สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 
      

ระดับบัณฑิตศึกษา

 
1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกบริหารสาธารณสุข
  2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกบริหารโรงพยาบาล
 
3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
   
 

ระดับปริญญาตรี

  1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกสาธารณสุขศาสตร์
  2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกบริหารสาธารณสุข
     
 

ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

  1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกสาธารณสุขศาสตร์
  2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกบริหารสาธารณสุข
  3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  4. หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
TOP

ระดับปริญญาตร

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์  วิชาเอกสาธารณสุขศาสตร์
(Bachelor of Public Health Program)
  ชื่อปริญญา
 

ชื่อเต็ม

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

  อักษรย่อ

ส.บ.

  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

Bachelor of Public Health

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ

B.P.H.

   
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  คุณสมบัติเฉพาะ

 

เป็นผู้ทำงานประจำในหน่วยงานทางการแพทย์หรือสาธารณสุขของรัฐหรือเอกชน
  วุฒิการศึกษา  
 
1.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือ
 
2.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผดุงครรภ์อนามัย หรือประกาศนียบัตรผดุงครรภ์และอนามัย หรือ
 
3.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น หรือ
 
4.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ( ได้แก่ ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาเซลล์วิทยา สาขาพยาธิวิทยา สาขาพยาธิวิทยาคลินิก สาขาโลหิตวิทยาและธนาคารเลือด ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาธิวิทยา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ) หรือ
 
5.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ ( ทันตสาธารณสุข ) หรือประกาศนียบัตรทันตาภิบาล หรือประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาทันตกรรม หรือ
 
6.
สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ( รังสีเทคนิค ) หรือประกาศนียบัตรรังสีการแพทย์ หรือประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ( รังสีเทคนิค ) หรือประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ ( รังสีเทคนิค ) หรือประกาศนียบัตรเจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค หรือ
 
7.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ ( เทคนิคเภสัชกรรม ) หรือประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม หรือ
 
8.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรเวชกรรมฟื้นฟู หรือ
 
9.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรการแพทย์แผนไทย
  หมายเหตุ 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
    2. วุฒิของผู้สมัครตามข้อ 1-3 ต้องเป็นหลักสูตรที่สภาการพยาบาลรับรอง
    3. ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ในการทำงานทางการแพทย์ หรือสาธารณสุขไม่น้อยกว่า 1 ปี ภายหลังสำเร็จการศึกษานับถึงวันเปิดภาคการศึกษา
    4. ผู้สำเร็จการศึกษาตามข้อ 1-9 และสำเร็จปริญญาตรีในสาขาอื่นๆ ให้ศึกษาชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพียง 1 ชุดวิชา คือ ชุดวิชา 10151 ไทยศึกษา
    5. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตามวุฒิการศึกษาต่อไปนี้
    5.1 ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาเซลล์วิทยา สาขาพยาธิวิทยาคลินิก สาขาโลหิตวิทยาและธนาคารเลือด หรือประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม หรือประกาศนียบัตรการแพทย์แผนไทย ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539
    5.2 ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ ( เทคนิคเภสัชกรรม ) ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540
     ให้ศึกษาชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชาคือ ชุดวิชา 10151 ไทยศึกษา และชุดวิชา 10152 ไทยกับสังคมโลก
    6. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตามวุฒิการศึกษาต่อไปนี้
    6.1 ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532
    6.2 ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาทันตกรรม ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539
    6.3 ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ ( ทันตสาธารณสุข ) ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540
    ให้ศึกษาชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา คือ ชุดวิชา 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต ชุดวิชา 10151 ไทยศึกษา และชุดวิชา 10152 ไทยกับสังคมโลก
    7. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตามวุฒิการศึกษาต่อไปนี้
    7.1 ประกาศนียบัตรพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536
    7.2 ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาธิวิทยา ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539
    7.3 อนุปริญญาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ( รังสีเทคนิค ) ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540
    7.4 อนุปริญญาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543
    ให้ศึกษาชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชาคือ ชุดวิชา 10103 ทักษะชีวิต ชุดวิชา 10151 ไทยศึกษา และชุดวิชา 10152 ไทยกับสังคมโลก
    8. ผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531-2538 ให้ศึกษาชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชาคือ ชุดวิชา 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หรือ 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชุดวิชา 10151 ไทยศึกษา และชุดวิชา 10152 ไทยกับสังคมโลก
         
       

ระดับปริญญาตร

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์  วิชาเอกบริหารสาธารณสุข
(Bachelor of Public Health Program in Public Health Administration)
  ชื่อปริญญา
 

ชื่อเต็ม

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข)

  อักษรย่อ

ส.บ. (บริหารสาธารณสุข)

  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

Bachelor of Public Health (Public Health Administration)

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ

B.P.H. (Public Health Administration)

   
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  คุณสมบัติเฉพาะ   เป็นผู้ทำงานประจำในหน่วยงานทางการแพทย์หรือสาธารณสุขของรัฐหรือเอกชน
  วุฒิการศึกษา    
 
1.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือ
 
2.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผดุงครรภ์อนามัย หรือประกาศนียบัตรผดุงครรภ์และอนามัย หรือ
 
3.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น หรือ
 
4.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย หรืออนุปริญญาพยาบาลผดุงครรภ์อนามัย หลักสูตร 3 1/2 - 4 ปี ซึ่งรับจากผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.3) หรือ
 
5.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ได้แก่ ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาเซลล์วิทยา สาขาพยาธิวิทยา สาขาพยาธิวิทยาคลินิก สาขาโลหิตวิทยาและธนาคารเลือด ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาธิวิทยา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์การแพทย์) หรือ
 
6.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) หรือประกาศนียบัตรทันตาภิบาล หรือประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาทันตกรรม หรือ
 
7.
สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (รังสีเทคนิค) หรือประกาศนียบัตรรังสีการแพทย์ หรือประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (รังสีเทคนิค) หรือประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ (รังสีเทคนิค) หรือประกาศนียบัตรเจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค หรือ
 
8.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) หรือประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม หรือ
 
9.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) หรือประกาศนียบัตรพนักงานสาธารณสุข (พนักงานอนามัย) หรือนักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารแพทย์ (สาธารณสุขศาสตร์) หรือประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536) หรือ
 
10.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรเวชกรรมฟื้นฟู หรือ
 
11.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรการแพทย์แผนไทย
  หมายเหตุ 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
    2. วุฒิของผู้สมัครตามข้อ 1-4 ต้องเป็นหลักสูตรที่สภาการพยาบาลรับรอง
    3. ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ในการทำงานทางการแพทย์ หรือสาธารณสุขไม่น้อยกว่า 1 ปี ภายหลังสำเร็จการศึกษานับถึงวันเปิดภาคการศึกษา
    4. ผู้สำเร็จการศึกษาตามข้อ 1-11 และสำเร็จปริญญาตรีในสาขาอื่นๆ ให้ศึกษาชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพียง 1 ชุดวิชา คือ ชุดวิชา 10151 ไทยศึกษา
    5. ผู้สำเร็จการศึกษาตามข้อ 4 และ 9 ให้ศึกษาชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพียง 2 ชุดวิชา คือ ชุดวิชา 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หรือ 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และชุดวิชา 10151 ไทยศึกษา
    6. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตามวุฒิการศึกษาต่อไปนี้
    6.1 ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาเซลล์วิทยา สาขาพยาธิวิทยาคลินิก สาขาโลหิตวิทยาและธนาคารเลือด หรือประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม หรือประกาศนียบัตรการแพทย์แผนไทย ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539
    6.2 ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ ( เทคนิคเภสัชกรรม ) ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540
     ให้ศึกษาชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชาคือ ชุดวิชา 10151 ไทยศึกษา และชุดวิชา 10152 ไทยกับสังคมโลก
    7. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตามวุฒิการศึกษาต่อไปนี้
    7.1 ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532
    7.2 ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาทันตกรรม ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539
    7.3 ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ ( ทันตสาธารณสุข ) ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540
    ให้ศึกษาชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา คือ ชุดวิชา 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต ชุดวิชา 10151 ไทยศึกษา และชุดวิชา 10152 ไทยกับสังคมโลก
    8. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตามวุฒิการศึกษาต่อไปนี้
    8.1 ประกาศนียบัตรพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536
    8.2 ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาธิวิทยา ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539
    8.3 อนุปริญญาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ( รังสีเทคนิค ) ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540
    8.4 อนุปริญญาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543
    ให้ศึกษาชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชาคือ ชุดวิชา 10103 ทักษะชีวิต ชุดวิชา 10151 ไทยศึกษา และชุดวิชา 10152 ไทยกับสังคมโลก
    9. ผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531-2538 ให้ศึกษาชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชาคือ ชุดวิชา 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หรือ 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชุดวิชา 10151 ไทยศึกษา และชุดวิชา 10152 ไทยกับสังคมโลก
     
       

ระดับปริญญาตร (ต่อเนื่อง)

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์  วิชาเอกสาธารณสุขศาสตร์
(Bachelor of Public Health Program)
  ชื่อปริญญา
 

ชื่อเต็ม

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

  อักษรย่อ

ส.บ.

  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

Bachelor of Public Health

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ

B.P.H.

   
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  คุณสมบัติเฉพาะ   เป็นผู้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
  วุฒิการศึกษา  
 
1.
สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือ
 
2.
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือ
 
3.
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์ หรือ
 
4.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์ หรือประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยชั้นสูง หรือเทียบเท่าปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ (พยาบาลศาสตรบัณฑิต) หรือ
 
5.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย หรืออนุปริญญาพยาบาลอนามัย หรือประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ หลักสูตร 3 ? ปี ซึ่งรับจากผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5) หรือ
 
6.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย หรืออนุปริญญาพยาบาลผดุงครรภ์อนามัย หลักสูตร 3 ? -4 ปี ซึ่งรับจากผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.3) หรือ
 
7.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) หรือประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข (พนักงานอนามัย) หรือนักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารแพทย์ (สาธารณสุขศาสตร์) หรือประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536)
  หมายเหตุ 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
    2. วุฒิของผู้สมัครตามข้อ 2 ต้องศึกษาเพิ่มในหมวดวิชาเฉพาะอีก 1 ชุดวิชา คือ ชุดวิชา 50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
    3. วุฒิของผู้สมัครตามข้อ 3 ต้องศึกษาเพิ่มในหมวดวิชาเฉพาะอีก 6 ชุดวิชา คือ ชุดวิชา 50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดวิชา 50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น ชุดวิชา 52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข ชุดวิชา 52307 อนามัยครอบครัวในงานสาธารณสุข ชุดวิชา 53203 สุขภาพกับการพัฒนา และชุดวิชา 56201 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
    4. วุฒิของผู้สมัครตามข้อ 4-6 ต้องเป็นหลักสูตรที่สภาการพยาบาลรับรอง
    5. วุฒิของผู้สมัครตามข้อ 6-7 ต้องศึกษาชุดวิชาเพิ่มอีก 3 ขุดวิชา ในหมวดวิชาต่อไปนี้
     

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1  ชุดวิชา
    10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   หรือ  10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

      ข. หมวดวิชาเฉพาะ  2  ชุดวิชา
    50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน        และ   50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
     
       

ระดับปริญญาตร (ต่อเนื่อง)

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์   วิชาเอกบริหารสาธารณสุข
(Bachelor of Public Health Program in Public Health Administration)
  ชื่อปริญญา
 

ชื่อเต็ม

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข)

  อักษรย่อ

ส.บ. (บริหารสาธารณสุข)

  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

Bachelor of Public Health (Public Health Administration)

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ

B.P.H. (Public Health Administration)

   
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  คุณสมบัติเฉพาะ   เป็นผู้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
  วุฒิการศึกษา  
 
1.
สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือ
 
2.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์ หรือประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยชั้นสูง หรือเทียบเท่าปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ (พยาบาลศาสตรบัณฑิต) หรือ
 
3.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย หรืออนุปริญญาพยาบาลอนามัย หรือประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ หลักสูตร 3 ? ปี ซึ่งรับจากผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5)
  หมายเหตุ 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
    2. วุฒิของผู้สมัครตามข้อ 2-3 ต้องเป็นหลักสูตรที่สภาการพยาบาลรับรอง
     
       

ระดับปริญญาตร (ต่อเนื่อง)

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์   วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(Bachelor of Public Health Program in Occupational Health and Safety)
  ชื่อปริญญา
 

ชื่อเต็ม

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

  อักษรย่อ

ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

Bachelor of Public Health (Occupational Health and Safety)

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ

B.P.H. (Occupational Health and Safety)

   
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
      1
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์ หรือ
 
2.
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ หรือ
 
3.
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ
 
4.
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ
 
5.
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ หรือ
 
6.
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หรือ
 
7.
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือปริญญาตรีอุตสาหกรรมบัณฑิต หรือ
 
8.
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ หรือ
 
9.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  หมายเหตุ 1. วุฒิของผู้สมัครตามข้อ 1-8 ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
    2. วุฒิของผู้สมัครตามข้อ 9 ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักงาน ก.พ. รับรอง
     
       

ระดับปริญญาตร (ต่อเนื่อง)

หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
(Bachelor of Thai Traditional Medicine Program)
  ชื่อปริญญา
 

ชื่อเต็ม

แพทย์แผนไทยบัณฑิต

  อักษรย่อ

พท.บ.

  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

Bachelor of Thai Traditional Medicine

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ

B.TM.

   
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประเภทวิชาเวชกรรม สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือ
 
2.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือ
 
3.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรการแพทย์แผนไทย หรือ
 
4.
สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือสูงกว่า และสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทย หรือได้รับใบอนุญาตรับรองการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเภสัชกรรมไทย หรือเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
  หมายเหตุ 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
    2. วุฒิของผู้สมัครตามข้อ 2-3 ต้องเป็นหลักสูตรที่สภาการพยาบาลรับรอง
     
  การฝึกปฏิบัติในหลักสูตรแพทย์แผนไทย      

 

<% Set FileObject = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") countFile = Server.MapPath("Counter/count_health.txt") Set instream= FileObject.OpenTextFile (countFile, 1, False ) curValue = instream.ReadLine newValue = curValue + 1 Set outstream= FileObject.CreateTextFile (countFile, True) OutStream.WriteLine(newValue) display = newValue %> จำนวนผู้เยี่ยมชม : <%=display%> คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0 2982 9700

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำข้อมูลโดย  ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน  สำนักวิชาการ
จัดทำระบบโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.