สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

      

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2554

 

หลักสูตรที่เปิดสอน มี 2 หลักสูตร คือ

  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2551)
  2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2553)
   

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์
Bachelor of Science Program in Food Nutrition and Applications
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาหาร โภชนาการและการประยุกต์)
  อักษรย่อ วท.บ. (อาหาร โภชนาการและการประยุกต์)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Science in Food Nutrition and Applications
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.Sc. (Food Nutrition and Applications)
   
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองและประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ
 
2.
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ
 
3.
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
 
4.
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
     
       

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
Bachelor of Arts Program in Human and Family Development
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว)
  อักษรย่อ ศศ.บ. (พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts in Human and Family Development
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.A. (Human and Family Development)
   
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองและประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ
 
2.
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ
 
3.
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
 
4.
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
     
       

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 86398 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0 2982 9700

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำข้อมูลโดย ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ
จัดทำระบบโดย คณะทำงานบริหารสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Last updated: 21-Apr-2011 1:32 PM
©2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.