งานจัดซื้อจัดจ้าง
1. สอบราคา
  - ประกาศสอบราคา
 - ประกาศผลการสอบราคา
 
2. ประกวดราคา/ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
- ร่าง TOR
- ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
- ประกาศผลประกวดราคาด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
 
3. วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา (RFQ)
- ประกาศการเสนอราคาโดยใบเสนอราคา (RFQ)
- ประกาศผลการเสนอราคาโดยใบเสนอราคา (RFQ)
การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Auction)
- ประกาศการเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Auction)
- ประกาศผลการเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Auction)
 
4. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
- ร่าง TOR
- ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ราคากลาง
-ตกลงราคา
 - งานจ้างก่อสร้าง
- จ้างควบคุมงาน
- จ้างออกแบบ
 -จ้างที่ปรึกษา
- จ้างงานวิจัย หรือ เงิน สนับสนุนให้ทุนการวิจัย
- จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
- จัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 
งานคลังพัสดุ
การจำหน่ายพัสดุชำรุด
- 1.วิธีขายทอดตลาด
- 2. วิธีประกวดราคาขาย
 
ลำดับเรื่อง
1 ชื่อเรื่อง :สอบราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
ชื่อราคากลาง :ราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่กองพัสดุในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 - 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น.
2 ชื่อเรื่อง :สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 38 รายการ
ชื่อราคากลาง :ราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 38 รายการ
รายละเอียด: ขอติดต่อรับเอกสารภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 - 6 กันยายน 2559 กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อาคารบริการ 2 ชั้น 2
3 ชื่อเรื่อง :สอบราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด A4 จำนวน 20,000 รีม
ชื่อราคากลาง :ราคากลางจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด A4 จำนวน 20,000 รีม
รายละเอียด: ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่กองพัสดุ อาคารบริการ 2 ชั้น 2 ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม 2559 - 6 กันยายน 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.
4 ชื่อเรื่อง :การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดตามผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2558 จำนวน 11 รายการ
ชื่อราคากลาง :
รายละเอียด: วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 6211 กองพัสดุ อาคารบริการ 2 ชั้น 2
5 ชื่อเรื่อง :สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานพร้อมทาสี เปลี่ยนระบบท่อเดินอากาศเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ พร้อมเดินสายไฟฟ้าใหม่ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก จำนวน 1 งาน
ชื่อราคากลาง :ราคากลางจัดจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานพร้อมทาสี เปลี่ยนระบบท่อเดินอากาศเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ พร้อมเดินสายไฟฟ้าใหม่ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่กองพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 - 9 มีนาคม 2559 เวลา 9.00 - 16.30 น.
6 ชื่อเรื่อง :สอบราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์และDRUM สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 5 รายการ
ชื่อราคากลาง :ราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์และDRUM สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด: ติดต่อขอรับเอกสารในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.30 น.-16.30 น.
7 ชื่อเรื่อง :สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องน้ำชาย-หญิง อาคารศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก จำนวน 1 งาน
ชื่อราคากลาง :จัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องน้ำชาย-หญิง อาคารศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่กองพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 - 9 มีนาคม 2559 เวลา 9.00 - 16.30 น.
   
งานธุรการ โทร. (สายตรง) 02-503-3560 02-503-3560 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย 7112, 7125
งานจัดซื้อจัดหา โทร. (สายตรง) 02-503-2099 02-503-2099 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย 7121, 7122, 7123
งานซ่อมบำรุง โทร. (สายตรง) 02-503-2552 02-503-2552 , 02-503-3385 02-503-3385 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย7116, 7117, 7118, 7119, 7120
งานคลังพัสดุ โทร. (สายตรง) 02-504-7129 02-504-7129 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย7113, 7114, 7115
ในวันและเวลาราชการ