กลับหน้าแรก มสธ.
| STOU | Home |
Administrator
หน้าหลักโครงสร้างหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา 2549

| กระดานถาม-ตอบหลักสูตรคำถามถามบ่อย FAQs | ติดต่อสอบถาม |

โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

          - ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
          - ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 ปี)

 

ระดับหลักสูตร

          - แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์  วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ 

          - แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์  วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

  • ปริญญาตรีต่อเนื่อง (2  ปี) 

         - วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา

 

1.  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์  วิชาเอกเศรษฐศาสตร์

     Bachelor of  Economics  Program

     ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม                        

เศรษฐศาสตรบัณฑิต

อักษรย่อ                     

..

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ    

Bachelor of  Economics 

อักษรย่อภาษาอังกฤษ 

B. Econ.

2.  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต   วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

     Bachelor of  Economics  Program  in  Business  Economics

    ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม                        

เศรษฐศาสตรบัณฑิต  (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

อักษรย่อ                     

..  (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ    

Bachelor of  Economics  (Business  Economics)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ 

B. Econ. (Business  Economics)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

                                           

ระดับปริญญาตรี  (4  ปี)

แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์  วิชาเอกเศรษฐศาสตร์

1.  สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (.6)  หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  หรือ

2.  สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (.3)  หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบ

     อาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า  5 ปี  หลังสำเร็จการศึกษา  นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา  หรือ

3.  สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (.3)  หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุ

     ไม่ต่ำกว่า  25 ปีบริบูรณ์  นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา  หรือ

4.  สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (.3)  หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

     และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

5.  สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ทุกสาขาวิชา  หรือ

6.  สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา  หรือ

7.  สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา  หรือเทียบเท่า  หรือสูงกว่า  (ยกเว้น ปวส. และ ปวท.)

ระดับปริญญาตรี  (4 ปี)

แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์  วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

 

1.  สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (.6)  หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  หรือ

2.  สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (.3)  หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองและประกอบ

     อาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า  5 ปี หลังสำเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา  หรือ

3.  สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (.3)  หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่

     ต่ำกว่า  25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ

4.  สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (.3)  หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการ

     อบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

 

ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง  (2  ปี)

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

1.  สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ในสาขาวิชาการบัญชี  การตลาด  การเลขานุการ  การ

     จัดการ   การขาย  การโฆษณา  การเงินและการธนาคาร  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการบริหารงานบุคคล  หรือ

2.  สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา  ยกเว้นการโรงแรม

     และการท่องเที่ยว  ธุรกิจบริการและภาษาธุรกิจ  หรือ

3.  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าขั้นอนุปริญญาในทางเศรษฐศาสตร์  หรือทางบริหารธุรกิจจากสถาบันอุดมศึกษาที่

     มหาวิทยาลัยรับรอง 

 

หมายเหตุ    ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา หรือปริญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือสำเร็จ ปวส., ปวท. หรือเทียบเท่า

                ในสาขาใดสาขาหนึ่งที่เกี่ยวข้อง  นอกเหนือจากสาขาดังกล่าวข้างต้นจากสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยหรือ

                 กระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักงาน ก.. ให้การรับรอง  ทางมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้เข้าศึกษาโดย

                 กำหนดให้ศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมจากหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 ปี)

 

 

โครงสร้างและรายละเอียดหลักสูตร

 

ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์  วิชาเอกเศรษฐศาสตร์

สำเร็จการศึกษา  .3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6   หรือเทียบเท่า   มีโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้

(1)    โครงสร้างของหลักสูตร

.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป               5      ชุดวิชา       (30  หน่วยกิต)

.  หมวดวิชาแกน                         6      ชุดวิชา       (36  หน่วยกิต)

.  หมวดวิชาเฉพาะ                     12      ชุดวิชา       (72  หน่วยกิต)

    โดยแบ่งเป็น

     1)  ชุดวิชาบังคับ          8  ชุดวิชา  (48  หน่วยกิต)

     2)  ชุดวิชาเลือก          4  ชุดวิชา  (24  หน่วยกิต)

.  หมวดวิชาเลือกเสรี                    1       ชุดวิชา       (6  หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  24  ชุดวิชา  หรือ  144  หน่วยกิต

(2)    รายละเอียดของหลักสูตร

.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   5  ชุดวิชา

บังคับ 4  ชุดวิชา

10121 อารยธรรมมนุษย์

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

และเลือก  1  ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10171 การใช้ภาษาอังกฤษ

.   หมวดวิชาแกน   6  ชุดวิชา

11201 คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์

13322 การบัญชีและกฎหมายธุรกิจ

33101 หลักรัฐศาสตร์และการบริหาร

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์

.   หมวดวิชาเฉพาะ    12   ชุดวิชา

บังคับ  8  ชุดวิชา

60328 สถิติเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเบื้องต้น

60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก

60424 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน

60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์

60450 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ

60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์

61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน

และเลือก  4  ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

60331 เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง

60335 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

60338 เทคโนโลยีและความจำเริญทางเศรษฐกิจ

60339 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์

60342 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

60343 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60370 เศรษฐศาสตร์เกษตรและสหกรณ์

60436 สถาบันการเงินและการลงทุน

60473 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรม

60482 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ

.   หมวดวิชาเลือกเสรี  1  ชุดวิชา  ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์  วิชาเอกเศรษฐศาสตร์

สำเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ หรือ ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ            ศิลปศาสตร์  (ภาษาต่างประเทศ)   มีโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้

(1)    โครงสร้างของหลักสูตร

.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป               3      ชุดวิชา       (18  หน่วยกิต)

.  หมวดวิชาแกน                         6      ชุดวิชา       (36  หน่วยกิต) 

.  หมวดวิชาเฉพาะ                   12      ชุดวิชา         (72  หน่วยกิต)

     โดยแบ่งเป็น

     1)  ชุดวิชาบังคับ          8  ชุดวิชา  (48  หน่วยกิต)

     2)  ชุดวิชาเลือก          4  ชุดวิชา  (24  หน่วยกิต)

.  หมวดวิชาเลือกเสรี                    1       ชุดวิชา       (6  หน่วยกิต)

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  22  ชุดวิชา  หรือ  132  หน่วยกิต

(2)    รายละเอียดของหลักสูตร

.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   3  ชุดวิชา

10121 อารยธรรมมนุษย์

10141 วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา

.   หมวดวิชาแกน  6   ชุดวิชา

11201 คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์

13322 การบัญชีและกฎหมายธุรกิจ

33101 หลักรัฐศาสตร์และการบริหาร

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์

.   หมวดวิชาเฉพาะ   12   ชุดวิชา

บังคับ  8  ชุดวิชา

60328 สถิติเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเบื้องต้น

60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก

60424 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน

60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์

60450 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ

60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์

61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน

และเลือก  4  ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

60331 เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง

60335 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

60338 เทคโนโลยีและความจำเริญทางเศรษฐกิจ

60339 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์

60342 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

60343 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60370 เศรษฐศาสตร์เกษตรและสหกรณ์

60436 สถาบันการเงินและการลงทุน

60473 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรม

60482 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ

.   หมวดวิชาเลือกเสรี  1  ชุดวิชา  ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์  วิชาเอกเศรษฐศาสตร์

สำเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  เกษตรกรรม  คหกรรม  และศิลปหัตถกรรม  หรือ ปวส. ประเภทวิชาคหกรรม  เกษตรกรรม  ช่าง  (ช่างโยธา  ช่างไฟฟ้า  ช่างกล  ช่างอุตสาหกรรม  ช่างพิมพ์  และช่างภาพ)  เคมีอุตสาหกรรม  และศิลปหัตถกรรม  มีโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้

(1)    โครงสร้างของหลักสูตร

.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป               3     ชุดวิชา        (18  หน่วยกิต)

.  หมวดวิชาแกน                         6     ชุดวิชา        (36  หน่วยกิต)

.  หมวดวิชาเฉพาะ                    12     ชุดวิชา         (72  หน่วยกิต)

     โดยแบ่งเป็น

1)  ชุดวิชาบังคับ         8  ชุดวิชา  (48  หน่วยกิต)

2)  ชุดวิชาเลือก         4  ชุดวิชา  (24  หน่วยกิต)

.  หมวดวิชาเลือกเสรี                    1    ชุดวิชา         (6  หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  22  ชุดวิชา  หรือ  132  หน่วยกิต

(2)    รายละเอียดของหลักสูตร

.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  3  ชุดวิชา

10121 อารยธรรมมนุษย์

10131 สังคมมนุษย์

10151 ไทยศึกษา

.   หมวดวิชาแกน   6   ชุดวิชา

11201 คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์

13322 การบัญชีและกฎหมายธุรกิจ

33101 หลักรัฐศาสตร์และการบริหาร

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์

.   หมวดวิชาเฉพาะ   12   ชุดวิชา

บังคับ  8  ชุดวิชา

60328 สถิติเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเบื้องต้น

60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก

60424 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน

60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์

60450 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ

60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์

61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน

และเลือก   4   ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

60331 เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง

60335 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

60338 เทคโนโลยีและความจำเริญทางเศรษฐกิจ

60339 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์

60342 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

60343 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60370 เศรษฐศาสตร์เกษตรและสหกรณ์

60436 สถาบันการเงินและการลงทุน

60473 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรม

60482 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ

.   หมวดวิชาเลือกเสรี  1  ชุดวิชา  ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์  วิชาเอกเศรษฐศาสตร์

สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา  หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า (ยกเว้น ปวส. และ  ปวท.) มีโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้

(1)    โครงสร้างของหลักสูตร

.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป               1      ชุดวิชา         (6  หน่วยกิต)

.  หมวดวิชาแกน                         5      ชุดวิชา       (30  หน่วยกิต)

.  หมวดวิชาเฉพาะ                   12      ชุดวิชา         (72  หน่วยกิต)

     โดยแบ่งเป็น

     1)  ชุดวิชาบังคับ          8  ชุดวิชา   (48  หน่วยกิต)

     2)  ชุดวิชาเลือก          4  ชุดวิชา   (24  หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  18  ชุดวิชา  หรือ  108  หน่วยกิต

(2)    รายละเอียดของหลักสูตร

.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   1   ชุดวิชา

10151 ไทยศึกษา

.   หมวดวิชาแกน   5   ชุดวิชา

บังคับ  4  ชุดวิชา

11201 คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์

และเลือก  1  ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

13322 การบัญชีและกฎหมายธุรกิจ

33101 หลักรัฐศาสตร์และการบริหาร

.   หมวดวิชาเฉพาะ   12   ชุดวิชา

บังคับ  8  ชุดวิชา

60328 สถิติเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเบื้องต้น

60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก

60424 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน

60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์

60450 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ

60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์

61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน

และเลือก  4  ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

60331 เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง

60335 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

60338 เทคโนโลยีและความจำเริญทางเศรษฐกิจ

60339 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์

60342 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

60343 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60370 เศรษฐศาสตร์เกษตรและสหกรณ์

60436 สถาบันการเงินและการลงทุน

60473 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรม

      60482 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ

ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์  วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

สำเร็จการศึกษา  .3  หรือเทียบเท่า หรือ  .6  หรือเทียบเท่า  มีโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้

(1)    โครงสร้างของหลักสูตร

.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป               5      ชุดวิชา       (30  หน่วยกิต)

.  หมวดวิชาแกน             7      ชุดวิชา       (42  หน่วยกิต)

.  หมวดวิชาเฉพาะ                   11       ชุดวิชา        (66  หน่วยกิต)

     โดยแบ่งเป็น

     1)  ชุดวิชาบังคับ          9  ชุดวิชา  (54  ชุดวิชา)

     2)  ชุดวิชาเลือก          2  ชุดวิชา  (12  ชุดวิชา) 

.  หมวดวิชาเลือกเสรี                    1 ชุดวิชา             (6  หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  24  ชุดวิชา  หรือ  144  หน่วยกิต

(2)    รายละเอียดของหลักสูตร

.    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   5   ชุดวิชา

บังคับ  4  ชุดวิชา

10121 อารยธรรมมนุษย์

10131 สังคมมนุษย์

10141 วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา

และเลือก  1  ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

10171 การใช้ภาษาอังกฤษ

.    หมวดวิชาแกน   7   ชุดวิชา

11201  คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์

30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร

30202 หลักการบัญชี

40205 กฎหมายธุรกิจ

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

60310 สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ

60482 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ

.    หมวดวิชาเฉพาะ   11   ชุดวิชา

บังคับ  9  ชุดวิชา

32302 การจัดการการตลาด

60424 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน

60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์

61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน

61402 เศรษฐกิจไทยและความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับรัฐบาล

61403 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

61404 คอมพิวเตอร์และการวิจัยเพื่อการธุรกิจ

61405 พฤติกรรมมนุษย์และจริยธรรมทางธุรกิจ

61406 คณิตเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ

และเลือก  2  ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

32405 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

32406 การจัดการสินเชื่อ

32407 การจัดการธุรกิจต่างประเทศ

32411 ปัญหาและการวิจัยตลาด

32417 การจัดการและการบัญชีธนาคารพาณิชย์

60370 เศรษฐศาสตร์เกษตรและสหกรณ์

60450 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ

.   หมวดวิชาเลือกเสรี  1  ชุดวิชา  ให้เลือกจากชุดวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง   (2  ปี)

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  

สำเร็จการศึกษา  ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี  การตลาด  การเลขานุการ  การจัดการ  การขาย  การโฆษณา  การเงินและการธนาคาร  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการบริหารงานบุคคล  หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าขั้นอนุปริญญาในทางเศรษฐศาสตร์  หรือทางบริหารธุรกิจ  มีโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้

(1)    โครงสร้างของหลักสูตร

. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                1          ชุดวิชา     (6  หน่วยกิต)

. หมวดวิชาแกน              5          ชุดวิชา   (30  หน่วยกิต)

. หมวดวิชาเฉพาะ                       6          ชุดวิชา   (36  หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  12  ชุดวิชา  หรือ  72  หน่วยกิต

(2)    รายละเอียดของหลักสูตร

.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   1   ชุดวิชา

10151 ไทยศึกษา

.   หมวดวิชาแกน    5   ชุดวิชา

11201 คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์

30202 หลักการบัญชี

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

60310 สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ

60482 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ

.   หมวดวิชาเฉพาะ   6   ชุดวิชา

32302 การจัดการการตลาด

60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์

61401 การวิเคราะห์โครงการแผนงาน

61402 เศรษฐกิจไทยและความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับรัฐบาล

61403 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

61404 คอมพิวเตอร์และการวิจัยเพื่อการธุรกิจ

 

 

ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง  (2  ปี)

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

สำเร็จการศึกษา ปวท.  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา ยกเว้นการโรงแรมและการท่องเที่ยว ธุรกิจบริการ และภาษาธุรกิจ  มีโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้

(1)    โครงสร้างของหลักสูตร

.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป               3          ชุดวิชา   (18  หน่วยกิต)

.  หมวดวิชาแกน                         5          ชุดวิชา   (30  หน่วยกิต)

.  หมวดวิชาเฉพาะ                      8          ชุดวิชา   (48  หน่วยกิต)

     โดยแบ่งเป็น

     1)  ชุดวิชาบังคับ          6  ชุดวิชา  (36  ชุดวิชา)

     2)  ชุดวิชาเลือก          2  ชุดวิชา  (12  ชุดวิชา) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  16  ชุดวิชา  หรือ  96  หน่วยกิต

(2)    รายละเอียดของหลักสูตร

.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   3  ชุดวิชา

10121 อารยธรรมมนุษย์

10141 วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา

.   หมวดวิชาแกน  5  ชุดวิชา

11201 คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์

30202 หลักการบัญชี

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

60310 สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ

60482 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ

.   หมวดวิชาเฉพาะ   8  ชุดวิชา

บังคับ  6  ชุดวิชา

32302 การจัดการการตลาด

60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์

61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน

61402 เศรษฐกิจไทยและความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับรัฐบาล

61403 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

61404 คอมพิวเตอร์และการวิจัยเพื่อการธุรกิจ

และเลือก  2  ชุดวิชาจาก ชุดวิชาต่อไปนี้

32405 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

32406 การจัดการสินเชื่อ

32407 การจัดการธุรกิจต่างประเทศ

32411 ปัญหาและการวิจัยตลาด

32417 การจัดการและการบัญชีธนาคารพาณิชย์

60370 เศรษฐศาสตร์เกษตรและสหกรณ์

60424 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน

60450 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ

61405 พฤติกรรมมนุษย์และจริยธรรมทางธุรกิจ

61406 คณิตเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ

 

 

คำอธิบายชุดวิชา
เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

 

                        การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี  นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย  ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

ก.      ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

ข.      ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซ้ำซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่น ๆ ในหลักสูตรที่เรียน

ค.      ชุดวิชาที่มีการกำหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

ชุดวิชาต่างๆ ที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ไม่อนุญาตให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรีตามลักษณะดังกล่าวข้างต้นมีรายชื่อดังนี้

1.       ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

2.       ชุดวิชา  16344  การพูดและการแสดงสำหรับวิทยุกระจายเสียง

3.       ชุดวิชา  16423  การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง

4.       ชุดวิชา  16426  การสร้างสรรค์งานโฆษณา

5.       ชุดวิชา  16440  การเขียนสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์

6.       ชุดวิชา  16441  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

7.       ชุดวิชา  16445  การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น

8.       ชุดวิชา  16446  การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง

9.       ชุดวิชา  16448  การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น

10.   ชุดวิชา  16449  การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง

11.   ชุดวิชา  16452  การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

12.   ชุดวิชา  16455  การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา

13.   ชุดวิชา  16457  การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

14.   ชุดวิชา  16458  การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์

15.   ชุดวิชา  20001  ระบบการเรียนการสอน

16.   ชุดวิชา  20002  การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก

17.   ชุดวิชา  27104  วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

18.   ชุดวิชา  51102  การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

19.   ชุดวิชา  51105  การพยาบาลชุมชมและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

20.   ชุดวิชา  51207  การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

21.   ชุดวิชา  51208  การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

22.   ชุดวิชา  51309  การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์

23.   ชุดวิชา  54107  การฝึกปฏิบัติงานอาชีวอนามัย  ความปลอดภัย  และเออร์กอนอมิคส์

24.   ชุดวิชา  55307  การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย

25.   ชุดวิชา  55311  การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย

26.   ชุดวิชา  71114  การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม

27.   ชุดวิชา  71215  การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร

28.   ชุดวิชา  71332  เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

29.   ชุดวิชา  93438  การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์

30.   ชุดวิชา  93439  การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม

31.   ชุดวิชา  93440  การผลิตและการจัดการพืชสวนประดับ

32.   ชุดวิชา  93441  การจัดการการผลิตไม้ผลและผัก

33.   ชุดวิชา  93446  การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก

34.   ชุดวิชา  93447  การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

35.   ชุดวิชา  93455  การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช

36.   ชุดวิชา  96401  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ

37.   ชุดวิชา  96408  การจัดการระบบฐานข้อมูล

38.   ชุดวิชา  97403  เทคโนโลยีก่อนพิมพ์

39.   ชุดวิชา  97404  กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ

40.   ชุดวิชา  97405  กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด

41.   ชุดวิชา  97406  เทคนิคหลังพิมพ์

 

เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเกินโครงสร้างหลักสูตร

 

               นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเกินโครงสร้างหลักสูตรได้ยกเว้น ชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

                1.  ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

                2.  ชุดวิชา หรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและภาคปฏิบัติในการอบรมเข้ม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการไว้เฉพาะสำหรับหลักสูตรนั้นๆ

                3.  ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซ้ำซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน            

ชุดวิชาต่างๆ ที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินโครงสร้างหลักสูตรตามลักษณะดังกล่าวข้างต้น มีรายชื่อดังนี้

1.       ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

2.       ชุดวิชา  16344  การพูดและการแสดงสำหรับวิทยุกระจายเสียง

3.       ชุดวิชา  16423  การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง

4.       ชุดวิชา  16426  การสร้างสรรค์งานโฆษณา

5.       ชุดวิชา  16440  การเขียนสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์

6.       ชุดวิชา  16441  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

7.       ชุดวิชา  16445  การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น

8.       ชุดวิชา  16446  การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง

9.       ชุดวิชา  16448  การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น

10.   ชุดวิชา  16449  การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง

11.   ชุดวิชา  16452  การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

12.   ชุดวิชา  16455  การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา

13.   ชุดวิชา  16457  การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

14.   ชุดวิชา  16458  การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์

15.   ชุดวิชา  20001  ระบบการเรียนการสอน 

16.   ชุดวิชา  20002  การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก  

17.   ชุดวิชา  27104  วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา   

18.   ชุดวิชา  54107  การฝึกปฏิบัติงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และเออร์กอนอมิคส์ 

19.   ชุดวิชา  55307  การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย

20.   ชุดวิชา  55311  การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย 

21.   ชุดวิชา  71114  การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม    

22.   ชุดวิชา  71215  การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร

23.   ชุดวิชา  71332  เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร   

24.   ชุดวิชา  93438  การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์ 

25.   ชุดวิชา  93439  การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม  

26.   ชุดวิชา  93440  การผลิตและการจัดการพืชสวนประดับ        

27.   ชุดวิชา  93441  การจัดการการผลิตไม้ผลและผัก

28.   ชุดวิชา  93446  การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก   

29.   ชุดวิชา  93447  การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

30.   ชุดวิชา  93455  การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช

31.   ชุดวิชา  96401  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ         

32.   ชุดวิชา  96408  การจัดการระบบฐานข้อมูล    

33.   ชุดวิชา  97403  เทคโนโลยีก่อนพิมพ์     

34.   ชุดวิชา  97404  กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ       

35.   ชุดวิชา  97405  กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด

36.   ชุดวิชา  97406  เทคนิคหลังพิมพ์

 

 
 
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำข้อมูลหลักสูตรโดยสำนักวิชาการ จัดทำระบบโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.