|ระบบสารสนเทศปริญญาตรี |หลักสูตรการศึกษา |

 

 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

 

มีหลักสูตร 1 ระดับ 3 หลักสูตร คือ

 
1.
หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559-TQF)
 
2.
หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559-TQF) ประกอบด้วย 4 วิชาเอก คือ
 
- วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
 
- วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช
 
- วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์
 
- วิชาเอกธุรกิจการเกษตร
 
3.
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559-TQF)
 

e-Book หลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
หมายเหตุ   กำหนดเวลาการเปิดสอนแต่ละหลักสูตรสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.stou.ac.th/main/apply.htmll

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  
(Bachelor of Agriculture Program in Agricultural Extension and Development)
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
เกษตรศาสตรบัณฑิต (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร)
  อักษรย่อ กษ.บ. (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Agriculture (Agricultural Extension and Development)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.Ag. (Agricultural Extension and Development)
   
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
 
2.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือประเภทวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
 
3.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรี หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือประเภทวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
หมายเหตุ   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรี หรือเทียบเท่าที่มิใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือประเภทวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมในหมวดวิชาเฉพาะ 3 ชุดวิชา คือ 1) ชุดวิชา 90201 การจัดการฟาร์ม 2) ขุดวิชา 90305 การผลิตสัตว์ และ 3) ชุดวิชา 90303 พืชเศรษฐกิจ
       

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร  
(Bachelor of Agriculture Program in Agricultural Management)
วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจัดการการเกษตร)
  อักษรย่อ กษ.บ. (การจัดการการเกษตร)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Agriculture (Agricultural Management)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.Ag. (Agricultural Management)
   
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
 
2.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา หรือ
 
3.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการป่าไม้ หรือ
 
4.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือ
 
5.
สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่าทางวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เกษตรกรรม หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
 
6.
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เกษตรกรรม หรือ สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ
 
7.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นที่มิใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือ
 
8.
สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ ที่มิใช่ทางการเกษตร หรือ
 
9.
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ ที่มิใช่ทางการเกษตร
       

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร 
(Bachelor of Agriculture Program in Agricultural Management)
วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจัดการการเกษตร)
  อักษรย่อ กษ.บ. (การจัดการการเกษตร)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Agriculture (Agricultural Management)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.Ag. (Agricultural Management)
   
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
 
2.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา หรือ
 
3.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าทางการเกษตร หรือ
 
4.
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการเกษตร หรือ
 
5.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าที่มิใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ ที่มิใช่ทางการเกษตร
       

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
(Bachelor of Agriculture Program in Agricultural Management)
วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจัดการการเกษตร)
  อักษรย่อ กษ.บ. (การจัดการการเกษตร)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Agriculture (Agricultural Management)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.Ag. (Agricultural Management)
   
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
 
2.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา หรือ
 
3.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าทางการเกษตร หรือ
 
4.
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการเกษตร หรือเทียบเท่า หรือ
 
5.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าที่มิใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ ที่มิใช่ทางการเกษตร
       

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร  
(Bachelor of Agriculture Program in Agricultural Management)
วิชาเอกธุรกิจการเกษตร
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจัดการการเกษตร)
  อักษรย่อ กษ.บ. (การจัดการการเกษตร)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Agriculture (Agricultural Management)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.Ag. (Agricultural Management)
   
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
 
2.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา หรือ
 
3.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม บัญชี การเงินและการธนาคาร หรือ
 
4.
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการเกษตร หรือบริหารธุรกิจ/หรือพาณิชยศาสตร์ทุกสาขาวิชา หรือ
 
5.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ ที่มิใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม บัญชี การเงินและการธนาคาร หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ ที่มิใช่ทางการเกษตร บริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์
       

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์ 
(Bachelor of Business Administration Program in Co-operatives
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
บริหารธุรกิจบัณฑิต (สหกรณ์)
  อักษรย่อ บธ.บ. (สหกรณ์)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration (Co-operatives)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.B..A. (Co-operatives)
   
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
 
2.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา หรือ
 
3.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาพณิชยกรรม การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่กี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ หรือ
 
4.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่มิใช่สาชาวิชาพณิชยกรรม การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ หรือ
 
5.
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาวิชาพณิชยกรรม การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ หรือ
 
6.
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มิใช่สาขาวิชาพณิชยกรรม การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ
   
       

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 68418 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0 2504 7788

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำข้อมูลโดย ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ
จัดทำระบบโดย คณะทำงานบริหารสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Last updated: 14-July-2018; 11:17 AM
© 2003 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.