หน้าหลัก :: Home หน้าหลัก :: Home
 
Join :  
เกี่ยวกับ มสธ. | ระบบการเรียนการสอนทางไกล | หลักสูตร | ตารางกิจกรรมนักศึกษา | สาขาวิชา | สำนัก/หน่วยงาน | โครงการพิเศษ | บริการอื่นๆ | ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. | ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
line decor
line decor
 
ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
 
STOU Online
 
บริการห้องสมุด
 
ศูนย์หนังสือ มสธ.
 
การจัดการความรู้ของนักศึกษาและบัณฑิต มสธ.
  สำหรับนักศึกษา มสธ.
 
E-mail นักศึกษา
 
สมัคร sms
 

 

การขอคืนสถานภาพนักศึกษา


นักศึกษาที่ขาดการติดต่อกับมหาวิทยาลัย โดยไม่ได้ลงทะเบียน/ไม่ลาพักการศึกษาติดต่อกันเกิน 2 ภาคการศึกษาทำให้สถานภาพการเป็นนักศึกษาสิ้นสุดลงตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 สำนักบัณฑิตศึกษาขอแจ้งให้ท่านทราบว่า หากท่านประสงค์จะศึกษาต่อให้สำเร็จการศึกษา

ก่อนดำเนินการกรุณาตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการลาพักการศึกษาของตัวเองได้ทางหน้าเว็บไซต์ที่หัวข้อ ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา หากพบว่าขาดการติดต่อเกิน 2 ภาคการศึกษา ขอให้ท่านดำเนินการดังนี้

1. ขอคืนสถานภาพนักศึกษาโดยต้องยื่นคำร้องขอคืนสถานภาพนักศึกษาต่อผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษา ภายในช่วงเวลาของการลงทะเบียนเรียน พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมการขอคืนสถานภาพ จำนวน 2,000 บาท โดยใช้แบบฟอร์มดังต่อไปนี้
1.1 ใบคำร้องทั่วไป ระดับบัณฑิตศึกษา (เขียนรายละเอียดของการขาดการติดต่อ ภาคการศึกษา / เหตุผล )
1.2 แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมคำร้องระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านระบบ Pay at Post/ ผ่านศูนย์วิทยพัฒนาฯ / มสธ. อาคารบริการ 1 ชั้น 2 (การขอคืนสถานภาพ จำนวน 2,000 บาท) ส่งคำร้องทั่วไปพร้อมสำเนาการชำระเงินมาที่

ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120

หรือ Fax มาที่ 025032660 พร้อมทั้งโทรเข้ามาตรวจสอบการส่ง Fax. ได้ที่ 02 504 7560-4


2. ภายหลังการขอคืนสถานภาพนักศึกษา ท่านต้องลงทะเบียนเรียน หรือ ลาพักการศึกษา โดยดำเนินการได้ถึง
ภายในช่วงเวลาของการลงทะเบียนเรียน โดยสามารถดูชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนได้ทางหน้าเว็บไซต์ และกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มลงทะเบียนเรียนตามช่องทางที่จะไปชำระค่าธรรมเนียม ผ่านศูนย์วิทยพัฒนาฯ, มสธ. อาคารบริการ 1 ชั้น 2, pay at post


สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆได้ ที่หัวข้อดาวน์โหลด - แบบฟอร์มลงทะเบียน/คำร้อง

 

 

   กระดานสนทนา มสธ.
โทรศัพท์ 0-2504-7788 : วันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 19.20 น.
  : วันเสาร์- อาทิตย์
08.30 - 16.30 น.
E-mail : ic.proffice@stou.ac.th
  โทรสาร : 0-2503-3546-8   
 
   

Last updated : 08-Jun-2016 2:08 PM  :: Old Webpage ::
© 2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
โปรดให้คำติชมและเสนอแนะได้ที่ :webmaster@stou.ac.th

เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรเลือกใช้ IE7 ขึ้นไปเพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง