มหาวิทยาลัยขอยกเลิกการให้บริการตอบคำถามทาง Q&A Boards ซึ่งท่านสามารถสอบถามได้ที่

Facebook STOU CallCenter

 
     ใบคำร้องขอโอนชุดวิชาจากมหาลัย
ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ

ตอบ:

สวัสดีค่ะคุณกรชนก โถปั้น

ดิฉันขอเรียนให้ท่านทราบว่า กรณีของท่านสามารถดาวน์โหลดใบคำร้องขอโอนชุดวิชา (มสธ.19) ได้จาก Web Site ของมหาวิทยาลัยค่ะ หรือ สำเนาได้จากคู่มือนักศึกษา เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ขอให้เตรียมเอกสารและดำเนินการ ดังนี้นะคะ 1. เตรียมหลักฐานการสอบผ่านชุดวิชาที่ขอโอน เช่น.. ใบแจ้งผลการสอบ หรือ สำเนาใบรายงานผลการศึกษา 2. นำ มสธ.19 และ เอกสารตามข้อ 2. ไปชำระค่าธรรมเนียนมการโอนชุดวิชา ๆ ละ 200 บาท ที่..เคาน์เตอร์ ธกส. หรือ ทางไปรษณีย์ ผ่านระบบ Pay at Post จะได้รับใบเสร็จรับเงินอย่างย่อ 3. ส่งเอกสารทั้งหมดไปมหาวิทยาลัย โดยจ่าหน้าซองถึง..สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตู้ ปณ.333 ปท.หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปนะคะ ทั้งนี้ คุณกรุณาถ่ายสำเนา มสธ.19 และ ใบเสร็จรับเงินอย่างย่อไว้เป็นหลักฐานอย่างละ 1 ฉบับ ด้วยนะคะ

ขอบคุณและยินดีให้บริการค่ะ
จารุวรรณ ยิ้มจำรัส

ศูนย์สารสนเทศ
Tel 02-504-7788
เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-19.30 น.
และ วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น.

ตอบวันที่ 14-09-2017 เวลา 09:56 น.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการ Error ของ Program โปรดแจ้ง
Watcahret.kun@stou.ac.th


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th