กลับไปหน้าหลัก | ตั้งคำถาม  | login เจ้าหน้าที่
     ต้องการใบรับรองผลการศึกษา
ต้องการใบรับรองผลการศึกษาที่สอบผ่าน เพื่อนำไปเทียบการสมัครเรียน ปวส. ต้องทำอย่างไร และถ้าไปขอกับทางมหาลัยเองจะได้รับเอกสารเลยหรือไม่ ขอบคุณไว้ล่วงหน้าค่ะ

ตอบ:

สวัสดีค่ะ คุณ พรพิมล ตะติยะตระกูล

ศึกษาที่ต้องการทราบผลการเรียนทุกชุดวิชาที่ได้มีการลงทะเบียนเรียนไว้แล้วตลอดหลักสูตร (ทั้งชุดวิชาที่สอบผ่าน และสอบไม่ผ่าน) สามารถดำเนินการได้โดยการยื่นคำร้อง ขอใบรายงานผลการศึกษา ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้
1. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนในใบคำร้องขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา (มสธ.30)  สามารถดาวน์โหลดได้จาก http://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre/Form/PDF/STOU30_Form.pdf  ในแบบฟอร์มให้นักศึกษากรอกข้อ3ขอใบรายงานผลการศึกษา (ตรวจสอบผลการเรียน)
2. แนบรูปถ่ายแต่งกายสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว ฉบับละ 2 รูป
3. ไปชำระค่าธรรมเนียม ฉบับละ 50 บาท ณ ที่ทำการไปรษณีย์ผ่านระบบ Pay at Post (เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จะออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อให้)
4. ส่งเอกสารข้อ 1-3 ไปที่สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตู้ ปณ.333 ปท.หลักสี่ กทม.10210 เพื่อดำเนินการต่อไป

กรณีมาติดต่อด้วยตัวเองเจ้าหน้าที่จะนัดรับเอกสารให้ประมาณ 1 - 2 สัปดาห์ ค่ะ


ขอบคุณและยินดีให้บริการค่ะ
เกษศิรินทร์ รามนาถ์

ศูนย์สารสนเทศ
Tel 02-504-7788
เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-19.30 น.
และ วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการ Error ของ Program โปรดแจ้ง
Watcahret.kun@stou.ac.th


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th