แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย ในช่อง
  เพศ
  อายุ
  สถานภาพ
  อาชีพปัจจุบัน
 ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อการประชาสัมพัน์ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ในช่องระดับความคิดเห็น
ลำดับ คำถาม ระดับความคิดเห็น  
1 วิทยุโทรทัศน์ 
2 วิทยุกระจายเสียง 
3 หนังสือพิมพ์ 
4 อินเตอร์เน็ต 
5 บุคคล 
6 ป้ายประชาสัมพันธ์ 
7 นิทรรศการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  
8 SMS