กำหนดการสอบประมวลความรู้ ภาคพิเศษ/2557 และ ภาค 1/2558

ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558

(ภาคทฤษฎี)

ภาคเช้า เวลา 8.30 - 11.30 น.
01100
ประมวลความรู้สารสนเทศศาสตร์ ทฤษฎี
01200
ประมวลความรู้ไทยคดีศึกษา ทฤษฎี
01500
ประมวลความรู้นิเทศศาสตร์ ทฤษฎี
02110
ประมวลความรู้ปฐมวัยศึกษา ทฤษฎี
02120
ประมวลความรู้ประถมศึกษา ทฤษฎี
02130
ประมวลความรู้มัธยมศึกษา-ภาษาไทย ทฤษฎี
02140
ประมวลความรู้มัธยมศึกษา-คณิตศาสตร์ ทฤษฎี
02150
ประมวลความรู้มัธยมศึกษา-สังคมศึกษา ทฤษฎี
02160
ประมวลความรู้มัธยมศึกษา-วิทยาศาสตร์ ทฤษฎี
02170
ประมวลความรู้ภาษาอังกฤษ ทฤษฎี
02180
ประมวลความรู้วิชาอาชีพ ทฤษฎี
02300
ประมวลความรู้บริหารการศึกษา ทฤษฎี
02400
ประมวลความรู้การวัดและประเมินผล ทฤษฎี
02500
ประมวลความรู้การแนวแนว ทฤษฎี
02600
ประมวลความรู้การศึกษานอกระบบ ทฤษฎี
02700
ประมวลความรู้เทคโนโลยีฯ ทฤษฎี
03110
ประมวลความรู้การจัดการทั่วไป ทฤษฎี
03120
ประมวลความรู้การจัดการการตลาด ทฤษฎี
03130
ประมวลความรู้การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทฤษฎี
03140
ประมวลความรู้การจัดการการเงิน ทฤษฎี
03150
ประมวลความรู้การจัดการบัญชี ทฤษฎี
03200
ประมวลความรู้บริหารรัฐกิจ ทฤษฎี
03300
ประมวลความรู้การตลาด ทฤษฎี
04100
ประมวลความรู้กฎหมายธุรกิจ ทฤษฎี
04200
ประมวลความรู้กฎหมายมหาชน ทฤษฎี
04300
ประมวลความรู้กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม ทฤษฎี
05100
ประมวลความรู้การบริหารการพยาบาล ทฤษฎี
05160
ประมวลความรู้บริหารสาธารณสุข ทฤษฎี
05260
ประมวลความรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมฯ ทฤษฎี
05360
ประมวลความรู้บริหารโรงพยาบาล ทฤษฎี
06100
ประมวลความรู้เศรษฐศาสตร์ จุลภาค
07100
ประมวลความรู้การพัฒนาครอบครัวฯ ทฤษฎี
08100
ประมวลความรู้การเมืองการปกครอง ทฤษฎี
09100
ประมวลความรู้ส่งเสริมการเกษตร ทฤษฎี
09200
ประมวลความรู้สหกรณ์ ทฤษฎี
09300
ประมวลความรู้การจัดการการเกษตร ทฤษฎี
09600
ประมวลความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทฤษฎี

ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558

(ภาคประยุกต์)

ภาคเช้า เวลา 8.30 - 11.30 น.
01100
ประมวลความรู้สารสนเทศศาสตร์ ประยุกต์
01200
ประมวลความรู้ไทยคดีศึกษา ประยุกต์
01500
ประมวลความรู้นิเทศศาสตร์ ประยุกต์
02110
ประมวลความรู้ปฐมวัยศึกษา ประยุกต์
02120
ประมวลความรู้ประถมศึกษา ประยุกต์
02130
ประมวลความรู้มัธยมศึกษา-ภาษาไทย ประยุกต์
02140
ประมวลความรู้มัธยมศึกษา-คณิตศาสตร์ ประยุกต์
02150
ประมวลความรู้มัธยมศึกษา-สังคมศึกษา ประยุกต์
02160
ประมวลความรู้มัธยมศึกษา-วิทยาศาสตร์ ประยุกต์
02170
ประมวลความรู้ภาษาอังกฤษ ประยุกต์
02180
ประมวลความรู้วิชาอาชีพ ประยุกต์
02300
ประมวลความรู้บริหารการศึกษา ประยุกต์
02400
ประมวลความรู้การวัดและประเมินผล ประยุกต์
02500
ประมวลความรู้การแนวแนว ประยุกต์
02600
ประมวลความรู้การศึกษานอกระบบ ประยุกต์
02700
ประมวลความรู้เทคโนโลยีฯ ประยุกต์
03110
ประมวลความรู้การจัดการทั่วไป ประยุกต์
03120
ประมวลความรู้การจัดการการตลาด ประยุกต์
03130
ประมวลความรู้การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ประยุกต์
03140
ประมวลความรู้การจัดการการเงิน ประยุกต์
03150
ประมวลความรู้การจัดการบัญชี ประยุกต์
03200
ประมวลความรู้บริหารรัฐกิจ ประยุกต์
03300
ประมวลความรู้การตลาด ประยุกต์
04100
ประมวลความรู้กฎหมายธุรกิจ ประยุกต์
04200
ประมวลความรู้กฎหมายมหาชน ประยุกต์
04300
ประมวลความรู้กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม ประยุกต์
05100
ประมวลความรู้การบริหารการพยาบาล ประยุกต์
05160
ประมวลความรู้บริหารสาธารณสุข ประยุกต์
05260
ประมวลความรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมฯ ประยุกต์
05360
ประมวลความรู้บริหารโรงพยาบาล ประยุกต์
06100
ประมวลความรู้เศรษฐศาสตร์ มหาภาค
07100
ประมวลความรู้การพัฒนาครอบครัวฯ ประยุกต์
08100
ประมวลความรู้การเมืองการปกครอง ประยุกต์
09100
ประมวลความรู้ส่งเสริมการเกษตร ประยุกต์
09200
ประมวลความรู้สหกรณ์ ประยุกต์
09300
ประมวลความรู้การจัดการการเกษตร ประยุกต์
09600
ประมวลความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประยุกต์

 

หมายเหตุ ** โดยจัดสอบ ณ สนามสอบทั่วประเทศพร้อมกับการสอบซ่อมระดับปริญญาตรี