สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

      

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2554

 

หลักสูตรที่เปิดสอน มี 1หลักสูตร คือ

  1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552)   ซึ่งประกอบด้วย 4 วิชาเอก คือ
    - วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา
    - วิชาเอกการแนะแนว
    - วิชาเอกการศึกษานอกระบบ
    - วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
   

TOP

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
(Bachelor of Education Program)
วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
  อักษรย่อ ศษ.บ.
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Education
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.Ed.
   
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา หรือ
  2. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือ
  3. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นๆ
  หมายเหตุ   สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 และ 3 ให้ศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมอีก 1 ชุดวิชา คือ ชุดวิชา 20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์
     
       

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
(Bachelor of Education Program)
วิชาเอกการแนะแนว
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
  อักษรย่อ ศษ.บ.
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Education
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.Ed.
   
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา หรือ
  2. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือ
  3. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นๆ
  หมายเหตุ   สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 และ 3 ให้ศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมอีก 1 ชุดวิชา คือ ชุดวิชา 20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์
   
 

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
(Bachelor of Education Program)
วิชาเอกการศึกษานอกระบบ
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
  อักษรย่อ ศษ.บ.
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Education
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.Ed.
   
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา หรือ
  2. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือ
  3. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นๆ
  หมายเหตุ   สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 และ 3 ให้ศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมอีก 1 ชุดวิชา คือ ชุดวิชา 20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์
     
       

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
(Bachelor of Education Program)
วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
  อักษรย่อ ศษ.บ.
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Education
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.Ed.
   
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา หรือ
  2. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือ
  3. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นๆ
  หมายเหตุ   สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 และ 3 ให้ศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมอีก 1 ชุดวิชา คือ ชุดวิชา 20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์
     
       
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 170804 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0 2982 9700

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำข้อมูลโดย ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ
จัดทำระบบโดย คณะทำงานบริหารสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Last updated: 21-Apr-2011 1:32 PM
©2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.