การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบังคับในการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
         คำชี้แจง: ในการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งนี้มี "ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกผู้แทนฯ" ใช้อยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม มสธ. อยากทราบความคิดเห็นของท่านเพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุง ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกผู้แทนฯ ดังกล่าวเพื่อให้ได้นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณภาพและมีความเหมาะสมมากที่สุด
        คณะทำงานรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จึงขอทราบความคิดเห็นของท่านโดยการคลิกดาวน์โหลดแบบสำรวจความคิดเห็นดังต่อไปนี้
  1. แบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อเสนอแนะปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕
   
  2. แบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อเสนอแนะปรับปรุงประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกผู้แทนฯเพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕
  
  3. แบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อเสนอแนะปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วย การได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๕
   
  4. แบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อเสนอแนะปรับปรุงประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกผู้แทนฯ เป็นกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๕
   
          เมื่อท่านแสดงความคิดเห็นแล้ว ท่านสามารถจัดส่งไปยัง นายแสนศักดิ์ดา สุนันต์       อาคารบริการ 1 ชั้น 2 ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 หรือส่งอีเมล kunchon.jeo@stou.ac.th ได้จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2559
   
จัดทำโดย
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สงวนลิขสิทธิ์
พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
Watcharet.kun@stou.ac.th