สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

      

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2554

 

หลักสูตรที่เปิดสอน มี 2หลักสูตร คือ

  1. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552)
  2. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2551)
     

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
(Bachelor of Economics Program)
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
  อักษรย่อ ศ.บ.
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Economics
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.Econ.
   
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ
  2. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ
  3. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
  4. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
  5. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
     
       

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(Bachelor of Economics Program in Business Economics)
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ )
  อักษรย่อ ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ )
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Economics (Business Economics)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.Econ. (Business Economics)
   
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ
  2. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ
  3. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
  4. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
  5. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา ยกเว้นการโรงแรมและการท่องเที่ยว ธุรกิจบริการ และภาษาธุรกิจ หรือ
  6. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ การจัดการ การขาย การโฆษณา การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการบริหารงานบุคคล หรือ
  7. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าขั้นอนุปริญญาทางเศรษฐศาสตร์หรือบริหารธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง
    หมายเหตุ  ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือสำเร็จการศึกษา ปวส., ปวท. หรือเทียบเท่าในสาขาใดสาขาหนึ่งที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้นจากสถาบันที่สภามหาวิทยาลัย หรือกระทรวงศึกษาธิการ หรือสำนักงาน ก.พ. ให้การรับรอง มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้เข้าศึกษาโดยกำหนดให้ศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมจากหลักสูตรปริญญาตรี
       
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 57942 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0 2982 9700

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำข้อมูลโดย ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ
จัดทำระบบโดย คณะทำงานบริหารสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Last updated: 21-Apr-2011 1:32 PM
©2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.