ทุนพัฒนาระบบงาน
ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง
แบบฟอร์ม
ผลงานการพัฒนาระบบงาน
การเผยแพร่เทคโนโลยี

 

:: ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ::

เรื่อง การให้ทุนพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่องานบริหารและวิชาการ ประจำปี 2561

(เอกสารหมายเลข 1)
:: แบบเสนอโครงการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ::

เพื่อขอรับทุนพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่องานบริหารและวิชาการ ประจำปี 2561

(เอกสารหมายเลข 2)

 

 

 

 

จัดทำโดย
ผ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ สำนักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช