กลับไปหน้าหลัก | ตั้งคำถาม  | login เจ้าหน้าที่
ค้นหา  คำค้น     | ตั้งคำถามใหม่
IDหัวข้อกระทู้ประเภทคำถามสถานะการตอบ
25562 การลงทะเบียนเรียน
 ชื่อ วรรณรัตน์ สมใจ รหัสนักศึกษา 6040055xxx วันที่ส่ง 27-04-2018 00:02
การลงทะเบียนเรียน ยังไม่มีผู้ตอบ
25561 ขณะนี้..ผมได้รับหนังสือเพียง 1 วิชา ยังขาดอีก 2 วิชา คือ 12310 วิถีไทย , 12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว ไม่ทราบว่าทางมหาวิทยาลัยจะจัดส่งหนังสือให้เมื่อไรครับ
 ชื่อ นายประณต แสนโอฬาร รหัสนักศึกษา 6010025xxx วันที่ส่ง 26-04-2018 23:51
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ ยังไม่มีผู้ตอบ
25560 ระบบสารสนเทศข้อมูลนักศึกษา เข้าดูข้อมูลไม่ได้
 ชื่อ วัลลภ รหัสนักศึกษา 5850017xxx วันที่ส่ง 26-04-2018 22:59
ข้อเสนอแนะการให้บริการ ยังไม่มีผู้ตอบ
25559 สอบถามการอบรมชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ 33401
 ชื่อ สุรพัฒน์ โกกะอินทร์ รหัสนักศึกษา 5530149xxx วันที่ส่ง 26-04-2018 21:20
การฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติ/ประสบการณ์วิชาชีพ ยังไม่มีผู้ตอบ
25558 ขอติดตามการขอ มสธ.13
 ชื่อ รจนา นันทิชุติมา รหัสนักศึกษา 5930065xxx วันที่ส่ง 26-04-2018 18:06
การสำเร็จการศึกษา ยังไม่มีผู้ตอบ
25557 ส่งหนังสือ
 ชื่อ พระภาวพุท แซ่ด่าน รหัสนักศึกษา 6040005xxx วันที่ส่ง 26-04-2018 17:30
อื่นๆ ยังไม่มีผู้ตอบ
25556 ชี้แจ้งลงทะเบียนไม่สั่งซื้อหนังสือ
 ชื่อ ชมพูนุช รหัสนักศึกษา 6010020xxx วันที่ส่ง 26-04-2018 17:29
การลงทะเบียนเรียน ยังไม่มีผู้ตอบ
25555 เอกสารการเรียน
 ชื่อ ทวีกิจ ขอดหล้า รหัสนักศึกษา 5670010xxx วันที่ส่ง 26-04-2018 16:09
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ ยังไม่มีผู้ตอบ
25554 จากคำถาม 25499
 ชื่อ อภิสรา ทองคำตอน รหัสนักศึกษา 5970001xxx วันที่ส่ง 26-04-2018 14:30
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ ยังไม่มีผู้ตอบ
25553 บัตรประจำตัวนักศึกษาและใบเสร็จรับเงิน
 ชื่อ ทศพล พาทีชอบ รหัสนักศึกษา 6096010xxx วันที่ส่ง 26-04-2018 13:46
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ ยังไม่มีผู้ตอบ
25552 จากคำถามที่ 25526 ได้รับเอกสาร มสธ.15 แล้วค่ะ
 ชื่อ ณัฐณิชา ชะนา รหัสนักศึกษา 5430197xxx วันที่ส่ง 26-04-2018 13:20
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ ยังไม่มีผู้ตอบ
25551 ได้รับหนังสือเรียนยังไม่ครบ ขาดวิชา 13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ ไม่ทราบว่าจัดส่งให้หรือยังค่ะ เพราะยังไม่ได้รับหนังสือเลยค่ะ กลัวว่าจะทำกิจกรรมประจำชุดวิชาไม่ทันค่ะ
 ชื่อ จันทร์วิมล ปราบชนะ รหัสนักศึกษา 6010026xxx วันที่ส่ง 25-04-2018 23:52
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
25550 ไม่สามารถเช็คข้อมูลการลงทะเบียนเรียนและผลเกรดได้
 ชื่อ สราวุธ ทวิชศรี รหัสนักศึกษา 5860000xxx วันที่ส่ง 25-04-2018 21:23
อื่นๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
25549 ไม่ได้รับใบกรอกคะแนนกิจกรรม (สีส้ม) ส่งกิจกรรมประจำชุดวิชาได้ไหมคะ
 ชื่อ สกุลณา เดชค้ำ รหัสนักศึกษา 5930061xxx วันที่ส่ง 25-04-2018 21:14
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
25548 ไม่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
 ชื่อ อุราภา หล่อตระกูล รหัสนักศึกษา 5430131xxx วันที่ส่ง 25-04-2018 20:31
การสำเร็จการศึกษา มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
25547 การลงทะเบียน
 ชื่อ ชนกนันท์ วงศ์จรัสเกษม รหัสนักศึกษา 5980018xxx วันที่ส่ง 25-04-2018 18:00
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
25546 เข่าระบบตรวจสอบทะเบียนเรียนไม่ได้
 ชื่อ น.ส.วราลักษณ์. วิวัฒนเจริญ รหัสนักศึกษา 5870002xxx วันที่ส่ง 25-04-2018 17:24
อื่นๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
25545 โครงสร้างหลักสูตรที่ต้องเเรียน
 ชื่อ ชมพูนุช รหัสนักศึกษา 6010020xxx วันที่ส่ง 25-04-2018 15:36
หลักสูตรการศึกษา มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
25544 ลงทะเบียนภาค 2/60
 ชื่อ ชมพูนุช รหัสนักศึกษา 6010020xxx วันที่ส่ง 25-04-2018 15:13
การลงทะเบียนเรียน มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
25543 นักศึกษา รบกวนสอบถามเรื่องการจัดส่งเอกสารพิธีพระราชทานปริญญาบัตร อยากทราบว่าทางมหาวิทยาลัยได้ทำการจัดส่งเอกสารหรือยังครับ และจะได้รับเมื่อไรครับ ขอบคุณครับ
 ชื่อ นายไพรัตน์ เหลือบุญนุ่ม รหัสนักศึกษา 5630003xxx วันที่ส่ง 25-04-2018 15:02
อื่นๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
25542 ยังไม่ได้รับหนังสือชุดวิชา90206เลยครับ
 ชื่อ มณเฑียร พลนิล รหัสนักศึกษา 6090007xxx วันที่ส่ง 25-04-2018 14:14
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
25541 ถ้าเราไม่สามารถไปรับใบปริญญาบัตรที่จบการศึกษาใน ปี 2559 ได้ด้วยตัวเองเราต้องทำยังไงบ้างค่ะ แล้วทางมหาวิทยาลัยได้ส่งเอกสารการเช่าชุดมาให้แล้ว แต่ทางเราไม่สะดวกไปรับได้ตัวเอง เราต้องกรอกข้อมูลส่งหรือเปล่าค่ะ หรือไม่ต้องกรอกและส่งกลับค่ะ ขอบคุณค่ะ
 ชื่อ น.ส.กันยารัตน์ บอกบุญ รหัสนักศึกษา 5520008xxx วันที่ส่ง 25-04-2018 14:06
อื่นๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
25536 ส่งกิจกรรม10131สังคมมนุษย์ไปเป็นเดือนแล้วแต่ในเว็บยังไม่ขึ้นอะไรเลยไม่ทราบว่าได้รับหรือยังครับ
 ชื่อ สุทธิพัฒน์ แก้วชิงดวง รหัสนักศึกษา 6096000xxx วันที่ส่ง 25-04-2018 12:01
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
25535 ยังไม่ได้รับหนังสือไม่ครบเรียนสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 102 (รหัสรุ่น603) สมัครเมื่อ มกราคม 2561
 ชื่อ เด็กหญิงสุพนิดา อภัยวงศ์ รหัสนักศึกษา 9602014xxx วันที่ส่ง 25-04-2018 11:35
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
25534 ขอย้ายสังกัดสาขา มสธ.9
 ชื่อ ชนกนันท์ วงศ์จรัสเกษม รหัสนักศึกษา 5980018xxx วันที่ส่ง 25-04-2018 10:27
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
25533 ยังไม่ได้รับหนังสือชุดวิชา 33208- แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐศาสนศาสตร์ (ลงทะเบียน 2/2560)
 ชื่อ นางนันทนา เจ๊กสีหา รหัสนักศึกษา 6030024xxx วันที่ส่ง 25-04-2018 10:10
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
25532 สอบถามเรื่องส่งหนังสือและอุปกรณ์ในการเรียน
 ชื่อ ฤชากร แจ้งเจริญ รหัสนักศึกษา 6010024xxx วันที่ส่ง 24-04-2018 17:26
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
25531 ขอใช้สิทธิยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนชุดวิชา ชุดวิชาละ 200 บาท
 ชื่อ นายจรัล จำปีศรี รหัสนักศึกษา 6030050xxx วันที่ส่ง 24-04-2018 14:31
อื่นๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
25530 รหัสวิชาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี สาขาวิทยาการจัดการ คือ?
 ชื่อ นางจงรักษ์ สีหะวงษ์ รหัสนักศึกษา 4930165xxx วันที่ส่ง 24-04-2018 13:44
อื่นๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
25529 ยังไม่ได้รับเอกสารการเรียนรหัสวิชา 72303 พัฒนาการผู้ใหญ่และวัยสูงอายุ
 ชื่อ นาง น้ำฝน สมิทธิ์นราเศรษฐ์ รหัสนักศึกษา 5870000xxx วันที่ส่ง 24-04-2018 13:31
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
25528 เรียนคุณจารุวรรณ จากข้อ 25425
 ชื่อ นายฤทธิรงค์ หลัดจันทร รหัสนักศึกษา 5710012xxx วันที่ส่ง 24-04-2018 10:28
การสำเร็จการศึกษา มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
25527 ยังไม่ได้รับเอกสารพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 ชื่อ นายนันทพัทธ์ วัฒนชัยศิลป์ รหัสนักศึกษา 5740016xxx วันที่ส่ง 24-04-2018 09:39
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
25526 เอกสาร มสธ.15 และ เอกสารพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 ชื่อ ณัฐณิชา ชะนา รหัสนักศึกษา 5430197xxx วันที่ส่ง 24-04-2018 08:56
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
25525 การทำเรื่องเบิกค่าเล่าเรียน ในกรณีบุตรของข้าราชการ
 ชื่อ วรรณรัตน์ สมใจ รหัสนักศึกษา 6040055xxx วันที่ส่ง 23-04-2018 23:30
อื่นๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
25524 ทำกิจกรรไม่ได้เพราะไม่ได้หนังสือ
 ชื่อ สิธาริณี สอาดตา รหัสนักศึกษา 6070004xxx วันที่ส่ง 23-04-2018 20:25
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
25523 การขอสำเร็จการศึกษา
 ชื่อ รจนา นันทิชุติมา รหัสนักศึกษา 5930065xxx วันที่ส่ง 23-04-2018 20:03
การสำเร็จการศึกษา มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
25522 ชุดวิชา32325 ภาคเรียนที่2/60 จะจัดส่งให้เมื่อไหร่คะ
 ชื่อ น.ส.ละออง ทิพย์นางรอง รหัสนักศึกษา 5730098xxx วันที่ส่ง 23-04-2018 16:23
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
25521 จากคำถาม 25482
 ชื่อ ยงยุทธ องวารัมย์ รหัสนักศึกษา 6040022xxx วันที่ส่ง 23-04-2018 15:08
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
25520 อยากทราบว่าเอกสารใบสมัครถึง มสธ.ยังครับ
 ชื่อ ส.ท.กันต์กวี บรรยงคิด รหัสนักศึกษา 0000000xxx วันที่ส่ง 23-04-2018 13:48
การสมัครเป็นนักศึกษา มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
25519 สอบถามเรื่อง ส่ง มสธ.13 ไปตั้งแต่ ช่วงต้นเดือน มีนาคม 61 ตอนนี้ยังไม่ได้รับเอกสารใดๆจากมหาลัยเลยค่ะ อยากทราบความคืบหน้าของเอกสารค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
 ชื่อ วราลักษณ์ เขื่อนเมือง รหัสนักศึกษา 5650008xxx วันที่ส่ง 23-04-2018 13:46
การสำเร็จการศึกษา มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
25518 รบกวนสอบถามหนังสือประจำชุดวิชา สังคมมนุยษ์ 10131
 ชื่อ นริสา บุญญเขตร์ รหัสนักศึกษา 6030061xxx วันที่ส่ง 23-04-2018 13:11
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
25517 อยากทราบ ข้อมูลเกี่ยวกับซัมเมอร์จะล งทะเบียนยังไงคะ
 ชื่อ นิดหน่อย แสนอ้าย รหัสนักศึกษา 6080002xxx วันที่ส่ง 23-04-2018 10:46
อื่นๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
25516 ยังไม่ได้รับหนังสือเรียน
 ชื่อ นายศุรพงษ์ แก้วพริ้ง รหัสนักศึกษา 6030046xxx วันที่ส่ง 23-04-2018 09:27
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
25515 ยังไม่ได้รับหนังสือเรียน
 ชื่อ สรวิชร์ ดวงใจดี รหัสนักศึกษา 5910028xxx วันที่ส่ง 23-04-2018 08:51
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
25514 ต้องการทราบเลื่อนกำหนดการเข้าอบรมประสบการณ์วิชาชีพไทยคดีศึกษาคะ
 ชื่อ น.ส.ต้อยญีบ๊ะห์ สลาสะรัด รหัสนักศึกษา 5710014xxx วันที่ส่ง 22-04-2018 14:46
การฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติ/ประสบการณ์วิชาชีพ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
25513 ต้องการสอบ exam walk มสธ เข้ารหัสผ่านไม่ได้ต้องทำอย่างไร
 ชื่อ นาย ภคพล โชติวิเชียร รหัสนักศึกษา 6030061xxx วันที่ส่ง 22-04-2018 10:54
การสอบ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
25512 ยังไม่ได้รับปริญญาบัตร
 ชื่อ สิทธิโชค สุขเลิศ รหัสนักศึกษา 5696004xxx วันที่ส่ง 21-04-2018 21:27
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
25511 ในการส่งกิจกรรมชุดวิชาเรียนเนื่องจากส่งดิฉันได้ส่งกิจกรรมชุดวิชาเรียนแต่ไม่มีใบกรอกคะแแนน สีส้มค่ะจะมีผลต่อคะแนนหรือระเบียบในการส่งกิจกรรมหรือเปลา
 ชื่อ นางสาว สายชล พงษ์สิงห์ รหัสนักศึกษา 6030086xxx วันที่ส่ง 21-04-2018 20:43
อื่นๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
25510 เรื่องจบการศึกษาแล้วหรือไม่
 ชื่อ สิริวิมล กูรีกัน รหัสนักศึกษา 5720003xxx วันที่ส่ง 21-04-2018 17:31
การสำเร็จการศึกษา มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
25509 ดิฉันจบปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต เอกสารสนเทศสำนักงาน ต้องการขอหนังสือรับรองการนับหน่วยกิต เพื่อนำไปสมัครสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย ต้องทำเดินการอย่างไรบ้างค่ะ ขอความกรุณาช่วยชี้แนะด้วยนะค่ะ
 ชื่อ นางสาวอัญชเกศ ชัยนิสงค์ รหัสนักศึกษา 4710011xxx วันที่ส่ง 21-04-2018 00:39
การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
    
12345678910...
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการ Error ของ Program โปรดแจ้ง
Watcahret.kun@stou.ac.th


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th