สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

      

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2554

 

หลักสูตรที่เปิดสอน มี 2 หลักสูตร คือ

  1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552)
  2. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553)
     
TOP

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
(Bachelor of Public Health Program)
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  อักษรย่อ ส.บ.
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Public Health
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.P.H.
   
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  คุณสมบัติเฉพาะ

 

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุข หรือกระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานอื่นที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง และมีประสบการณ์ในการทำงานทางการแพทย์หรือสาธารณสุขไม่น้อยกว่า 1 ปี ภายหลังสำเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  
 
1.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือ
 
2.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย หรือ
 
3.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น หรือ
 
4.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ
 
5.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) หรือประกาศนียบัตรทันตาภิบาล หรือ
 
6.
สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ( รังสีเทคนิค ) หรือประกาศนียบัตรรังสีการแพทย์ หรือ
 
7.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (รังสีเทคนิค) หรือประกาศนียบัตรเจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค หรือประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ ( เทคนิคเภสัชกรรม ) หรือประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม หรือ
 
8.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรเวชกรรมฟื้นฟู หรือ
 
9.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรการแพทย์แผนไทย หรือ
 
10.
สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาและประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และงานสนับสนุนที่ไม่เกี่ยวกับงานสาธารณสุข ได้แก่ ประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน/เวชระเบียน/โสตทัศนศึกษา หรืออนุปริญญาสาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ หรือ
 
11.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาธารณสุขศาสตร์ สาขาทันตสาธารณสุข หรือสาชาเทคนิคเภสัชกรรม หรือ
 
12.
สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือสูงกว่า และสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรการศึกษาทางด้านการแพทย์แผนไทย หรือ
 
13.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือ
 
14.
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์ หรือ
 
15.
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางด้านแพทย์แผนไทย หรือ
 
16.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรสาธารณสุขชุมชน หรือ
 
17.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรพนักงานอนามัย หรือ
 
18.
สำเร็จการศึกษานักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารแพทย์ (สาธารณสุขศาสตร์) หรือ
 
19.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (ที่สำเร็จตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536) หรือ
 
20.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขชุมชน หรือ
 
21.
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือ
 
22.
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางด้านแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือ
 
23.

สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศนียบัตรพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์ (3 1/2 ปี)

         
       

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
(Bachelor of Thai Traditional Medicine Program)
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
  อักษรย่อ พท.บ.
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Thai Traditional Medicine
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.TM.
   
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
 
2.
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย หรือการผดุงครรภ์ไทย หรือเภสัชกรรมไทย หรือเวชกรรมไทย หรือ
 
3.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรีทางด้านการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือ
 
4.
สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ
 
5.
สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย หรือการผดุงครรภ์ไทย หรือเภสัชกรรมไทย หรือเวชกรรมไทย หรือ
 
6.
สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรีของสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ทางการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ/หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย หรือการผดุงครรภ์ไทย หรือเภสัชกรรมไทย หรือเวชกรรมไทย หรือ
  หมายเหตุ 1. วุฒิของผู้สมัครตามข้อ 3-6 ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรตามสถาบันการศึกษาที่กระทรวงสาธารณสุข หรือกระทรวงศึกษาธิการ หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
    2. วุฒิของผู้สมัครตามข้อ 1-6 ต้องไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายซึ่งคณะกรรมการวิชาชีพเห็นว่าจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่คณะกรรมการวิชาชีพเห็นว่าอาจจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ เป็นโรคที่คณะกรรมการวิชาชีพประกาศกำหนดว่าไม่สมควรให้ประกอบโรคศิลปะ และไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
    3. วุฒิของผู้สมัครตามข้อ 1-6 ต้องไม่เป็นโรคซึ่งต้องห้ามในการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ตามประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วย โรคซึ่งต้องห้ามมิให้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ดังนี้ โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคอื่นซึ่งคณะกรรมการวิชาชีพพิจารณาเห็นว่า เป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
     
  การฝึกปฏิบัติหลักสูตรการแพทย์แผนไทย      
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 167080 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0 2982 9700

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำข้อมูลโดย ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ
จัดทำระบบโดย คณะทำงานบริหารสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Last updated: 21-Apr-2011 1:32 PM
©2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.