|ระบบสารสนเทศปริญญาตรี |หลักสูตรการศึกษา |

 

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557

 

หลักสูตรที่เปิดสอน มี 2 หลักสูตร คือ

  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554-TQF) ประกอบด้วย 3 วิชาเอก คือ
    - วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
    - วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    - วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2553-TQF) ประกอบด้วย 2 วิชาเอก คือ
    - วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
    - วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
     
TOP

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology)
วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
  อักษรย่อ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Information and Communication Technology)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.Sc. (Information and Communication Technology)
   
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม .3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และเป็นผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ
 
2.

สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ตํ่ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ

 
3.

สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และ ผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

 
4.

สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

 
5.

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ

 
6.
สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า หรือ
 
7.
สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่มิใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า
     

       

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology)
วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
  อักษรย่อ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Information and Communication Technology)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.Sc. (Information and Communication Technology)
   
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม .3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และเป็นผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ
 
2.

สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ตํ่ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ

 
3.

สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และ ผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

 
4.

สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

 
5.

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ

 
6.
สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า หรือ
 
7.
สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่มิใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า
     

       

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology)
วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
  อักษรย่อ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Information and Communication Technology)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.Sc. (Information and Communication Technology)
   
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม .3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และเป็นผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ
 
2.

สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ตํ่ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ

 
3.

สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

 
4.

สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

 
5.

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ

 
6.
สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า หรือ
 
7.
สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่มิใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า
     

       

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(Bachelor of Science Program in Industrial Technology)
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
  อักษรย่อ วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Industrial Technology)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.Sc. (Industrial Technology)
   
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
คุณสมบัติเฉพาะ   เป็นผู้ประกอบอาชีพอยู่ในภาคอุตสาหกรรมหรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
วุฒิการศึกษา    
1.

สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ

2. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ
3. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
5. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ
6. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม หรือ
7. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าในสาขาอื่นที่มิใช่ทางด้านอุตสาหกรรม หรือ
8. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
     

       

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(Bachelor of Science Program in Industrial Technology)
วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
  อักษรย่อ วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Industrial Technology)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.Sc. (Industrial Technology)
   
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
คุณสมบัติเฉพาะ   เป็นผู้ประกอบอาชีพอยู่ในภาคอุตสาหกรรมหรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
วุฒิการศึกษา    
1.

สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ

2. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ
3. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
5. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ
6. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม หรือ
7. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าในสาขาอื่นที่มิใช่ทางด้านอุตสาหกรรม หรือ
8. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
     

       

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 80391 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0 2982 9700

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำข้อมูลโดย ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ
จัดทำระบบโดย คณะทำงานบริหารสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Last updated: 15-January-2020 16:08 PM
©2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.