|ระบบสารสนเทศปริญญาตรี |หลักสูตรการศึกษา |

 

 สาขาวิชานิติศาสตร์

 

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557

 

หลักสูตรที่เปิดสอน มี 2 ระดับ 3 หลักสูตร คือ

 

ระดับปริญญาตรี

 
1.
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554-TQF)
     
 

ระดับประกาศนียบัตร

 
1.
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำชุมชน (1 ปี)
 
2.
หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน  (2 ปี)
   

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
(Bachelor of Laws Program)
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
นิติศาสตรบัณฑิต
  อักษรย่อ น.บ.
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Laws
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ LL.B.
   
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ
 
2.
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ
 
3.
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
 
4.
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
 
5.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ทุกสาขาวิชา หรือ
 
6.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา หรือ
 
7.
สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
       

ระดับประกาศนียบัตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำชุมชน
(Certificate Program in Community Leaders)
  ชื่อปริญญา
 

ชื่อเต็ม

ประกาศนียบัตรผู้นำชุมชน

  อักษรย่อ

ป.ผน.

  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

Certificate in Community Leaders

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ

Cert. in Com. Leaders

   
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ
 
2.
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ
 
3.
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
 
4.
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
 
5.
สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
 
6.
สำเร็จการศึกษาจากการศึกษานอกระบบ หรือผู้ที่ศึกษาตามอัธยาศัย และได้รับการเทียบโอนผลการศึกษา ซึ่งสภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้
     
 

ระดับประกาศนียบัตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน
(Certificate Program in Land and Property Law)
  ชื่อปริญญา
 

ชื่อเต็ม

ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน

  อักษรย่อ

ป.กท.

  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

Certificate in Land and Property Law

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ

Cert. in LPL.

  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  คุณสมบัติเฉพาะ ผู้สมัครจะต้องเป็นข้าราชการกรมที่ดิน
  วุฒิการศึกษา

 

 
1.
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ
 
2.
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ
 
3.
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
 
4.
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
 
5.
สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า
       
     

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 54334 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0 2982 9700

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำข้อมูลโดย ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ
จัดทำระบบโดย คณะทำงานบริหารสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Last updated: 21-July-2014 4:10 PM
©2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.