หน้าหลัก :: Home หน้าหลัก :: Home
 
Join :  
เกี่ยวกับ มสธ. | ระบบการเรียนการสอนทางไกล | หลักสูตร | ตารางกิจกรรมนักศึกษา | สาขาวิชา | สำนัก/หน่วยงาน | โครงการพิเศษ | บริการอื่นๆ | ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. | ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
line decor
line decor
 
ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
 
STOU Online
 
บริการห้องสมุด
 
ศูนย์หนังสือ มสธ.
 
การจัดการความรู้ของนักศึกษาและบัณฑิต มสธ.
  สำหรับนักศึกษา มสธ.
 
E-mail นักศึกษา
 
สมัคร sms
 

 

กำหนดการสอบไล่ ภาค /58
ตารางสอบไล่ สำหรับปริญญาเอก
ตารางสอบไล่ สำหรับประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโท
กำหนดการสอบไล่ ภาค 1/58
ตารางสอบไล่ สำหรับปริญญาเอก
ตารางสอบไล่ สำหรับประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโท
กำหนดการสอบไล่ ภาค 2/57

ตารางสอบไล่ สำหรับปริญญาเอก
ตารางสอบไล่ สำหรับประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโท

กำหนดการสอบไล่ ภาค 1/57
ตารางสอบไล่ สำหรับปริญญาเอก
ตารางสอบไล่ สำหรับประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโท
กำหนดการสอบไล่ ภาค 2/56
ตารางสอบไล่ สำหรับปริญญาเอก
ตารางสอบไล่ สำหรับประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโท
กำหนดการสอบไล่ ภาค 1/2556

ตารางสอบไล่ สำหรับปริญญาเอก
ตารางสอบไล่ สำหรับประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโท

กำหนดการสอบไล่ ภาคปลาย/2555
ตารางสอบไล่ สำหรับปริญญาเอก
ตารางสอบไล่ สำหรับประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโท


  กระดานสนทนา มสธ.
โทรศัพท์ 0-2504-7788 : วันจันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 19.10 น.
  : วันเสาร์- อาทิตย์
08.30 - 16.30 น.
โทรศัพท์มือถือ : ให้บริการทุกวัน  08.30 - 22.00 น.
08-4360-4465,08-4360-5612,08-4439-9478 และ 08-4360-4957
  โทรสาร : 0-2503-3546-8  E-mail : ic.proffice@stou.ac.th
 
   

Last updated : 05-Nov-2015 11:07 AM  :: Old Webpage ::
© 2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
โปรดให้คำติชมและเสนอแนะได้ที่ :webmaster@stou.ac.th

เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรเลือกใช้ IE7 ขึ้นไปเพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง