้ที่ :webmaster@stou.ac.th

เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรเลือกใช้ IE7 ขึ้นไปเพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง