กำหนดการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

The 2nd STOU Graduate Research Conference
ช่วงเวลา การดำเนินงาน
1 มีค. - 25 มิย. 55 เปิดรับบทความ (Full Paper) ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษความยาวประมาณ  8-12 หน้า
1 มีค. - 25 มิย. 55 ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินบทความ ๆ ละ 2 ราย
1 เมย.-30 มิย. 55 แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานให้เสนอแบบบรรยายหรือโปสเตอร์ พร้อมคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อปรับปรุงแก้ไขผลงานไปยัง e-mail ของผู้เสนอผลงาน 
15 กค. 55 ปิดรับบทความที่แก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ
31 กค. 55 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เสนอผลงานแบบบรรยาย หรือแบบโปสเตอร์
4 – 5 กย. 55 นำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและโปสเตอร์

รายชื่อผู้นำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มสธ. ครั้งที่ 2
ณ อาคาร สัมมนา 1-2
วันที่ 4-5 กันยายน 2555

         » กำหนดการ

» แบบบรรยาย

» แบบโปสเตอร์

       


Contact us
ผู้เข้าชม 275 คน UPDATE วันที่ 9/3/2012 11:01:27 AM

ติดต่อเรา
ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา โทรศัพท์ 0-2504-7568-9 โทรสาร 0-2503-2660
e-mail grad.conf@stou.ac.th
admin