ทุนพัฒนาระบบงาน
ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง
แบบฟอร์ม
ผลงานการพัฒนาระบบงาน
การเผยแพร่เทคโนโลยี

การจัดฝึกอบรม/สัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปี 2561

ครั้งที่ 1 ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยพบผู้ใช้ (วันที่ 19 ตุลาคม 2560)

ปี 2560

ครั้งที่ 1 การออกแบบกระบวนการทำงานขององค์กรด้วย BPMN (Business Process Model and Notation) (วันที่ 27–30 มีนาคม 2560)

ครั้งที่ 2 การใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา สำหรับศูนย์วิทยพัฒนา (วันที่ 16 สิงหาคม 2560)

ครั้งที่ 3 การใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา สำหรับคณาจารย์ (วันที่ 26 กันยายน 2560)

ปี 2559

ครั้งที่ 1 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษาใหม่ มสธ.(วันที่ 17 ตุลาคม 2558)

ครั้งที่ 2 การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ STOU MOOC(วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559)

ครั้งที่ 3 Data Analyze BI Solution with Microsoft & Office 365(วันที่ 30 พฤษภาคม 2559)

ครั้งที่ 4 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (วันที่ 31 พฤษภาคม 2559)

ปี 2558

ครั้งที่ 1  การจัดสัมมนา เรื่อง “ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษาใหม่ มสธ.” (วันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2558)

ครั้งที่ 2 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษาใหม่ มสธ.(วันที่ 15 สิงหาคม 2559)(เวลา 9.00 -12.00)

ครั้งที่ 3 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษาใหม่ มสธ.(วันที่ 15 สิงหาคม 2559)(เวลา 13.00 -16.00)

ครั้งที่ 4 การพัฒนาซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ISO/IEC 29110

ปี 2557

ครั้งที่ 1  การใช้งานระบบ IT Service Desk (วันพุุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557)

ครั้งที่ 2  แนวทางการพัฒนา Learning Object Module(LOM) (วันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557)

ครั้งที่ 3  การพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อการจัดอันดับ Ranking of Web Universities(วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557)

ครั้งที่ 4 การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้กับการเรียนการสอนทางไหล (วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2557)

 

 

จัดทำโดย
ผ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ สำนักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช