ทุนพัฒนาระบบงาน
ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง
แบบฟอร์ม
ผลงานการพัฒนาระบบงาน
การเผยแพร่เทคโนโลยี

ระเบียบ/ประการกาศ/คำสั่ง Download
1.ระเบียบ/ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
      1.1 กองทุนพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่องานบริหารและวิชาการ พ.ศ.2539 
      1.2 การจ่ายเงินสมนาคุณอนุกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และตรวจระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2540 
2.ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
      2.1 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ 
      2.2 การให้ทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่อนงาบริหารและวิชาการ ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 1)
      2.3 การให้ทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่อนงาบริหารและวิชาการ ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 2)
3.คำสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
      3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่องานบริหารและวิชาการ
ดูข้อมูล

      3.2 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และตรวจคุณภาพระบบงานคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557
      3.3 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และตรวจคุณภาพระบบงานคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558
      3.4 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และตรวจคุณภาพระบบงานคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559
      3.5 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และตรวจคุณภาพระบบงานคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560
      3.6 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และตรวจคุณภาพระบบงานคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561
จัดทำโดย
ผ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ สำนักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช