กำหนดการสอบประมวลความรู้ ภาคปลาย/2556

ในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556

(ภาคทฤษฎี)

ภาคเช้า เวลา 9.00 - 12.00 น.
01500
ประมวลความรู้ภาคทฤษฎี นิเทศศาสตร์
02110
ประมวลความรู้ภาคทฤษฎี หลักสูตรและการสอน (ปฐมวัยศึกษา) ศึกษาศาสตร์
02120
ประมวลความรู้ภาคทฤษฎี หลักสูตรและการสอน (ประถมศึกษา) ศึกษาศาสตร์
02130
ประมวลความรู้ภาคทฤษฎี หลักสูตรและการสอน (ภาษาไทย) ศึกษาศาสตร์
02140
ประมวลความรู้ภาคทฤษฎี หลักสูตรและการสอน (คณิตศาสตร์) ศึกษาศาสตร์
02150
ประมวลความรู้ภาคทฤษฎี หลักสูตรและการสอน (สังคมศึกษา) ศึกษาศาสตร์
02160
ประมวลความรู้ภาคทฤษฎี หลักสูตรและการสอน (วิทยาศาสตร์) ศึกษาศาสตร์
02170
ประมวลความรู้ภาคทฤษฎี หลักสูตรและการสอน (ภาษาอังกฤษ) ศึกษาศาสตร์
02180
ประมวลความรู้ภาคทฤษฎี หลักสูตรและการสอน (วิชาอาชีพ) ศึกษาศาสตร์
02300
ประมวลความรู้ภาคทฤษฎี (บริหารการศึกษา) ศึกษาศาสตร์
02400
ประมวลความรู้ภาคทฤษฎี (การวัดและประเมินผลการศึกษา) ศึกษาศาสตร์
02500
ประมวลความรู้ภาคทฤษฎี (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา) ศึกษาศาสตร์
02600
ประมวลความรู้ภาคทฤษฎี (การศึกษานอกระบบ) ศึกษาศาสตร์
02700
ประมวลความรู้ภาคทฤษฎี (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) ศึกษาศาสตร์
03110
ประมวลความรู้ภาคทฤษฎี บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) วิทยาการจัดการ
03120
ประมวลความรู้ภาคทฤษฎี บริหารธุรกิจ (การจัดการการตลาด) วิทยาการจัดการ
03130
ประมวลความรู้ภาคทฤษฎี บริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) วิทยาการจัดการ
03140
ประมวลความรู้ภาคทฤษฎี บริหารธุรกิจ (การจัดการการเงิน) วิทยาการจัดการ
03150
ประมวลความรู้ภาคทฤษฎี บริหารธุรกิจ (การจัดการบัญชี) วิทยาการจัดการ
03200
ประมวลความรู้ภาคทฤษฎี (บริหารรัฐกิจ) วิทยาการจัดการ
03300
ประมวลความรู้ภาคทฤษฎี (การตลาด) วิทยาการจัดการ
04100
ประมวลความรู้ภาคทฤษฎี (กฎหมายธุรกิจ) นิติศาสตร์
04200
ประมวลความรู้ภาคทฤษฎี (กฎหมายมหาชน) นิติศาสตร์
04300
ประมวลความรู้ภาคทฤษฎี (กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม) นิติศาสตร์
05100
ประมวลความรู้ภาคทฤษฎี (การบริหารการพยาบาล) พยาบาลศาสตร์
05160
ประมวลความรู้ภาคทฤษฎี (บริหารสาธารณสุข) วิทยาศาสตร์สุขภาพ
05260
ประมวลความรู้ภาคทฤษฎี (การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม) วิทยาศาสตร์สุขภาพ
06100
ประมวลความรู้ภาคทฤษฎี ภาคประยุกต์ (เศรษฐศาสตร์จุลภาค) เศรษฐศาสตร์
07100
ประมวลความรู้ภาคทฤษฎี (การพัฒนาครอบครัวและสังคม) มนุษยนิเวศศาสตร์
08100
ประมวลความรู้ภาคทฤษฎี (การเมืองการปกครอง) รัฐศาสตร์
09100
ประมวลความรู้ภาคทฤษฎี (ส่งเสริมการเกษตร) เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
09200
ประมวลความรู้ภาคทฤษฎี (สหกรณ์) เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
09300
ประมวลความรู้ภาคทฤษฎี (การจัดการการเกษตร) เกษตรศาสตร์และสหกรณ์

ในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556

(ภาคประยุกต์)

ภาคเช้า เวลา 9.00 - 12.00 น.
01500
ประมวลความรู้ภาคประยุกต์ นิเทศศาสตร์
02110
ประมวลความรู้ภาคประยุกต์ หลักสูตรและการสอน (ปฐมวัยศึกษา) ศึกษาศาสตร์
02120
ประมวลความรู้ภาคประยุกต์ หลักสูตรและการสอน (ประถมศึกษา) ศึกษาศาสตร์
02130
ประมวลความรู้ภาคประยุกต์ หลักสูตรและการสอน (ภาษาไทย) ศึกษาศาสตร์
02140
ประมวลความรู้ภาคประยุกต์ หลักสูตรและการสอน (คณิตศาสตร์) ศึกษาศาสตร์
02150
ประมวลความรู้ภาคประยุกต์ หลักสูตรและการสอน (สังคมศึกษา) ศึกษาศาสตร์
02160
ประมวลความรู้ภาคประยุกต์ หลักสูตรและการสอน (วิทยาศาสตร์) ศึกษาศาสตร์
02170
ประมวลความรู้ภาคประยุกต์ หลักสูตรและการสอน (ภาษาอังกฤษ) ศึกษาศาสตร์
02180
ประมวลความรู้ภาคประยุกต์ หลักสูตรและการสอน (วิชาอาชีพ) ศึกษาศาสตร์
02300
ประมวลความรู้ภาคประยุกต์ (บริหารการศึกษา) ศึกษาศาสตร์
02400
ประมวลความรู้ภาคประยุกต์ (การวัดและประเมินผลการศึกษา) ศึกษาศาสตร์
02500
ประมวลความรู้ภาคประยุกต์ ( การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา) ศึกษาศาสตร์
02600
ประมวลความรู้ภาคประยุกต์ (การศึกษานอกระบบ) ศึกษาศาสตร์
02700
ประมวลความรู้ภาคประยุกต์ (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) ศึกษาศาสตร์
03110
ประมวลความรู้ภาคประยุกต์ บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) วิทยาการจัดการ
03120
ประมวลความรู้ภาคประยุกต์ บริหารธุรกิจ (การจัดการการตลาด) วิทยาการจัดการ
03130
ประมวลความรู้ภาคประยุกต์ บริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) วิทยาการจัดการ
03140
ประมวลความรู้ภาคประยุกต์ บริหารธุรกิจ (การจัดการการเงิน) วิทยาการจัดการ
03150
ประมวลความรู้ภาคประยุกต์ บริหารธุรกิจ (การจัดการบัญชี) วิทยาการจัดการ
03200
ประมวลความรู้ภาคประยุกต์ (บริหารรัฐกิจ) วิทยาการจัดการ
03300
ประมวลความรู้ภาคประยุกต์ (การตลาด) วิทยาการจัดการ
04100
ประมวลความรู้ภาคประยุกต์ (กฎหมายธุรกิจ) นิติศาสตร์
04200
ประมวลความรู้ภาคประยุกต์ (กฎหมายมหาชน) นิติศาสตร์
04300
ประมวลความรู้ภาคประยุกต์ (กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม) นิติศาสตร์
05100
ประมวลความรู้ภาคประยุกต์ (การบริหารการพยาบาล) พยาบาลศาสตร์
05160
ประมวลความรู้ภาคประยุกต์ (บริหารสาธารณสุข) วิทยาศาสตร์สุขภาพ
05260
ประมวลความรู้ภาคประยุกต์ (การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม) วิทยาศาสตร์สุขภาพ
06100
ประมวลความรู้ภาคทฤษฎี-ภาคประยุกต์ (เศรษฐศาสตร์มหภาค) เศรษฐศาสตร์
07100
ประมวลความรู้ภาคประยุกต์ (การพัฒนาครอบครัวและสังคม) มนุษยนิเวศศาสตร์
08100
ประมวลความรู้ภาคประยุกต์ (การเมืองการปกครอง) รัฐศาสตร์
09100
ประมวลความรู้ภาคประยุกต์ (ส่งเสริมการเกษตร) เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
09200
ประมวลความรู้ภาคประยุกต์ (สหกรณ์) เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
09300
ประมวลความรู้ภาคประยุกต์ (การจัดการการเกษตร) เกษตรศาสตร์และสหกรณ์

 

หมายเหตุ ** โดยจัดสอบ ณ สนามสอบทั่วประเทศพร้อมกับการสอบซ่อมระดับปริญญาตรี