หน้าหลัก :: Home หน้าหลัก :: Home
 
Join :  
เกี่ยวกับ มสธ. | ระบบการเรียนการสอนทางไกล | หลักสูตร | ตารางกิจกรรมนักศึกษา | สาขาวิชา | สำนัก/หน่วยงาน | โครงการพิเศษ | บริการอื่นๆ | ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. | ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
line decor
line decor
 

 
ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
 
STOU Online
 
บริการห้องสมุด
ศูนย์หนังสือ มสธ.
กระดานสนทนา มสธ.
ประชุมวิชาการ
 
การจัดการความรู้ของนักศึกษาและบัณฑิต มสธ.
  สำหรับนักศึกษา มสธ.
 
E-mail นักศึกษา
 
สมัคร sms
 

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557

 • ปริญญาเอก
 • ปริญญาโท
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต
 • สัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา
 • ปฏิทินระดับบัณฑิตฯ ปี 2559
 • ปฏิทินระดับบัณฑิตฯ ปี 2558
 • การจัดส่งเอกสารการสอน
 • บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 • กำหนดการสัมมนาสำหรับนักศึกษา
 • กำหนดการสัมมนาสำหรับศูนย์วิทฯ
 • ข้อบังคับ/กฏระเบียบ/แนวปฏิบัติ
 • แนวปฎิบัติการลงทะเบียนเรียน
 • ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนปีการศึกษา59
 • ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนปีการศึกษา58
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาป.โท
 • สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก
 • สำหรับนักศึกษา ป.บัณฑิตหลักสูตรฯ
 • การลงทะเบียนเรียน 2/2558
 • e-learning
 • Radio Online
 • Media on Demand
 • e-Library
 • ปาฐกถาพิเศษ/เสวนาทางวิชาการ/
  /บรรยายพิเศษ ในการประชุม
  เสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตฯมสธ.
 • รวมบทความการเสนอผลงานวิจัย
  ระดับบัณฑิตศึกษา มสธ.
 • ชุดฝึกอบรมออนไลน์เขียนบทความ
  ทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ
 • ตารางสอบ
 • เกณฑ์การให้คะแนนผลการสอบ
 • การขอเปลี่ยนสนามสอบ
 • ตรวจสอบผลการสอบ
 • วันประกาศผลสอบชุดวิชา1/58
 • กำหนดสอบดุษฎีนิพนธ์/วพ./IS
 • รหัสชุดวิชาสอบประมวลความรู้
 • การสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก

 • ข้อมูลส่วนบุคคล
 • รายชื่อผู้ลงทะเบียนเรียน 2/58


 • การขอสำเร็จการศึกษา ป.โท /ป.เอก
 • แนวปฏิบัติผู้สำเร็จการศึกษา ป.บัณฑิต
 • การขอสำเร็จการศึกษาป.โท นิติฯ
 • กรอบการขอสำเร็จการศึกษาป.โท/ ป.เอก
 •  

 • แบบฟอร์มลงทะเบียน/คำร้อง
 • คู่มือลงทะเบียนเรียนปี 2558
 • การจำหน่ายระเบียบการสมัคร
 • ข้อมูลสัมมนาสำหรับชุดวิชา 50704
 • คู่มือนักศึกษาทุกระดับ
 • แผนกิจกรรมการศึกษา
 • แบบฟอร์มขอสอบวิทยานิพนธ์/ IS
 • แบบฟอร์มขอสอบดุษฎีนิพนธ์

 • ข้อมูลสำหรับ นศ.ใหม่ ลทบ.
 • ข่าวดี!สำหรับนักศึกษา มสธ.
  ที่สนใจสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
  STOU-EPT ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

 • นศ.ที่ผ่านการคัดเลือก2/58
 • การประชุมเสนอผลงานวิจัย
   ระดับบัณฑิตศึกษา มสธ.ครั้งที่5
 • ข่าว งานประชุมทางวิชาการ
 • คู่มือ Turnitin
 • สำเนาคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา/
  หัวข้อดพ./วพ.
 • ตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์/วพ./IS
 • ตรวจสอบสถานะการตรวจรูปแบบ ดพ/วพ./IS
 • การเผยแพร่ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/IS
 • คู่มือการพิมพ์ดุษฎีนิพนธ์/วพ./IS
 • ทุน/รางวัล ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/IS


 • การเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-สกุล
 • การขอเปลี่ยนที่อยู่
 • การขอเปลี่ยนสนามสอบ
 • การเปลี่ยนแผน
 • การขอเรียนเกินโครงสร้าง
 •  

  facebook twitter มสธ. กระดานสนทนา มสธ.
  โทรศัพท์ 0-2504-7788 : วันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 19.10 น.
    : วันเสาร์- อาทิตย์
  08.30 - 16.30 น.
  โทรศัพท์มือถือ : วันจันทร์ - ศุกร์  08.30 - 16.30 น.
    โทรสาร : 0-2503-3546-8  E-mail : ic.proffice@stou.ac.th
   
     

  Last updated : 24-May-2016 8:44 AM  23-Mar-2015 9:33 AMolor="#333333">:: Old Webpage ::
  © 2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
  โปรดให้คำติชมและเสนอแนะได้ที่ :webmaster@stou.ac.th
  เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรเลือกใช้ IE7 ขึ้นไปเพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง