หน้าหลัก :: Home
|เกี่ยวกับ มสธ. | หลักสูตร | ตารางกิจกรรมนักศึกษา | สาขาวิชา | สำนัก/หน่วยงาน | โครงการพิเศษ | บริการอื่นๆ | ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. | ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
Join :
line decor
line decor
 
ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
 
STOU Online
 
บริการห้องสมุด
 
ศูนย์หนังสือ มสธ.
  สำหรับนักศึกษา มสธ.
 
E-mail นักศึกษา
 
สมัคร sms
 

สำหรับนักศึกษาป.บัณฑิตหลักสูตรและการสอน

นักศึกษาสามารถ download แบบฟอร์มการลงทะเบียนได้จาก www.stou.ac.th >> บัณฑิตศึกษา >> หัวข้อ Download >>
แบบฟอร์มลงทะเบียน/คำร้อง ( โดยเลือกแบบฟอร์มตามช่องทางการลงทะเบียนที่นักศึกษาสะดวก )

นั กศึกษาที่ลงทะเบียนหลังสิ้นสุดการลงทะเบียน ต้องชำระค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า วันละ 10 0 บาท และ
ต้องลงทะเบียนก่อนวันที่จัดสัมมนาเสริมครั้งแรกของชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียน
ตามกำหนดเวลา จะส่งผลกระทบต่อการได้รับเอกสารการสอน และการจัดกลุ่มสัมมนาเสริมในขั้นตอนต่อไป และ นักศึกษา
ที่ลาพักล่าช้า ต้องชำระค่าปรับการลาพักล่าช้า วันละ 50 บาท (ศึกษาค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมได้จาก
ประกาศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง เงินค่าบํารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าวัสดุการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๔)


ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรและการสอน

(หลักสูตรเก่า 5 หน่วยกิต สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2553-2554)

ภาคการศึกษาที่ 1

20501 พื้นฐานวิชาชีพครู

20502 การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน

20503 วิทยาการการจัดการเรียนรู้

20504 การประเมินและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

20599 ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน

ภาคการศึกษาที่ 2

20501 พื้นฐานวิชาชีพครู

20502 การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน

20503 วิทยาการการจัดการเรียนรู้

20504 การประเมินและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

20599 ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน

 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรและการสอน

(หลักสูตรปรับปรุง 6 หน่วยกิต สำหรับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป)

ภาคการศึกษาที่ 1

20505 พื้นฐานวิชาชีพครู

20506 การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน

ภาคการศึกษาที่ 2

20507 วิทยาการการจัดการเรียนรู้

20508 การประเมินและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

20598 ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ  กระดานสนทนา มสธ.
โทรศัพท์ 0-2504-7788 : วันจันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 19.10 น.
  : วันเสาร์- อาทิตย์
08.30 - 16.30 น.
โทรศัพท์มือถือ : วันจันทร์ - ศุกร์  08.30 - 16.30 น.
08-4360-4465,08-4360-5612,08-4439-9478 และ 08-4360-4957
  โทรสาร : 0-2503-3546-8  E-mail : ic.proffice@stou.ac.th
 
   

Last updated : 12-Feb-2013 2:55 PM  :: Old Webpage ::
© 2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
โปรดให้คำติชมและเสนอแนะได้ที่ :webmaster@stou.ac.th

เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรเลือกใช้ IE7 ขึ้นไปเพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง