กลับไปหน้าหลัก | ตั้งคำถาม  | login เจ้าหน้าที่
ค้นหา  คำค้น     | ตั้งคำถามใหม่
IDหัวข้อกระทู้ประเภทคำถามสถานะการตอบ
24116 ตรวจสอบการลงทะเบียน
 ชื่อ Aree รหัสนักศึกษา 5290016xxx วันที่ส่ง 21-11-2017 01:12
การลงทะเบียนเรียน ยังไม่มีผู้ตอบ
24115 ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจะได้รับปริญญาบัตรไหมคะ
 ชื่อ จันทนา ประภารคง รหัสนักศึกษา 5030157xxx วันที่ส่ง 20-11-2017 18:21
อื่นๆ ยังไม่มีผู้ตอบ
24114 ลงทะเบียนสอบ walk in วิชาสังคมมนุษย์ไม่ได้ค่ะ
 ชื่อ จุรีย์พร อุตมา รหัสนักศึกษา 6070002xxx วันที่ส่ง 20-11-2017 18:05
อื่นๆ ยังไม่มีผู้ตอบ
24113 ลาพักรักษาสถานภาพ
 ชื่อ สุกัญยา แก้วขาว รหัสนักศึกษา 2573002xxx วันที่ส่ง 20-11-2017 16:33
อื่นๆ ยังไม่มีผู้ตอบ
24112 ติดตามการขอเอกสารครับ
 ชื่อ เขมรักข์ ชวลิตนิติธรรม รหัสนักศึกษา 6015003xxx วันที่ส่ง 20-11-2017 16:25
การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา ยังไม่มีผู้ตอบ
24111 การยกเว้นค่าธรรมเนียมและโอนชุดวิชา
 ชื่อ น.ส.ทัศวรรณ์ ชำนาญชาติ รหัสนักศึกษา 4590026xxx วันที่ส่ง 20-11-2017 14:32
การสมัครเป็นนักศึกษา ยังไม่มีผู้ตอบ
24110 อยากสราบว่ากิจกรรมประจำชุดวิชาที่10161และ10151ที่ส่งไปทางมหาวิทยาลัยได้รับหรือยังคับ
 ชื่อ สรวิชร์ ดวงใจดี รหัสนักศึกษา 5910028xxx วันที่ส่ง 20-11-2017 12:07
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24109 ตรวจสอบการโอนชุดวิชา
 ชื่อ จักรกฤษณ์ สุวชิรัตน์ รหัสนักศึกษา 5940031xxx วันที่ส่ง 20-11-2017 12:05
อื่นๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24108 ตรวจสอบข้อมูลการขอรับเงินคืน
 ชื่อ นริศรา นิลบุรี รหัสนักศึกษา 5690000xxx วันที่ส่ง 20-11-2017 11:09
อื่นๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24107 ต้องการขอหนังสือรับรองการนับหน่วยกิตเพื่อไปเทียบกับวิชาเอกปฐมวัยต้องทำอย่างไรบ้างคะ
 ชื่อ นางลาวัลย์ สิทธิยศ รหัสนักศึกษา 5270005xxx วันที่ส่ง 20-11-2017 10:26
การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24106 ส่งกิจกรรมประจำชุดวิชาเลยเวลาที่กำหนด
 ชื่อ นายสูไลมัน มะนอ รหัสนักศึกษา 6010000xxx วันที่ส่ง 19-11-2017 20:29
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24105 ลงทะเบียนสอบ walk in วิชาสังคมมนุษย์ไม่ได้ค่ะ
 ชื่อ จุรีย์พร อุตมา รหัสนักศึกษา 6070002xxx วันที่ส่ง 19-11-2017 19:55
การสอบ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24104 สอบถามเรื่องโอนชุดวิชาจากโครงการสัมฤทธิบัตรเข้าหลักสูตรปกติ
 ชื่อ น.ศ.ศิริวรรณ พันธุ รหัสนักศึกษา 5810037xxx วันที่ส่ง 19-11-2017 15:56
อื่นๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24103 ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนมา1ปีแล้วจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาใหมคะและต้องการเรียนต่อต้องทำยังไงบ้างคะขอบคุณค่ะ
 ชื่อ จุไรรัตน์ สายอุดต๊ะ รหัสนักศึกษา 5530106xxx วันที่ส่ง 19-11-2017 11:34
การลงทะเบียนเรียน มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24102 ตรวจสอบข้อมูลการขอรับเงินคืน
 ชื่อ นริศรา นิลบุรี รหัสนักศึกษา 5690000xxx วันที่ส่ง 19-11-2017 10:35
อื่นๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24101 การสอนแบบออกอากาศ
 ชื่อ นส.ทักษพร เรืองลิขิตวัฒนา รหัสนักศึกษา 5960000xxx วันที่ส่ง 19-11-2017 07:24
อื่นๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24100 ส่งกิจกรรม
 ชื่อ ศรไกร หินนอก รหัสนักศึกษา 5890015xxx วันที่ส่ง 18-11-2017 17:56
อื่นๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24099 ตรวจสอบการอนุมัติการจบการศึกษาและเอกสารต่างๆ
 ชื่อ อารีรัตน์ ศิริแพทย์ รหัสนักศึกษา 5710021xxx วันที่ส่ง 18-11-2017 14:29
ข้อเสนอแนะการให้บริการ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24098 เคยเป็นนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู และป.บัณทิต การบริหารการศึกษา มีสิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่เข้าสู่หลักสูตรระดับปริญญาตรีไหมคะ
 ชื่อ นางสาววาชินี บุญญพาพงศ์ รหัสนักศึกษา 1542100xxx วันที่ส่ง 18-11-2017 11:22
การสมัครเป็นนักศึกษา มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24097 ได้รับเอกสารการสอนชุดวิชา 21223 การจัดการศึกษาและหลักสูตรสำหรับเด็กปฐมวัยไม่ครบ (ยังไม่ได้แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา 21223)
 ชื่อ นายเฉลิมพล จินดามาตย์ รหัสนักศึกษา 6020015xxx วันที่ส่ง 18-11-2017 09:52
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24096 อยากเปลี่ยนG-mail เเละ Facebook
 ชื่อ วรรญา ดาบสมเด็จ รหัสนักศึกษา 6020047xxx วันที่ส่ง 17-11-2017 18:52
อื่นๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24095 ดิฉันสมัครเข้าสู่ระบบการใช้งานของมสธ.ไม่ได้ค่ะ มีขัอความระบุว่าไม่พบข้อมูลของท่านต้องทำยังไงคะ
 ชื่อ กัลยกร ชัยณะโรจน์ รหัสนักศึกษา 6020048xxx วันที่ส่ง 17-11-2017 18:05
การสมัครเป็นนักศึกษา มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24094 ตรวจสอบการโอนชุดวิชา
 ชื่อ จักรกฤษณ์ สุวชิรัตน์ รหัสนักศึกษา 5940031xxx วันที่ส่ง 17-11-2017 10:43
อื่นๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24093 อยากรู้ต้องเรียนกี่ชุดวิชา
 ชื่อ วารินทิพย์ ทิพพหา รหัสนักศึกษา 5810011xxx วันที่ส่ง 17-11-2017 02:52
หลักสูตรการศึกษา มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24092 ตรวจสอบผลการตรวจสอบบัตรประจำตัว
 ชื่อ อรพรรณ อินทะขันธ์ รหัสนักศึกษา 9601028xxx วันที่ส่ง 17-11-2017 00:30
การลงทะเบียนเรียน มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24091 ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนและไปสอบ มสธ. มาปีกว่าแล้ว อยากทราบสถานะนักศึกษา
 ชื่อ อภิวุฒิ พึ่งสุข รหัสนักศึกษา 5840013xxx วันที่ส่ง 16-11-2017 23:10
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24090 ตรวจสอบสถานภาพการเป็นนักศึกษาค่ะ
 ชื่อ นางสาวเบญจวรรณ แสนสิทธิ์ รหัสนักศึกษา 5530037xxx วันที่ส่ง 16-11-2017 22:33
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24089 ดิฉันได้ส่งเอกสารขอจบการศึกษาไปให้กับมสธแล้วเมื่อวันที่15ก.ยไม่ทราบว่าทางมสธได้รับหรือยังคะ
 ชื่อ จีราภรณ์ กุญชร ณ อยุธยา รหัสนักศึกษา 5630009xxx วันที่ส่ง 16-11-2017 21:35
การสำเร็จการศึกษา มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24088 ดิฉันได้ส่งเอกสารขอจบการศึกษาไปให้กับมสธแล้วเมื่อวันที่15ก.ยไม่ทราบว่าทางมสธได้รับหรือยังคะ
 ชื่อ จีราภรณ์ กุญชร ณ อยุธยา รหัสนักศึกษา 5630009xxx วันที่ส่ง 16-11-2017 21:32
การสำเร็จการศึกษา มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24087 ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ส่งเอกสาร
 ชื่อ นายสุทธิรักษ์ สุทธศิริ รหัสนักศึกษา 5760002xxx วันที่ส่ง 16-11-2017 18:37
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24086 ดิฉันลงเรียน1/60ชุดวิชา72202พัฒนาการเด็กยังไม่ได้รับหนังสืออยากทราบว่ามีกิจกรรมประจำชุดวิชาไหมคะถ้ามีควรทำอย่างไรคะ
 ชื่อ พรพรรณ ตะวันแสงทอง รหัสนักศึกษา 5970008xxx วันที่ส่ง 16-11-2017 15:56
อื่นๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24085 ได้รับ มสธ. 13 แล้ว ขั้นตอนต่อไปต้องทำอะไรบ้างคะ
 ชื่อ นางพัชรี ปฐมสกุลไทย รหัสนักศึกษา 5830069xxx วันที่ส่ง 16-11-2017 15:36
การสำเร็จการศึกษา มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24084 อยากทราบว่า กรณีที่ลงทะเบียนเรียนไว้ เทอม1/2559 แล้วพักการเรียนไป จะลงทะเบียนเรียนใหม่เทอม 2/2560 แล้วไม่ซื้อหนังสือ ต้องจ่ายค่าลงทะเบียนเท่าไหร่คะ หนังสือไม่มีการปรับปรุง
 ชื่อ นางสาววชิรญา ลิ้มสกุลทิพย์ รหัสนักศึกษา 5930003xxx วันที่ส่ง 16-11-2017 15:20
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24083 ต้องทำอย่างไรต้อคร้บ
 ชื่อ นาย ภูฟ้าใส วงศ์ทองดี รหัสนักศึกษา 4915018xxx วันที่ส่ง 16-11-2017 15:03
อื่นๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24082 ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประวัติ
 ชื่อ นางสาวทิวามาศ สุระ รหัสนักศึกษา 5896012xxx วันที่ส่ง 16-11-2017 14:57
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24081 ตรวจสอบข้อมูลการขอรับเงินคืน
 ชื่อ นริศรา นิลบุรี รหัสนักศึกษา 5690000xxx วันที่ส่ง 16-11-2017 14:07
อื่นๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24080 บัตรประจำตัวนักศึกษา
 ชื่อ อรพรรณ อินทะขันธ์ รหัสนักศึกษา 9601028xxx วันที่ส่ง 16-11-2017 13:00
การลงทะเบียนเรียน มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24079 รอคำตอบและเอกสารลงทะเบียน
 ชื่อ นาย ภูฟ้าใส วงศ์ทองดี รหัสนักศึกษา 4915018xxx วันที่ส่ง 16-11-2017 10:56
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24078 รอคำตอบและเอกสารลงทะเบียน
 ชื่อ นาย ภูฟ้าใส วงศ์ทองดี รหัสนักศึกษา 4915018xxx วันที่ส่ง 16-11-2017 10:55
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24077 ขอนุญาตเรียนถามค่ะ ยังไม่ได้รับหนังสือเรียนชุดวิชาพัฒนาการเด็กจะหาอ่านที่ไหนได้ก่อนคะจะสอบ 27 มค. 61นี้ค่ะขอบคุณค่ะช่วยแนะนำด้วยค่ะ
 ชื่อ พรพรรณ ตะวันแสงทอง รหัสนักศึกษา 5970008xxx วันที่ส่ง 16-11-2017 09:58
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24076 สถานภาพการเป็นนักศึกษาคะ
 ชื่อ อรทัย ทิณรัตน์ รหัสนักศึกษา 5480054xxx วันที่ส่ง 15-11-2017 21:58
การสมัครเป็นนักศึกษา มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24075 อยากได้เอกสาร มสธ.15 เร็วๆ ต้องทำไง
 ชื่อ นางสาวขนิษฐา ใจมั่น รหัสนักศึกษา 5520001xxx วันที่ส่ง 15-11-2017 16:43
การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24074 ลงทะเบียนบัณฑิตแล้ว แต่ทำไมยังไม่ได้รับเอกสารทางการศึกษา มสธ.15 มาส่งสักทีค่ะ
 ชื่อ นางสาวขนิษฐา ใจมั่น รหัสนักศึกษา 5520001xxx วันที่ส่ง 15-11-2017 16:37
การสำเร็จการศึกษา มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24073 ขอใบรายงานผลการศึกษา และสอบถามการสมัครเป็นนักศึกษา ภาคปลาย/2560
 ชื่อ วุฒิชัย สนใจ รหัสบัตรประชาชน 1600500009379 รหัสนักศึกษา 4830233xxx วันที่ส่ง 15-11-2017 16:19
การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24072 ยังไม่ได้รับเอกสารเพื่อจะลงทะเบียน
 ชื่อ นาย ภูฟ้าใส วงศ์ทองดี รหัสนักศึกษา 4915018xxx วันที่ส่ง 15-11-2017 15:09
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24071 แจ้งที่อยู่เพื่อจัดส่งเอกสาร
 ชื่อ ณัฐณิชา ชะนา รหัสนักศึกษา 5430197xxx วันที่ส่ง 15-11-2017 13:49
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24070 โอนหน่วยกิต
 ชื่อ พิมพ์ลดา ปราบไพรี รหัสนักศึกษา 5430079xxx วันที่ส่ง 15-11-2017 13:27
อื่นๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24069 การเปลี่ยนหลักสูตร
 ชื่อ ธเนศ งามเกตุสุข รหัสนักศึกษา 5415012xxx วันที่ส่ง 15-11-2017 13:03
การลงทะเบียนเรียน มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24068 โอนหน่วยกิต
 ชื่อ พิมพ์ลดา ปราบไพรี รหัสนักศึกษา 5430079xxx วันที่ส่ง 15-11-2017 12:45
อื่นๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24067 ยังไม่ได้รับใบรายงานผลการศึกษา
 ชื่อ กรรณิการ์ ประเสริฐประดิษฐ รหัสนักศึกษา 4830029xxx วันที่ส่ง 15-11-2017 12:41
การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
    
12345678910...
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการ Error ของ Program โปรดแจ้ง
Watcahret.kun@stou.ac.th


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th