|ระบบสารสนเทศปริญญาตรี |หลักสูตรการศึกษา |

 

 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

      

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557

 

หลักสูตรที่เปิดสอน มี 2 ระดับ คือ

 

ระดับปริญญาตรี

 
1.
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2553-TQF)   ซึ่งประกอบด้วย 4 วิชาเอก คือ
    - วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา
    - วิชาเอกการแนะแนว
    - วิชาเอกการศึกษานอกระบบ
    - วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 

ระดับประกาศนียบัตร

 
1.
หลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
   

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
(Bachelor of Education Program)
วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
  อักษรย่อ ศษ.บ.
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Education
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.Ed.
   
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา หรือ
 
2.
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือ
 
3.
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นๆ
  หมายเหตุ   สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 และ 3 ให้ศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมอีก 1 ชุดวิชา คือ ชุดวิชา 20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์
     
       

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
(Bachelor of Education Program)
วิชาเอกการแนะแนว
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
  อักษรย่อ ศษ.บ.
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Education
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.Ed.
   
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา หรือ
 
2.
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือ
 
3.
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นๆ
  หมายเหตุ   สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 และ 3 ให้ศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมอีก 1 ชุดวิชา คือ ชุดวิชา 20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์
   
 

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
(Bachelor of Education Program)
วิชาเอกการศึกษานอกระบบ
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
  อักษรย่อ ศษ.บ.
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Education
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.Ed.
   
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา หรือ
 
2.
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือ
 
3.
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นๆ
  หมายเหตุ   สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 และ 3 ให้ศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมอีก 1 ชุดวิชา คือ ชุดวิชา 20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์
     
       

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
(Bachelor of Education Program)
วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
  อักษรย่อ ศษ.บ.
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Education
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.Ed.
   
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา หรือ
 
2.
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือ
 
3.
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นๆ
  หมายเหตุ   สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 และ 3 ให้ศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมอีก 1 ชุดวิชา คือ ชุดวิชา 20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์
     
       

ระดับประกาศนียบัตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
(Certificate in Early Childhood Development Innovation)
  ชื่อประกาศนียบัตร
 
ชื่อเต็ม
ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
  อักษรย่อ ป.นวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Certificate in Early Childhood Development Innovation
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ Cert. in Early Childhood Development Innovation
   
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ
 
2.
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ
 
3.
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
 
4.
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
 
5.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
 
6.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
     
       

 

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 133324 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0 2982 9700

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำข้อมูลโดย ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ
จัดทำระบบโดย คณะทำงานบริหารสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Last updated: 21-July-2014 3:50 PM
©2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.