หน้าหลัก :: Home
|เกี่ยวกับ มสธ. | หลักสูตร | ตารางกิจกรรมนักศึกษา | สาขาวิชา | สำนัก/หน่วยงาน | โครงการพิเศษ | บริการอื่นๆ | ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. | ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
Join :
line decor
line decor
 
ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
 
STOU Online
 
บริการห้องสมุด
 
ศูนย์หนังสือ มสธ.
  สำหรับนักศึกษา มสธ.
 
E-mail นักศึกษา
 
สมัคร sms
 

สำหรับนักศึกษาป.บัณฑิตหลักสูตรและการสอน

นักศึกษาสามารถ download แบบฟอร์มการลงทะเบียนได้จาก www.stou.ac.th >> บัณฑิตศึกษา >> หัวข้อ Download >>
แบบฟอร์มลงทะเบียน/คำร้อง ( โดยเลือกแบบฟอร์มตามช่องทางการลงทะเบียนที่นักศึกษาสะดวก )

นั กศึกษาที่ลงทะเบียนหลังสิ้นสุดการลงทะเบียน ต้องชำระค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า วันละ 10 0 บาท และ
ต้องลงทะเบียนก่อนวันที่จัดสัมมนาเสริมครั้งแรกของชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียน
ตามกำหนดเวลา จะส่งผลกระทบต่อการได้รับเอกสารการสอน และการจัดกลุ่มสัมมนาเสริมในขั้นตอนต่อไป และ นักศึกษา
ที่ลาพักล่าช้า ต้องชำระค่าปรับการลาพักล่าช้า วันละ 50 บาท (ศึกษาค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมได้จาก
ประกาศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง เงินค่าบํารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าวัสดุการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๔)


ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรและการสอน

ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
ชุดวิชา
วันที่/เวลาสอบ
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
28/1/2560
29/1/2560
29/7/2560
30/7/2560
20505 พื้นฐานวิชาชีพครู 
X
X
9.00-12.00
-
20506 การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน
-
09.00-12.00
X
X
20507 วิทยาการการจัดการเรียนรู้  
09.00-12.00
-
X
X
20508 การประเมินและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
X
X
-
09.00-12.00
20597 ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและ
การสอน
-
13.30-16.30
-
13.30-16.30

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ  กระดานสนทนา มสธ.
โทรศัพท์ 0-2504-7788 : วันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 19.20 น.
  : วันเสาร์- อาทิตย์
08.30 - 16.30 น.
E-mail : ic.proffice@stou.ac.th
  โทรสาร : 0-2503-3546-8   
 
   

Last updated : 08-Jun-2016 2:15 PM  :: Old Webpage ::
© 2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
โปรดให้คำติชมและเสนอแนะได้ที่ :webmaster@stou.ac.th

เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรเลือกใช้ IE7 ขึ้นไปเพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง