กลับหน้าแรก มสธ.
| STOU | Home |
Administrator
หน้าหลักโครงสร้างหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา 2549

| กระดานถาม-ตอบหลักสูตรคำถามถามบ่อย FAQs | ติดต่อสอบถาม |

โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาศิลปศาสตร์
โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาศิลปศาสตร์

ศิลปศาสตร์
ระดับหลักสูตร

          - แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์  วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป

          - แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์  วิชาเอกสารสนเทศสำนักงาน

 • ปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 ปี)

          - แขนงวิชาไทยคดีศึกษา

          - แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์  วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป

          - แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์  วิชาเอกสารสนเทศสำนักงาน

 • ประกาศนียบัตร (1 ปี)

          - ประกาศนียบัตรวิชาไทยคดีศึกษา

          - ประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ 

             กล่มวิชางานสารสนเทศทั่วไป

             กลุ่มวิชางานสารสนเทศสำนักงาน

          - ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ

             วิชาเอกภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (ครู)

             วิชาเอกภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (กฎหมาย) 

             วิชาเอกภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (ธุรกิจ)   

             วิชาเอกภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (การท่องเที่ยว)          

             วิชาเอกภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (การโรงแรม)

             วิชาเอกภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (งานสำนักงาน)

             วิชาเอกภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (คอมพิวเตอร์) 

             วิชาเอกภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (การสาธารณสุข)   

             วิชาเอกภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (ช่าง)          

             วิชาเอกภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (การเกษตร)

          - ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป

ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา

1.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

     วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป และวิชาเอกสารสนเทศสำนักงาน

     Bachelor of  Arts  Program  in  Information  Science

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม                                ศิลปศาสตรบัณฑิต  (สารสนเทศศาสตร์)

อักษรย่อ                             ศศ.. (สารสนเทศศาสตร์)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ               Bachelor of  Arts  (Information  Science)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ            B.A. (Information  Science)

2.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  แขนงวิชาไทยคดีศึกษา

     Bachelor of  Arts  Program  in  Thai  Studies

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม                               ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ไทยคดีศึกษา)

อักษรย่อ                            ศศ..  (ไทยคดีศึกษา)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ              Bachelor of  Arts  (Thai  Studies) 

อักษรย่อภาษาอังกฤษ           B.A.  (Thai  Studies)

3.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาไทยคดีศึกษา

     Certificate  Program in  Thai  Studies

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม                               ประกาศนียบัตรวิชาไทยคดีศึกษา

อักษรย่อ                            .ทศ.

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ              Certificate  in  Thai  Studies 

อักษรย่อภาษาอังกฤษ           Cert. in  Thai  Stud.

4.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ

     Certificate  Program  in  Information  Work

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม                               ประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ

อักษรย่อ                            ..

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ              Certificate  in  Information  Work 

อักษรย่อภาษาอังกฤษ           Cert.  in  Inf.  Wk.

5.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ

     Certificate  Program  in  English  for  Specific  Careers

ชื่อประกาศนียบัตร

5.1  ชื่อเต็ม                         ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ  (ครู)

       อักษรย่อ                      .ออ.  (ครู)

       ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ       Certificate  in  English  for  Specific  Careers  (Teaching) 

อักษรย่อภาษาอังกฤษ    Cert. in  ESC  (Teaching)

5.2  ชื่อเต็ม                         ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ  (กฎหมาย)

อักษรย่อ                     .ออ.  (กฎหมาย)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ       Certificate  in  English  for  Specific  Careers  (Law)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ    Cert. in  ESC  (Law)

5.3   ชื่อเต็ม                        ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ  (ธุรกิจ)

อักษรย่อ                     .ออ.  (ธุรกิจ)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ       Certificate  in  English  for  Specific  Careers  (Business) 

อักษรย่อภาษาอังกฤษ    Cert. in  ESC  (Business)

5.4  ชื่อเต็ม                         ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ  (การท่องเที่ยว)

อักษรย่อ                     .ออ.  (การท่องเที่ยว)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ       Certificate  in  English  for  Specific  Careers  (Tourism)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ    Cert. in  ESC  (Tourism)

5.5   ชื่อเต็ม                        ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ  (การโรงแรม)

อักษรย่อ                     .ออ.  (การโรงแรม)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ       Certificate  in  English  for  Specific  Careers  (Hotel  Work) 

อักษรย่อภาษาอังกฤษ    Cert. in  ESC  (Hotel  Work)

5.6  ชื่อเต็ม                         ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ  (งานสำนักงาน)

อักษรย่อ                     .ออ.  (งานสำนักงาน)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ       Certificate  in  English  for  Specific  Careers  (Office  Work)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ    Cert. in  ESC  (Office  Work)

5.7   ชื่อเต็ม                        ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ  (คอมพิวเตอร์)

อักษรย่อ                     .ออ.  (คอมพิวเตอร์)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ       Certificate  in  English  for  Specific  Careers  (Computer) 

อักษรย่อภาษาอังกฤษ    Cert. in  ESC  (Computer)

5.8  ชื่อเต็ม                         ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ  (การสาธารณสุข)

อักษรย่อ                     .ออ.  (การสาธารณสุข)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ       Certificate  in  English  for  Specific  Careers  (Public  Health)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ    Cert. in  ESC  (Public  Health)

5.9   ชื่อเต็ม                        ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ  (ช่าง)

อักษรย่อ                     .ออ.  (ช่าง)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ       Certificate  in  English  for  Specific  Careers  (Technicians) 

อักษรย่อภาษาอังกฤษ    Cert. in  ESC  (Technicians)

5.10  ชื่อเต็ม                       ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ  (การเกษตร)

อักษรย่อ                     .ออ.  (การเกษตร)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ       Certificate  in  English  for  Specific  Careers  (Agriculture)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ    Cert. in  ESC  (Agriculture)

6.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป

     Certificate  Program in  General  Education

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม                                ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป

อักษรย่อ                             . วิชาศึกษาทั่วไป

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ               Certificate  in  General  Education 

อักษรย่อภาษาอังกฤษ            Cert. in  General  Education

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ระดับปริญญาตรี (4 ปี)                                                   

แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป และวิชาเอกสารสนเทศสำนักงาน       

1.   สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ  

2.  สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองและประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ              

3.  สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ

4.  สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

 

ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 ปี)                            

แขนงวิชาไทยคดีศึกษา                             

แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป และวิชาเอกสารสนเทศสำนักงาน              

สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่

สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับรอง

 

ระดับประกาศนียบัตร (1 ปี)                             

 • ประกาศนียบัตรวิชาไทยคดีศึกษา                
 • ประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ (กลุ่มวิชางานสารสนเทศทั่วไป และกลุ่มวิชางานสารสนเทศสำนักงาน)
 • ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ     

1.  สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

2.  สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำเร็จการศึกษา  นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา  หรือ              

3.  สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา  หรือ                      

4.  สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

5.  สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่

สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับรอง

 

ระดับประกาศนียบัตร (1 ปี)                             

ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป                

1.  สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

2.  สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำเร็จการศึกษา  นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา  หรือ              

3.  สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา  หรือ

4.  สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

โครงสร้างและรายละเอียดหลักสูตร

 

ระดับปริญญาตรี  (4  ปี)

แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์  วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป 

สำเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า  มีโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้

 

(1)  โครงสร้างของหลักสูตร

.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                    5   ชุดวิชา   (30  หน่วยกิต)

.   หมวดวิชาแกน                              4   ชุดวิชา   (24  หน่วยกิต)

.   หมวดวิชาเฉพาะ                          11   ชุดวิชา   (66  หน่วยกิต)

           โดยแบ่งเป็น

           1)  ชุดวิชาบังคับ                10  ชุดวิชา  (60  หน่วยกิต)

           2)  ชุดวิชาเลือก                  1  ชุดวิชา    (6  หน่วยกิต)

      .    หมวดวิชาเลือกเสรี                        2   ชุดวิชา   (12  หน่วยกิต)

        รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  22  ชุดวิชา  หรือ  132  หน่วยกิต

(2) รายละเอียดของหลักสูตร

ก.      หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   5   ชุดวิชา

บังคับ 3 ชุดวิชา

10131 ทักษะชีวิต

10141 วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา

เลือก  1  ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

และเลือก  1  ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10121 อารยธรรมมนุษย์

10131 สังคมมนุษย์

10152 ไทยกับสังคมโลก

ข.      หมวดวิชาแกน   4   ชุดวิชา  

10201 ประวัติศาสตร์ไทย

10202 การอ่านภาษาไทย

10203 พฤติกรรมมนุษย์

22222 การอ่านภาษาอังกฤษ  

ค.      หมวดวิชาเฉพาะ   11   ชุดวิชา

บังคับ 10 ชุดวิชา

13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น

13202 การสื่อสาร

13203 การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์

13311 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ

13313 การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ

13314 การจัดการระบบสารสนเทศ

13401 ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์

13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

และเลือก  1  ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

13411 สารสนเทศลักษณะพิเศษ

32405 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  

ง.   หมวดวิชาเลือกเสรี  2  ชุดวิชา  ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำหนด   ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

ระดับปริญญาตรี  (4  ปี)

แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ วิชาเอกสารสนเทศสำนักงาน  

สำเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า  มีโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้

 

(1)  โครงสร้างของหลักสูตร

.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                    5   ชุดวิชา   (30  หน่วยกิต)

.   หมวดวิชาแกน                              4   ชุดวิชา   (24  หน่วยกิต)

.   หมวดวิชาเฉพาะ                          12  ชุดวิชา    (72  หน่วยกิต)

           โดยแบ่งเป็น

           1)  ชุดวิชาบังคับ                10  ชุดวิชา  (60  หน่วยกิต)

           2)  ชุดวิชาเลือก                  2  ชุดวิชา  (12  หน่วยกิต)

      .    หมวดวิชาเลือกเสรี                         1   ชุดวิชา     (6  หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  22  ชุดวิชา  หรือ  132  หน่วยกิต

(2)  รายละเอียดของหลักสูตร

ก.      หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  5  ชุดวิชา

บังคับ 3 ชุดวิชา

10103 ทักษะชีวิต

10141 วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา

เลือก  1  ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

และเลือก  1  ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10121 อารยธรรมมนุษย์

10131 สังคมมนุษย์

10152 ไทยกับสังคมโลก 

ข.      หมวดวิชาแกน  4  ชุดวิชา

10201 ประวัติศาสตร์ไทย

10202 การอ่านภาษาไทย

10203 พฤติกรรมมนุษย์

22222 การอ่านภาษาอังกฤษ 

ค.   หมวดวิชาเฉพาะ  12  ชุดวิชา

บังคับ 10 ชุดวิชา

13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น

13202 การสื่อสาร

13203 การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์

13321 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

13323 การบริหารการเงินและการปฏิบัติการ

13401 ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์

13421 การบริหารงานสำนักงาน

13422 พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาด

13423 ระบบสารสนเทศสำนักงาน

41406 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ

และเลือก  2  ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

32405 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

96302 สารสนเทศธุรกิจเบื้องต้น

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี  1  ชุดวิชา  ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำหนด   ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

โครงสร้างและรายละเอียดหลักสูตร

ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 ปี)

แขนงวิชาไทยคดีศึกษา 

สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาทางการพยาบาลหรือทางสาธารณสุข หรือ ปวส. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการเกษตร หรือประกาศนียบัตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จากวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต   มีโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้

 

(1)  โครงสร้างของหลักสูตร

.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                    2  ชุดวิชา      (12  หน่วยกิต)

.   หมวดวิชาแกน                              1  ชุดวิชา        (6  หน่วยกิต)

.   หมวดวิชาเฉพาะ                         10  ชุดวิชา      (60  หน่วยกิต)

           โดยแบ่งเป็น

           1) ชุดวิชาบังคับ                 8  ชุดวิชา    (48  หน่วยกิต)

           2) ชุดวิชาเลือก                 2  ชุดวิชา    (12  หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  13  หน่วยกิต  หรือ  78  หน่วยกิต

 

(2)  รายละเอียดของหลักสูตร

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  2  ชุดวิชา

     10121 อารยธรรมมนุษย์

     10151 ไทยศึกษา

ข.    หมวดวิชาแกน  1  ชุดวิชา

     10201 ประวัติศาสตร์ไทย

ค.    หมวดวิชาเฉพาะ  10  ชุดวิชา

     บังคับ 8 ชุดวิชา

     12301 วิวัฒนาการการเมืองไทย

     12302 เศรษฐกิจไทย

     12303 สังคมไทย

     12304 ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย

     12305 ศิลปะกับสังคมไทย

     12306 พัฒนาการวรรณคดีไทย

     12307 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย

     12409 ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา

     และเลือก  2  ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

     12401 ข้าวกับสังคมไทย

     12402 วิเทโศบายไทย

     12403 ชนบทไทย

     12404 วิเคราะห์วรรณกรรมไทย

     12405 ลักษณะภาษาไทย

     12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย

     12407 แนวคิดไทย

     12408 วรรณกรรมท้องถิ่นของไทย

 

ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 ปี)

แขนงวิชาไทยคดีศึกษา 

สำเร็จการศึกษา (ปวท.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ หรือ ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และศิลปศาสตร์ (ภาษาต่างประเทศ) หรือประกาศนียบัตรนาฎศิลป์ชั้นสูง จากวิทยาลัยนาฎศิลป์ หรือประกาศนียบัตรการโรงแรมและการท่องเที่ยว หรือประกาศนียบัตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต   มีโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้

 

(1)  โครงสร้างของหลักสูตร

.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                    3  ชุดวิชา      (18  หน่วยกิต)

.   หมวดวิชาแกน                              1  ชุดวิชา        (6  หน่วยกิต)

.   หมวดวิชาเฉพาะ                         10  ชุดวิชา      (60  หน่วยกิต)

           โดยแบ่งเป็น

           1) ชุดวิชาบังคับ                 8  ชุดวิชา    (48  หน่วยกิต)

           2) ชุดวิชาเลือก                 2  ชุดวิชา    (12  หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  14  หน่วยกิต  หรือ  84  หน่วยกิต

 

(2)  รายละเอียดของหลักสูตร

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  3  ชุดวิชา

      10121  อารยธรรมมนุษย์

      10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

      10151  ไทยศึกษา

ข.    หมวดวิชาแกน  1  ชุดวิชา

     10201 ประวัติศาสตร์ไทย

ค.    หมวดวิชาเฉพาะ  10  ชุดวิชา

     บังคับ 8 ชุดวิชา

     12301 วิวัฒนาการการเมืองไทย

     12302 เศรษฐกิจไทย

     12303 สังคมไทย 

     12304 ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย

     12305 ศิลปะกับสังคมไทย

     12306 พัฒนาการวรรณคดีไทย

     12307 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย

     12409 ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา 

     และเลือก  2  ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

     12401 ข้าวกับสังคมไทย

     12402 วิเทโศบายไทย 

     12403 ชนบทไทย

     12404 วิเคราะห์วรรณกรรมไทย

     12405 ลักษณะภาษาไทย

     12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย

     12407 แนวคิดไทย

     12408 วรรณกรรมท้องถิ่นของไทย

 


ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 ปี)

แขนงวิชาไทยคดีศึกษา 

สำเร็จการศึกษา ปวท.  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  เกษตรกรรม  คหกรรม  ศิลปหัตถกรรม และสาขาวิชาเทคนิคการอาหาร (เทคโนโลยีอาหาร)  หรือ  ปวส. ประเภทวิชาคหกรรม  เกษตรกรรม ช่าง (ช่างโยธา  ช่างไฟฟ้า  ช่างกล  ช่างอุตสาหกรรม  ช่างพิมพ์  และช่างภาพ)  เคมีอุตสาหกรรม  และศิลปหัตถกรรม  หรือประกาศนียบัตรป่าไม้ของโรงเรียนป่าไม้  หรือประกาศนียบัตรเทคนิคการเกษตร หรือประกาศนียบัตรเทคโนโลยียาง จากวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต  มีโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้

 

(1)  โครงสร้างของหลักสูตร

.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                    3  ชุดวิชา      (18  หน่วยกิต)

.   หมวดวิชาแกน                              1  ชุดวิชา        (6  หน่วยกิต)

.   หมวดวิชาเฉพาะ                         10  ชุดวิชา      (60  หน่วยกิต)

            โดยแบ่งเป็น

            1) ชุดวิชาบังคับ                8  ชุดวิชา    (48  หน่วยกิต)

            2) ชุดวิชาเลือก                2  ชุดวิชา    (12  หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  14  หน่วยกิต  หรือ  84  หน่วยกิต

 

(2)  รายละเอียดของหลักสูตร

.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   3   ชุดวิชา

      10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์

10151 ไทยศึกษา 

ข.      หมวดวิชาแกน  1  ชุดวิชา

10201 ประวัติศาสตร์ไทย

ค.      หมวดวิชาเฉพาะ  10  ชุดวิชา

บังคับ 8 ชุดวิชา

12301 วิวัฒนาการการเมืองไทย

12302 เศรษฐกิจไทย

12303 สังคมไทย

12304 ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย

12305 ศิลปะกับสังคมไทย

12306 พัฒนาการวรรณคดีไทย

12307 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย

12409 ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา

และเลือก  2  ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

12401 ข้าวกับสังคมไทย

12402 วิเทโศบายไทย

12403 ชนบทไทย

12404 วิเคราะห์วรรณกรรมไทย

12405 ลักษณะภาษาไทย

12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย

12407 แนวคิดไทย

12408 วรรณกรรมท้องถิ่นของไทย

     

 

ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 ปี)

แขนงวิชาไทยคดีศึกษา 

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรศิลปประยุกต์ จากวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต  มีโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้

 

(1)  โครงสร้างของหลักสูตร

.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                    3  ชุดวิชา      (18  หน่วยกิต)

.   หมวดวิชาแกน                              1  ชุดวิชา        (6  หน่วยกิต)

.   หมวดวิชาเฉพาะ                         10  ชุดวิชา      (60  หน่วยกิต)

           โดยแบ่งเป็น

           1) ชุดวิชาบังคับ                 8  ชุดวิชา    (48  หน่วยกิต)

           2) ชุดวิชาเลือก                 2  ชุดวิชา    (12  หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  14  หน่วยกิต  หรือ  84  หน่วยกิต

 

(2)    รายละเอียดของหลักสูตร

.    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   3   ชุดวิชา

       10131 สังคมมนุษย์

       10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

       10151  ไทยศึกษา 

ข.      หมวดวิชาแกน  1  ชุดวิชา

      10201  ประวัติศาสตร์ไทย  

ค.   หมวดวิชาเฉพาะ  10  ชุดวิชา

บังคับ 8 ชุดวิชา

12301 วิวัฒนาการการเมืองไทย

12302 เศรษฐกิจไทย

12303 สังคมไทย

12304 ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย

12305 ศิลปะกับสังคมไทย

12306 พัฒนาการวรรณคดีไทย

12307 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย

12409 ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา

และเลือก  2  ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

12401 ข้าวกับสังคมไทย

12402 วิเทโศบายไทย

12403 ชนบทไทย

12404 วิเคราะห์วรรณกรรมไทย

12405 ลักษณะภาษาไทย

12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย

12407 แนวคิดไทย

12408 วรรณกรรมท้องถิ่นของไทย

 

ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 ปี)

แขนงวิชาไทยคดีศึกษา 

สำเร็จการศึกษาปริญญาหรืออนุปริญญา จากมหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏ   มีโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้

 

(1)  โครงสร้างของหลักสูตร

.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                     1  ชุดวิชา        (6  หน่วยกิต)

.   หมวดวิชาแกน                              1  ชุดวิชา        (6  หน่วยกิต)

.   หมวดวิชาเฉพาะ                         10  ชุดวิชา      (60  หน่วยกิต)

           โดยแบ่งเป็น

           1) ชุดวิชาบังคับ                 8  ชุดวิชา    (48  หน่วยกิต)

           2) ชุดวิชาเลือก                 2  ชุดวิชา    (12  หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต  หรือ  72  หน่วยกิต

 

(2)  รายละเอียดของหลักสูตร

.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   1   ชุดวิชา

     10151 ไทยศึกษา

ข.     หมวดวิชาแกน  1  ชุดวิชา

     10201 ประวัติศาสตร์ไทย 

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ  10  ชุดวิชา

บังคับ 8 ชุดวิชา

12301 วิวัฒนาการการเมืองไทย

12302 เศรษฐกิจไทย

12303 สังคมไทย

12304 ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย

12305 ศิลปะกับสังคมไทย

12306 พัฒนาการวรรณคดีไทย

12307 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย

12409 ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา

และเลือก  2  ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

12401 ข้าวกับสังคมไทย

12402 วิเทโศบายไทย

12403 ชนบทไทย

12404 วิเคราะห์วรรณกรรมไทย

12405 ลักษณะภาษาไทย

12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย

12407 แนวคิดไทย

12408 วรรณกรรมท้องถิ่นของไทย

 

ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง   (2  ปี)

แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์  วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป

สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า  มีโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้

 

(1)   โครงสร้างของหลักสูตร

.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                    1  ชุดวิชา              (6  หน่วยกิต)

.   หมวดวิชาแกน                              1  ชุดวิชา             (6  หน่วยกิต)

.   หมวดวิชาเฉพาะ                            9  ชุดวิชา            (54  หน่วยกิต)

.   หมวดวิชาเลือกเสรี                         1  ชุดวิชา              (6  หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  12  ชุดวิชา  หรือ  72  หน่วยกิต

 

(2)   รายละเอียดของหลักสูตร

ก.      หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1  ชุดวิชา 

      10151 ไทยศึกษา  

ข.      หมวดวิชาแกน  1  ชุดวิชา

      22222 การอ่านภาษาอังกฤษ

ค.      หมวดวิชาเฉพาะ  9  ชุดวิชา

13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น

13202 การสื่อสาร

13311 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ

13313 การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ

13314 การจัดการระบบสารสนเทศ

13401 ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์

13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  

ง.   หมวดวิชาเลือกเสรี  1  ชุดวิชา  ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

 

 

ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 ปี)

แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์  วิชาเอกสารสนเทศสำนักงาน 

สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา  หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า  มีโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้

 

(1)  โครงสร้างของหลักสูตร

.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                    1   ชุดวิชา     (6  หน่วยกิต)

.   หมวดวิชาแกน                              2   ชุดวิชา   (12  หน่วยกิต)

.   หมวดวิชาเฉพาะ                            8   ชุดวิชา   (48  หน่วยกิต)

           โดยแบ่งเป็น

           1)  ชุดวิชาบังคับ                6  ชุดวิชา  (36  หน่วยกิต)

           2)  ชุดวิชาเลือก                2  ชุดวิชา  (12  หน่วยกิต)

      .    หมวดวิชาเลือกเสรี                        1   ชุดวิชา     (6  หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  12  ชุดวิชา  หรือ  72  หน่วยกิต

 

(2)   รายละเอียดของหลักสูตร

ก.    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1  ชุดวิชา

       10151 ไทยศึกษา  

ข.     หมวดวิชาแกน  2  ชุดวิชา

       10202 การอ่านภาษาไทย

 22222 การอ่านภาษาอังกฤษ 

ค.    หมวดวิชาเฉพาะ  8  ชุดวิชา

บังคับ 6 ชุดวิชา

13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น

13321 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

13323 การบริหารการเงินและการปฏิบัติการ

13401 ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์

13423 ระบบสารสนเทศสำนักงาน

41406 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ

เลือก  2  ชุดวิชาโดยเลือก  1  ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

13202 การสื่อสาร

13422 พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาด

และเลือก  1  ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

13421 การบริหารงานสำนักงาน

32405 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

96302 สารสนเทศธุรกิจเบื้องต้น

ง.   หมวดวิชาเลือกเสรี  1  ชุดวิชา  ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ  ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

 

โครงสร้างและรายละเอียดหลักสูตร

ระดับประกาศนียบัตร (1 ปี)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาไทยคดีศึกษา  

สำเร็จการศึกษา ม.3, .6 หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า มีโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้

 

(1)  โครงสร้างของหลักสูตร

.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                    1  ชุดวิชา     (6  หน่วยกิต)

.   หมวดวิชาเฉพาะ                           4  ชุดวิชา   (24  หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  5  ชุดวิชา  หรือ  30  หน่วยกิต

 

(2)  รายละเอียดของหลักสูตร

ก.      หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1  ชุดวิชา

            10151 ไทยศึกษา  

ข.      หมวดวิชาเฉพาะ  4  ชุดวิชา

      บังคับ  1  ชุดวิชา

      12301 วิวัฒนาการการเมืองไทย

      และเลือก  3  ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

      12304 ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย

      12307 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย

      12401 ข้าวกับสังคมไทย

      12403 ชนบทไทย

      12404 วิเคราะห์วรรณกรรมไทย

      12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย

      12407 แนวคิดไทย

 

 

ระดับประกาศนียบัตร (1 ปี)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ  กลุ่มวิชางานสารสนเทศทั่วไป

สำเร็จการศึกษา ม.3, .6 หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า มีโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้

 

(1)  โครงสร้างของหลักสูตร

ก.      หมวดวิชาบังคับ                3   ชุดวิชา  (18  หน่วยกิต)

ข.      หมวดวิชาเลือก                 2   ชุดวิชา  (12  หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  5  ชุดวิชา  หรือ  30  หน่วยกิต

 

(2)  รายละเอียดของหลักสูตร

ก.      หมวดวิชาบังคับ  3  ชุดวิชา

      13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น

      13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ

      13313 การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ  

ข.      หมวดวิชาเลือก  2  ชุดวิชา

      เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

      13411 สารสนเทศลักษณะพิเศษ

      13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

      และเลือก  1  ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

      13202 การสื่อสาร

      13311 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

      13314 การจัดการระบบสารสนเทศ

 

ระดับประกาศนียบัตร (1 ปี)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ  กลุ่มวิชางานสารสนเทศสำนักงาน

สำเร็จการศึกษา ม.3, .6 หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า มีโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้

 

(1)  โครงสร้างของหลักสูตร

.   หมวดวิชาบังคับ                3   ชุดวิชา  (18  หน่วยกิต)

.   หมวดวิชาเลือก                 2   ชุดวิชา  (12  หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  5  ชุดวิชา  หรือ  30  หน่วยกิต

 

(2)  รายละเอียดของหลักสูตร

ก.      หมวดวิชาบังคับ  3  ชุดวิชา

      13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น

      13321 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

      13421 การบริหารงานสำนักงาน 

ข.      หมวดวิชาเลือก  2  ชุดวิชา

      เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

      13323 การบริหารการเงินและการปฏิบัติการ

      41406 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ

      และเลือก  1  ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

      10203 พฤติกรรมมนุษย์

      13202 การสื่อสาร

      13422 พฤติกรรมและองค์การจัดการการตลาด

 

ระดับประกาศนียบัตร (1 ปี)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ

วิชาเอกภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (ครู)

สำเร็จการศึกษา ม.3, .6  หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า  มีโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้

 

(1)  โครงสร้างของหลักสูตร

.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        2  ชุดวิชา   (12  หน่วยกิต)

.   หมวดวิชาบังคับ                2  ชุดวิชา   (12  หน่วยกิต)

.   หมวดวิชาเฉพาะ               1  ชุดวิชา     (6  หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  5  ชุดวิชา  หรือ  30  หน่วยกิต

 

(2)  รายละเอียดของหลักสูตร

ก.      หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  2  ชุดวิชา

      10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

      10171 การใช้ภาษาอังกฤษ

      ข.      หมวดวิชาบังคับ  2  ชุดวิชา

      22222 การอ่านภาษาอังกฤษ

      22322 การเขียนภาษาอังกฤษ  

ค.      หมวดวิชาเฉพาะ  1  ชุดวิชา

      22321 ภาษาอังกฤษสำหรับครู

 

ระดับประกาศนียบัตร (1 ปี)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ

วิชาเอกภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (กฎหมาย)

สำเร็จการศึกษา ม.3, .6 หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า  มีโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้

 

(1)  โครงสร้างของหลักสูตร

.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        2  ชุดวิชา   (12  หน่วยกิต)

.   หมวดวิชาบังคับ                2  ชุดวิชา   (12  หน่วยกิต)

.   หมวดวิชาเฉพาะ               1  ชุดวิชา     (6  หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  5  ชุดวิชา  หรือ  30  หน่วยกิต

 

 

(2)  รายละเอียดของหลักสูตร

ก.      หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  2  ชุดวิชา

      10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

      10171 การใช้ภาษาอังกฤษ  

ข.      หมวดวิชาบังคับ  2  ชุดวิชา

      22222 การอ่านภาษาอังกฤษ

      22322 การเขียนภาษาอังกฤษ  

ค.      หมวดวิชาเฉพาะ  1  ชุดวิชา

      41401 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

 

 

ระดับประกาศนียบัตร (1 ปี)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ

วิชาเอกภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (ธุรกิจ)

สำเร็จการศึกษา ม.3, .6  หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า  มีโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้

 

(1)  โครงสร้างของหลักสูตร

.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        2  ชุดวิชา   (12  หน่วยกิต)

.   หมวดวิชาบังคับ                2  ชุดวิชา   (12  หน่วยกิต)

.   หมวดวิชาเฉพาะ               1  ชุดวิชา     (6  หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  5  ชุดวิชา  หรือ  30  หน่วยกิต

 

(2)  รายละเอียดของหลักสูตร

ก.      หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  2  ชุดวิชา

      10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

      10171 การใช้ภาษาอังกฤษ  

ข.      หมวดวิชาบังคับ  2  ชุดวิชา

      22222 การอ่านภาษาอังกฤษ

      22322 การเขียนภาษาอังกฤษ  

ค.      หมวดวิชาเฉพาะ  1  ชุดวิชา

      11301 ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ

 

 

ระดับประกาศนียบัตร (1 ปี)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ

วิชาเอกภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (การท่องเที่ยว)

สำเร็จการศึกษา ม.3, .6  หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า  มีโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้

 

(1)  โครงสร้างของหลักสูตร

.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        2  ชุดวิชา   (12  หน่วยกิต)

.   หมวดวิชาบังคับ                2  ชุดวิชา   (12  หน่วยกิต)

.   หมวดวิชาเฉพาะ               1  ชุดวิชา     (6  หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  5  ชุดวิชา  หรือ  30  หน่วยกิต

 

(2)  รายละเอียดของหลักสูตร

ก.      หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  2  ชุดวิชา

      10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

      10171 การใช้ภาษาอังกฤษ  

ข.      หมวดวิชาบังคับ  2  ชุดวิชา

      22222 การอ่านภาษาอังกฤษ

      22322 การเขียนภาษาอังกฤษ  

ค.      หมวดวิชาเฉพาะ  1  ชุดวิชา

      11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

 

ระดับประกาศนียบัตร (1 ปี)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ

วิชาเอกภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (การโรงแรม)

สำเร็จการศึกษา ม.3, .6  หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า  มีโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้

 

(1)  โครงสร้างของหลักสูตร

.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        2  ชุดวิชา   (12  หน่วยกิต)

.   หมวดวิชาบังคับ                2  ชุดวิชา   (12  หน่วยกิต)

.   หมวดวิชาเฉพาะ               1  ชุดวิชา     (6  หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  5  ชุดวิชา  หรือ  30  หน่วยกิต

 

(2)  รายละเอียดของหลักสูตร

ก.      หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  2  ชุดวิชา

      10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

      10171 การใช้ภาษาอังกฤษ  

ข.      หมวดวิชาบังคับ  2  ชุดวิชา

      22222 การอ่านภาษาอังกฤษ

      22322 การเขียนภาษาอังกฤษ  

ค.      หมวดวิชาเฉพาะ  1  ชุดวิชา

      11303 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม

 

  

ระดับประกาศนียบัตร (1 ปี)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ

วิชาเอกภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (งานสำนักงาน)

สำเร็จการศึกษา ม.3, .6  หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า  มีโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้

 

(1)  โครงสร้างของหลักสูตร

.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        2  ชุดวิชา   (12  หน่วยกิต)

.   หมวดวิชาบังคับ                2  ชุดวิชา   (12  หน่วยกิต)

.   หมวดวิชาเฉพาะ               1  ชุดวิชา     (6  หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  5  ชุดวิชา  หรือ  30  หน่วยกิต

 

(2)  รายละเอียดของหลักสูตร

ก.      หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  2  ชุดวิชา

      10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

      10171 การใช้ภาษาอังกฤษ  

ข.      หมวดวิชาบังคับ  2  ชุดวิชา

      22222 การอ่านภาษาอังกฤษ

     22322 การเขียนภาษาอังกฤษ 

ค.      หมวดวิชาเฉพาะ  1  ชุดวิชา

      11304 ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน

 

 

ระดับประกาศนียบัตร (1 ปี)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ

วิชาเอกภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (คอมพิวเตอร์)

สำเร็จการศึกษา ม.3, .6  หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า  มีโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้

 

(1)  โครงสร้างของหลักสูตร

.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        2  ชุดวิชา   (12  หน่วยกิต)

.   หมวดวิชาบังคับ                2  ชุดวิชา   (12  หน่วยกิต)

.   หมวดวิชาเฉพาะ               1  ชุดวิชา     (6  หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  5  ชุดวิชา  หรือ  30  หน่วยกิต

 

(2)  รายละเอียดของหลักสูตร

ก.      หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  2  ชุดวิชา

      10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

      10171 การใช้ภาษาอังกฤษ  

ข.      หมวดวิชาบังคับ  2  ชุดวิชา

      22222 การอ่านภาษาอังกฤษ

      22322 การเขียนภาษาอังกฤษ 

ค.      หมวดวิชาเฉพาะ  1  ชุดวิชา

      11305 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์

 

 

ระดับประกาศนียบัตร (1 ปี)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ

วิชาเอกภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (การสาธารณสุข)

สำเร็จการศึกษา ม.3, .6  หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า  มีโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้

 

(1)  โครงสร้างของหลักสูตร

.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        2  ชุดวิชา   (12  หน่วยกิต)

.   หมวดวิชาบังคับ                2  ชุดวิชา   (12  หน่วยกิต)

.   หมวดวิชาเฉพาะ               1  ชุดวิชา     (6  หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  5  ชุดวิชา  หรือ  30  หน่วยกิต

 

(2)  รายละเอียดของหลักสูตร

ก.      หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  2  ชุดวิชา

      10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

      10171 การใช้ภาษาอังกฤษ  

ข.      หมวดวิชาบังคับ  2  ชุดวิชา

      22222 การอ่านภาษาอังกฤษ

      22322 การเขียนภาษาอังกฤษ 

ค.      หมวดวิชาเฉพาะ  1  ชุดวิชา

      11306 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข

 

ระดับประกาศนียบัตร (1 ปี)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ

วิชาเอกภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (ช่าง)

สำเร็จการศึกษา ม.3, .6  หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า  มีโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้

 

(1)  โครงสร้างของหลักสูตร

.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        2  ชุดวิชา   (12  หน่วยกิต)

.   หมวดวิชาบังคับ                2  ชุดวิชา   (12  หน่วยกิต)

.   หมวดวิชาเฉพาะ               1  ชุดวิชา     (6  หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  5  ชุดวิชา  หรือ  30  หน่วยกิต

 

(2)  รายละเอียดของหลักสูตร

ก.      หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  2  ชุดวิชา

      10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

      10171 การใช้ภาษาอังกฤษ  

ข.      หมวดวิชาบังคับ  2  ชุดวิชา

      22222 การอ่านภาษาอังกฤษ

      22322 การเขียนภาษาอังกฤษ 

ค.      หมวดวิชาเฉพาะ  1  ชุดวิชา

      11307 ภาษาอังกฤษสำหรับช่าง

 

ระดับประกาศนียบัตร (1 ปี)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ

วิชาเอกภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (การเกษตร)

สำเร็จการศึกษา ม.3, .6  หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า  มีโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้

 

(1)  โครงสร้างของหลักสูตร

.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        2  ชุดวิชา   (12  หน่วยกิต)

.   หมวดวิชาบังคับ                2  ชุดวิชา   (12  หน่วยกิต)

.   หมวดวิชาเฉพาะ               1  ชุดวิชา     (6  หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  5  ชุดวิชา  หรือ  30  หน่วยกิต

 

(2)  รายละเอียดของหลักสูตร

ก.      หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  2  ชุดวิชา

      10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

      10171 การใช้ภาษาอังกฤษ  

ข.      หมวดวิชาบังคับ  2  ชุดวิชา

      22222 การอ่านภาษาอังกฤษ

      22322 การเขียนภาษาอังกฤษ  

ค.      หมวดวิชาเฉพาะ  1  ชุดวิชา

      11308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร

 

 

ระดับประกาศนียบัตร (1 ปี)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป

สำเร็จการศึกษา ม.3  หรือเทียบเท่า  หรือ ม.6  หรือเทียบเท่า มีโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้

 

(1)  โครงสร้างของหลักสูตร

.   วิชาบังคับ                        1   ชุดวิชา      (6  หน่วยกิต)

.   วิชาเลือก                        4   ชุดวิชา    (24  หน่วยกิต)

.   วิชาเลือกเสรี                    1   ชุดวิชา      (6  หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  6  ชุดวิชา  หรือ  36  หน่วยกิต

 

(2)  รายละเอียดของหลักสูตร

ก.      วิชาบังคับ  1  ชุดวิชา

      10151 ไทยศึกษา  

ข.      วิชาเลือก  4  ชุดวิชา

      โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

      10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

      10121 อารยธรรมมนุษย์

      10131 สังคมมนุษย์

      10141 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

      10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

      10171 การใช้ภาษาอังกฤษ 

      ค.  วิชาเลือกเสรี  1  ชุดวิชา  ให้เลือกจากชุดวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี  โดยนักศึกษาควรเลือกชุดวิชาที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับสาขาวิชาที่นักศึกษาจะเลือกเรียนในระดับสูงต่อไป

 

 

คำอธิบายชุดวิชา
 • รายละเอียดชุดวิชาที่นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์จะต้องศึกษา  ดูเพิ่มเติมที่นี่
 • เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

                                                      

                         การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี  นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย  ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

  ก.      ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

  ข.      ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซ้ำซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่น ๆ ในหลักสูตรที่เรียน

  ค.      ชุดวิชาที่มีการกำหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

  ชุดวิชาต่างๆ ที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ไม่อนุญาตให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรีตามลักษณะดังกล่าวข้างต้นมีรายชื่อดังนี้

  1.     ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

  2.     ชุดวิชา  16344  การพูดและการแสดงสำหรับวิทยุกระจายเสียง

  3.     ชุดวิชา  16423  การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง

  4.     ชุดวิชา  16426  การสร้างสรรค์งานโฆษณา

  5.     ชุดวิชา  16440  การเขียนสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์

  6.     ชุดวิชา  16441  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

  7.     ชุดวิชา  16445  การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น

  8.     ชุดวิชา  16446  การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง

  9.     ชุดวิชา  16448  การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น

  10.   ชุดวิชา  16449  การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง

  11.   ชุดวิชา  16452  การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

  12.   ชุดวิชา  16455  การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา

  13.   ชุดวิชา  16457  การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

  14.   ชุดวิชา  16458  การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์

  15.   ชุดวิชา  20001  ระบบการเรียนการสอน

  16.   ชุดวิชา  20002  การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก

  17.   ชุดวิชา  27104  วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

  18.   ชุดวิชา  51102  การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

  19.   ชุดวิชา  51105  การพยาบาลชุมชมและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

  20.   ชุดวิชา  51207  การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

  21.   ชุดวิชา  51208  การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

  22.   ชุดวิชา  51309  การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์

  23.   ชุดวิชา  54107  การฝึกปฏิบัติงานอาชีวอนามัย  ความปลอดภัย  และเออร์กอนอมิคส์

  24.   ชุดวิชา  55307  การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย

  25.   ชุดวิชา  55311  การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย

  26.   ชุดวิชา  71114  การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม

  27.   ชุดวิชา  71215  การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร

  28.   ชุดวิชา  71332  เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

  29.   ชุดวิชา  93438  การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์

  30.   ชุดวิชา  93439  การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม

  31.   ชุดวิชา  93440  การผลิตและการจัดการพืชสวนประดับ

  32.   ชุดวิชา  93441  การจัดการการผลิตไม้ผลและผัก

  33.   ชุดวิชา  93446  การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก

  34.   ชุดวิชา  93447  การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

  35.   ชุดวิชา  93455  การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช

  36.   ชุดวิชา  96401  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ

  37.   ชุดวิชา  96408  การจัดการระบบฐานข้อมูล

  38.   ชุดวิชา  97403  เทคโนโลยีก่อนพิมพ์

  39.   ชุดวิชา  97404  กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ

  40.   ชุดวิชา  97405  กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด

  41.   ชุดวิชา  97406  เทคนิคหลังพิมพ์

   

  เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเกินโครงสร้างหลักสูตร

   

   

                 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเกินโครงสร้างหลักสูตรได้ยกเว้น ชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

                  1.  ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

                  2.  ชุดวิชา หรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและภาคปฏิบัติในการอบรมเข้ม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการไว้เฉพาะสำหรับหลักสูตรนั้นๆ

                  3.  ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซ้ำซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่น ๆ ในหลักสูตรที่เรียน            

  ชุดวิชาต่างๆ ที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินโครงสร้างหลักสูตรตามลักษณะดังกล่าวข้างต้น มีรายชื่อดังนี้

  1.       ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

  2.       ชุดวิชา  16344  การพูดและการแสดงสำหรับวิทยุกระจายเสียง

  3.       ชุดวิชา  16423  การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง

  4.       ชุดวิชา  16426  การสร้างสรรค์งานโฆษณา

  5.       ชุดวิชา  16440  การเขียนสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์

  6.       ชุดวิชา  16441  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

  7.       ชุดวิชา  16445  การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น

  8.       ชุดวิชา  16446  การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง

  9.       ชุดวิชา  16448  การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น

  10.   ชุดวิชา  16449  การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง

  11.   ชุดวิชา  16452  การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

  12.   ชุดวิชา  16455  การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา

  13.   ชุดวิชา  16457  การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

  14.   ชุดวิชา  16458  การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์

  15.   ชุดวิชา  20001  ระบบการเรียนการสอน 

  16.   ชุดวิชา  20002  การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก  

  17.   ชุดวิชา  27104  วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  

  18.   ชุดวิชา  54107  การฝึกปฏิบัติงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และเออร์กอนอมิคส์ 

  19.   ชุดวิชา  55307  การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย

  20.   ชุดวิชา  55311  การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย 

  21.   ชุดวิชา  71114  การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม    

  22.   ชุดวิชา  71215  การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร

  23.   ชุดวิชา  71332  เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร   

  24.   ชุดวิชา  93438  การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์ 

  25.   ชุดวิชา  93439  การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม  

  26.   ชุดวิชา  93440  การผลิตและการจัดการพืชสวนประดับ       

  27.   ชุดวิชา  93441  การจัดการการผลิตไม้ผลและผัก

  28.   ชุดวิชา  93446  การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก   

  29.   ชุดวิชา  93447  การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

  30.   ชุดวิชา  93455  การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช

  31.   ชุดวิชา  96401  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ         

  32.   ชุดวิชา  96408  การจัดการระบบฐานข้อมูล    

  33.   ชุดวิชา  97403  เทคโนโลยีก่อนพิมพ์     

  34.   ชุดวิชา  97404  กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ       

  35.   ชุดวิชา  97405  กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด

  36.   ชุดวิชา  97406  เทคนิคหลังพิมพ์

   
   
  footer

  ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
  จัดทำข้อมูลหลักสูตรโดยสำนักวิชาการ จัดทำระบบโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.