กลับหน้าแรก มสธ.
| STOU | Home |
Administrator
หน้าหลักโครงสร้างหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา 2549

| กระดานถาม-ตอบหลักสูตรคำถามถามบ่อย FAQs | ติดต่อสอบถาม |

โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์
โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์

          - แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ

ระดับหลักสูตร

- แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์

- แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ

ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา

 

1. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์

    Bachelor  of  Political  Science  Program  in  Theories  and  Techniques  in  Political  Science

    ชื่อปริญญา

  ชื่อเต็ม

รัฐศาสตรบัณฑิต 

  อักษรย่อ           

..

  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

Bachelor  of  Political  Science 

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ

B.Pol.Sc.

2. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ

    Bachelor  of  Political  Science  Program  in  International  Relations  and  Comparative  Governments 

    and Politics

    ชื่อปริญญา

  ชื่อเต็ม

รัฐศาสตรบัณฑิต 

  อักษรย่อ           

..

  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

Bachelor  of  Political  Science 

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ

B.Pol.Sc.

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

ระดับปริญญาตรี (4  ปี)

แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์

แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครอง

1.  สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  หรือ

2.  สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ

3.  สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 25  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ

4.  สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

5.  สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  ทุกสาขาวิชา  หรือ

6.  สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ทุกสาขาวิชา  หรือ

7.  สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา  หรือเทียบเท่า  (ยกเว้น  ปวท. และ ปวส.) หรือ

8.  สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี  หรือเทียบเท่าในสาขาอื่น ๆ

 

โครงสร้างและรายละเอียดหลักสูตร (แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์)

 

 

ระดับปริญญาตรี  (4  ปี)

แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์

สำเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า มีโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้

(1)    โครงสร้างของหลักสูตร 

.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                5  ชุดวิชา      (30  หน่วยกิต)

.  หมวดวิชาแกน                         9  ชุดวิชา      (54  หน่วยกิต)

.  หมวดวิชาเฉพาะ                       8  ชุดวิชา      (48  หน่วยกิต)

     โดยแบ่งเป็น

     1) ชุดวิชาบังคับ          5  ชุดวิชา      (30   หน่วยกิต)

     2) ชุดวิชาเลือก          3  ชุดวิชา      (18   หน่วยกิต)

.  หมวดวิชาเลือกเสรี                    1  ชุดวิชา        (6  หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  23  ชุดวิชา  หรือ  138  หน่วยกิต

(2) รายละเอียดของหลักสูตร 

.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5  ชุดวิชา

บังคับ  4  ชุดวิชา

10121 อารยธรรมมนุษย์

10131 สังคมมนุษย์

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา

และเลือก  1  ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

.  หมวดวิชาแกน   9  ชุดวิชา

 80101 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย

 80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย 

 80203 ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย 

 80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย 

 80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

 80207 ปัญหาการเมืองในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย 

 80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ 

 80309 ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน 

 80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ 

.  หมวดวิชาเฉพาะ  8  ชุดวิชา

บังคับ 5 ชุดวิชา 

 81310 ปรัชญาการเมือง

 81311 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ 

 81312 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

 81313 หลักและวิธีวิเคราะห์ทางการเมืองสมัยใหม่

 81414 หลักการคลังและการงบประมาณ* 

 และเลือก  3  ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

 80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย

 81415 การวางนโยบาย โครงการ  และการบริหารโครงการ

 81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ

 81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ

 81427 กฎหมายอาญา สำหรับรัฐศาสตร์ 

 81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน สำหรับรัฐศาสตร์ 

 82423 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย

 82424 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ 

 82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 

 82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา

.  หมวดวิชาเลือกเสรี  1 ชุดวิชา  ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ  ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

 

หมายเหตุ  *  ใช้ชุดวิชา 33202  การคลังและงบประมาณ ของสาขาวิชาวิทยาการจัดการแทน

 

ระดับปริญญาตรี  (4  ปี)

แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์

สำเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ หรือ ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และศิลปศาสตร์ (ภาษาต่างประเทศ)   มีโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้

(1)    โครงสร้างของหลักสูตร 

.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                3 ชุดวิชา      (18  หน่วยกิต)

.  หมวดวิชาแกน                         9 ชุดวิชา      (54  หน่วยกิต)

.  หมวดวิชาเฉพาะ                       8 ชุดวิชา      (48  หน่วยกิต)

    โดยแบ่งเป็น

    1) ชุดวิชาบังคับ           5 ชุดวิชา       (30   หน่วยกิต)

    2) ชุดวิชาเลือก           3  ชุดวิชา      (18   หน่วยกิต)

.  หมวดวิชาเลือกเสรี                    1 ชุดวิชา        (6  หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  21  ชุดวิชา  หรือ  126  หน่วยกิต

(2) รายละเอียดของหลักสูตร 

.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3  ชุดวิชา

10121 อารยธรรมมนุษย์

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา

.  หมวดวิชาแกน   9  ชุดวิชา

80101 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย

80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย 

80203 ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย 

80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย 

80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

80207 ปัญหาการเมืองในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย 

80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ 

80309 ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน 

80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ 

.  หมวดวิชาเฉพาะ  8  ชุดวิชา

บังคับ 5 ชุดวิชา 

81310 ปรัชญาการเมือง

81311 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ 

81312 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

81313 หลักและวิธีวิเคราะห์ทางการเมืองสมัยใหม่

81414 หลักการคลังและการงบประมาณ* 

และเลือก  3  ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย

81415 การวางนโยบาย โครงการ  และการบริหารโครงการ

81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ

81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ

81427 กฎหมายอาญา สำหรับรัฐศาสตร์  

81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน สำหรับรัฐศาสตร์ 

82423 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย

82424 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ 

82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 

82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา

.  หมวดวิชาเลือกเสรี  1 ชุดวิชา  ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ  ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

 

หมายเหตุ  *  ใช้ชุดวิชา 33202  การคลังและงบประมาณ ของสาขาวิชาวิทยาการจัดการแทน

 

ระดับปริญญาตรี  (4  ปี)

แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์

สำเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม และศิลปหัตถกรรม หรือ ปวส. ประเภท   วิชาคหกรรม   เกษตรกรรม ช่าง (ช่างโยธา ช่างไฟฟ้า ช่างกล ช่างอุตสาหกรรม ช่างพิมพ์ และช่างภาพ) เคมีอุตสาหกรรม  และศิลปหัตถกรรม    มีโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้

(1)    โครงสร้างของหลักสูตร 

.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                3  ชุดวิชา      (18  หน่วยกิต)

.  หมวดวิชาแกน                         9  ชุดวิชา      (54  หน่วยกิต)

.  หมวดวิชาเฉพาะ                       8  ชุดวิชา      (48  หน่วยกิต)

    โดยแบ่งเป็น

    1) ชุดวิชาบังคับ           5  ชุดวิชา      (30   หน่วยกิต)

    2) ชุดวิชาเลือก           3  ชุดวิชา      (18   หน่วยกิต)

.  หมวดวิชาเลือกเสรี                    1  ชุดวิชา        (6  หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  21  ชุดวิชา  หรือ  126  หน่วยกิต

(2)  รายละเอียดของหลักสูตร 

.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3  ชุดวิชา

  10121 อารยธรรมมนุษย์

  10131 สังคมมนุษย์

  10151 ไทยศึกษา

.  หมวดวิชาแกน   9  ชุดวิชา

80101 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย

80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย 

80203 ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย 

80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย 

80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

80207 ปัญหาการเมืองในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย 

80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ 

80309 ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน 

80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ 

.  หมวดวิชาเฉพาะ  8  ชุดวิชา

บังคับ 5 ชุดวิชา 

81310 ปรัชญาการเมือง

81311 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ 

81312 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

81313 หลักและวิธีวิเคราะห์ทางการเมืองสมัยใหม่

81414 หลักการคลังและการงบประมาณ* 

และเลือก  3  ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย

81415 การวางนโยบาย โครงการ  และการบริหารโครงการ

81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ

81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ

81427 กฎหมายอาญา สำหรับรัฐศาสตร์  

81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน สำหรับรัฐศาสตร์ 

82423 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย

82424 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ 

82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 

82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา

.  หมวดวิชาเลือกเสรี  1 ชุดวิชา  ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ  ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

 

หมายเหตุ  *  ใช้ชุดวิชา 33202  การคลังและงบประมาณ ของสาขาวิชาวิทยาการจัดการแทน

 

ระดับปริญญาตรี  (4  ปี)

แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์

สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือเทียบเท่า (ยกเว้น ปวส. และ ปวท.) มีโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้

(1)    โครงสร้างของหลักสูตร 

.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                2 ชุดวิชา      (12  หน่วยกิต)

.  หมวดวิชาแกน                         9 ชุดวิชา      (54  หน่วยกิต)

.  หมวดวิชาเฉพาะ                       8 ชุดวิชา      (48  หน่วยกิต)

    โดยแบ่งเป็น

    1) ชุดวิชาบังคับ            5 ชุดวิชา       (30   หน่วยกิต)

    2) ชุดวิชาเลือก            3  ชุดวิชา      (18   หน่วยกิต)

.  หมวดวิชาเลือกเสรี                    1 ชุดวิชา        (6  หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  20  ชุดวิชา  หรือ  120  หน่วยกิต

(2) รายละเอียดของหลักสูตร 

.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  2  ชุดวิชา

  10131 สังคมมนุษย์

  10151 ไทยศึกษา

.  หมวดวิชาแกน   9  ชุดวิชา

 80101 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย

 80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย 

 80203 ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย 

 80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย 

 80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

 80207 ปัญหาการเมืองในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย 

 80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ 

 80309 ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน 

 80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ 

.  หมวดวิชาเฉพาะ  8  ชุดวิชา

บังคับ 5 ชุดวิชา 

81310 ปรัชญาการเมือง

81311 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ 

81312 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

81313 หลักและวิธีวิเคราะห์ทางการเมืองสมัยใหม่

81414 หลักการคลังและการงบประมาณ* 

และเลือก  3  ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย

81415 การวางนโยบาย โครงการ  และการบริหารโครงการ

81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ

81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ

81427 กฎหมายอาญา สำหรับรัฐศาสตร์ า 

81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน สำหรับรัฐศาสตร์ 

82423 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย

82424 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ 

82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 

82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา

.  หมวดวิชาเลือกเสรี  1 ชุดวิชา  ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ  ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

 

หมายเหตุ  *  ใช้ชุดวิชา 33202  การคลังและงบประมาณ ของสาขาวิชาวิทยาการจัดการแทน

 

ระดับปริญญาตรี  (4  ปี)

แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  มีโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้

(1)    โครงสร้างของหลักสูตร 

.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              1 ชุดวิชา        (6  หน่วยกิต)

.  หมวดวิชาแกน                        9 ชุดวิชา      (54  หน่วยกิต)

.  หมวดวิชาเฉพาะ                      8 ชุดวิชา      (48  หน่วยกิต)

    โดยแบ่งเป็น

    1) ชุดวิชาบังคับ           5 ชุดวิชา       (30   หน่วยกิต)

    2) ชุดวิชาเลือก           3  ชุดวิชา      (18   หน่วยกิต)

.  หมวดวิชาเลือกเสรี                    1 ชุดวิชา        (6  หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  19  ชุดวิชา  หรือ  114  หน่วยกิต

(2) รายละเอียดของหลักสูตร 

.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1  ชุดวิชา

  10151 ไทยศึกษา

.  หมวดวิชาแกน   9  ชุดวิชา

 80101 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย

 80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย 

 80203 ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย 

 80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย 

 80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

 80207 ปัญหาการเมืองในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย 

 80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ 

 80309 ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน 

 80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ 

.  หมวดวิชาเฉพาะ  8  ชุดวิชา

บังคับ 5 ชุดวิชา 

81310 ปรัชญาการเมือง

81311 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ 

81312 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

81313 หลักและวิธีวิเคราะห์ทางการเมืองสมัยใหม่

81414 หลักการคลังและการงบประมาณ* 

และเลือก  3  ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย

81415 การวางนโยบาย โครงการ  และการบริหารโครงการ

81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ

81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ

81427 กฎหมายอาญา สำหรับรัฐศาสตร์ า 

81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน สำหรับรัฐศาสตร์ 

82423 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย

82424 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ 

82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 

82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา

.  หมวดวิชาเลือกเสรี  1 ชุดวิชา  ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ  ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

 

หมายเหตุ  *  ใช้ชุดวิชา 33202  การคลังและงบประมาณ ของสาขาวิชาวิทยาการจัดการแทน

 

โครงสร้างและรายละเอียดหลักสูตร (แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ)

 

 

ระดับปริญญาตรี  (4  ปี)

แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ

สำเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า มีโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้

(1)    โครงสร้างของหลักสูตร 

.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                5  ชุดวิชา       (30  หน่วยกิต)

.  หมวดวิชาแกน                         9  ชุดวิชา       (54  หน่วยกิต)

.  หมวดวิชาเฉพาะ                       8  ชุดวิชา       (48  หน่วยกิต)

     โดยแบ่งเป็น

     1)  ชุดวิชาบังคับ         5  ชุดวิชา          (30   หน่วยกิต)

     2)  ชุดวิชาเลือก          3  ชุดวิชา          (18   หน่วยกิต)

.  หมวดวิชาเลือกเสรี                    1  ชุดวิชา         (6  หน่วยกิต)      

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  23  ชุดวิชา  หรือ  138  หน่วยกิต

(2)    รายละเอียดของหลักสูตร 

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  5  ชุดวิชา

     10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

     10121 อารยธรรมมนุษย์

     10131 สังคมมนุษย์

     10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

     10151 ไทยศึกษา

.  หมวดวิชาแกน   9   ชุดวิชา

80101 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย

80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย

80203 ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย 

80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย 

80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

80207 ปัญหาการเมืองในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย

80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ

80309 ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน 

80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ 

.  หมวดวิชาเฉพาะ  8  ชุดวิชา

บังคับ 5 ชุดวิชา 

82318 สังคมโลก 

82319 ระบบการเมืองเปรียบเทียบ

82320 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย

82422 มหาอำนาจกับการเมืองโลก 

และเลือก  3  ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย

81414 หลักการคลังและการงบประมาณ* 

81415 การวางนโยบาย โครงการ  และการบริหารโครงการ

81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ 

81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ

81427 กฎหมายอาญา สำหรับรัฐศาสตร์

81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน สำหรับรัฐศาสตร์ 

82423 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย 

82424 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ 

82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา 

.  หมวดวิชาเลือกเสรี  1 ชุดวิชา  ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ  ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

 

หมายเหตุ  *  ใช้ชุดวิชา 33202  การคลังและงบประมาณ ของสาขาวิชาวิทยาการจัดการแทน

 

ระดับปริญญาตรี  (4  ปี)

แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ

สำเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  หรือปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และศิลปศาสตร์ (ภาษาต่างประเทศ)  มีโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้

(1)    โครงสร้างของหลักสูตร 

.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                3  ชุดวิชา       (18  หน่วยกิต)

.  หมวดวิชาแกน                         9  ชุดวิชา       (54  หน่วยกิต)

.  หมวดวิชาเฉพาะ                       8  ชุดวิชา       (48  หน่วยกิต)

     โดยแบ่งเป็น

     1)  ชุดวิชาบังคับ          5 ชุดวิชา           (30   หน่วยกิต)

     2)  ชุดวิชาเลือก          3  ชุดวิชา          (18   หน่วยกิต)

.  หมวดวิชาเลือกเสรี                    1  ชุดวิชา         (6  หน่วยกิต)      

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  21  ชุดวิชา  หรือ  126  หน่วยกิต

(2)    รายละเอียดของหลักสูตร 

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  3  ชุดวิชา

     10121 อารยธรรมมนุษย์

     10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

     10151 ไทยศึกษา

.  หมวดวิชาแกน   9   ชุดวิชา

 80101 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย

 80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย

 80203 ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย 

 80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย 

 80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

 80207 ปัญหาการเมืองในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย

 80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ

 80309 ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน 

 80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ 

.  หมวดวิชาเฉพาะ  8  ชุดวิชา

บังคับ 5 ชุดวิชา 

82318 สังคมโลก 

82319 ระบบการเมืองเปรียบเทียบ

82320 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย

82422 มหาอำนาจกับการเมืองโลก 

และเลือก  3  ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย

81414 หลักการคลังและการงบประมาณ* 

81415 การวางนโยบาย โครงการ  และการบริหารโครงการ

81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ 

81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ

81427 กฎหมายอาญา สำหรับรัฐศาสตร์

81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน สำหรับรัฐศาสตร์ 

82423 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย 

82424 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ 

82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา  

.  หมวดวิชาเลือกเสรี  1 ชุดวิชา  ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ  ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

 

หมายเหตุ  *  ใช้ชุดวิชา 33202  การคลังและงบประมาณ ของสาขาวิชาวิทยาการจัดการแทน

 

ระดับปริญญาตรี  (4  ปี)

แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ

สำเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม และศิลปหัตถกรรม หรือ ปวส. ประเภท   วิชาคหกรรม   เกษตรกรรม ช่าง (ช่างโยธา ช่างไฟฟ้า ช่างกล ช่างอุตสาหกรรม ช่างพิมพ์ และช่างภาพ) เคมีอุตสาหกรรม  และศิลปหัตถกรรม  มีโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้

(1)    โครงสร้างของหลักสูตร 

.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป               3  ชุดวิชา      (18  หน่วยกิต)

.  หมวดวิชาแกน                        9  ชุดวิชา       (54  หน่วยกิต)

.  หมวดวิชาเฉพาะ                      8  ชุดวิชา       (48  หน่วยกิต)

     โดยแบ่งเป็น

     1)  ชุดวิชาบังคับ          5  ชุดวิชา          (30   หน่วยกิต)

     2)  ชุดวิชาเลือก          3  ชุดวิชา          (18   หน่วยกิต)

.  หมวดวิชาเลือกเสรี                    1  ชุดวิชา         (6  หน่วยกิต)      

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  21  ชุดวิชา  หรือ  126  หน่วยกิต

(2)    รายละเอียดของหลักสูตร 

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  3  ชุดวิชา

     10121 อารยธรรมมนุษย์

     10131 สังคมมนุษย์

     10151 ไทยศึกษา

.  หมวดวิชาแกน   9   ชุดวิชา

 80101 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย

 80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย

 80203 ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย 

 80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย 

 80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

 80207 ปัญหาการเมืองในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย

 80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ

 80309 ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน 

 80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ 

.  หมวดวิชาเฉพาะ  8  ชุดวิชา

บังคับ 5 ชุดวิชา 

82318 สังคมโลก 

82319 ระบบการเมืองเปรียบเทียบ

82320 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย

82422 มหาอำนาจกับการเมืองโลก 

และเลือก  3  ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย

81414 หลักการคลังและการงบประมาณ* 

81415 การวางนโยบาย โครงการ  และการบริหารโครงการ

81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ 

81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ

81427 กฎหมายอาญา สำหรับรัฐศาสตร์

81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน สำหรับรัฐศาสตร์ 

82423 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย 

82424 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ 

82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา 

.  หมวดวิชาเลือกเสรี  1 ชุดวิชา  ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ  ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

 

หมายเหตุ  *  ใช้ชุดวิชา 33202  การคลังและงบประมาณ ของสาขาวิชาวิทยาการจัดการแทน

 

ระดับปริญญาตรี  (4  ปี)

แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ

สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา  หรือเทียบเท่า (ยกเว้น ปวส. และ ปวท.)  มีโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้

(1)    โครงสร้างของหลักสูตร 

.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                        2  ชุดวิชา       (12  หน่วยกิต)

.  หมวดวิชาแกน                                                 9  ชุดวิชา       (54  หน่วยกิต)

.  หมวดวิชาเฉพาะ                                               8  ชุดวิชา       (48  หน่วยกิต)

     โดยแบ่งเป็น

     1)  ชุดวิชาบังคับ                 5  ชุดวิชา          (30   หน่วยกิต)

     2)  ชุดวิชาเลือก                 3  ชุดวิชา          (18   หน่วยกิต)

.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                            1  ชุดวิชา         (6  หน่วยกิต)      

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  20  ชุดวิชา  หรือ  120  หน่วยกิต

(2)    รายละเอียดของหลักสูตร 

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  2  ชุดวิชา

     10131 สังคมมนุษย์

     10151 ไทยศึกษา

.  หมวดวิชาแกน   9   ชุดวิชา

 80101 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย

 80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย

 80203 ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย 

 80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย 

 80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

 80207 ปัญหาการเมืองในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย

 80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ

 80309 ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน 

 80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ 

.  หมวดวิชาเฉพาะ  8  ชุดวิชา

บังคับ 5 ชุดวิชา 

82318 สังคมโลก 

82319 ระบบการเมืองเปรียบเทียบ

82320 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย

82422 มหาอำนาจกับการเมืองโลก 

และเลือก  3  ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย

81414 หลักการคลังและการงบประมาณ* 

81415 การวางนโยบาย โครงการ  และการบริหารโครงการ

81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ 

81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ

81427 กฎหมายอาญา สำหรับรัฐศาสตร์

81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน สำหรับรัฐศาสตร์ 

82423 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย 

82424 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ 

82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา 

.  หมวดวิชาเลือกเสรี  1 ชุดวิชา  ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ  ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

 

หมายเหตุ  *  ใช้ชุดวิชา 33202  การคลังและงบประมาณ ของสาขาวิชาวิทยาการจัดการแทน

 

ระดับปริญญาตรี  (4  ปี)

แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  มีโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้

(1)    โครงสร้างของหลักสูตร 

.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป               1  ชุดวิชา        (6  หน่วยกิต)

.  หมวดวิชาแกน                         9  ชุดวิชา       (54  หน่วยกิต)

.  หมวดวิชาเฉพาะ                       8  ชุดวิชา       (48  หน่วยกิต)

     โดยแบ่งเป็น

     1)  ชุดวิชาบังคับ            5 ชุดวิชา           (30   หน่วยกิต)

     2)  ชุดวิชาเลือก            3  ชุดวิชา          (18   หน่วยกิต)

.  หมวดวิชาเลือกเสรี                    1  ชุดวิชา         (6  หน่วยกิต)      

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  19  ชุดวิชา  หรือ  114  หน่วยกิต

(2)    รายละเอียดของหลักสูตร 

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1  ชุดวิชา

     10151 ไทยศึกษา

.  หมวดวิชาแกน   9   ชุดวิชา

 80101 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย

 80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย

 80203 ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย 

 80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย 

 80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

 80207 ปัญหาการเมืองในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย

 80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ

 80309 ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน 

 80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ 

.  หมวดวิชาเฉพาะ  8  ชุดวิชา

บังคับ 5 ชุดวิชา 

82318 สังคมโลก 

82319 ระบบการเมืองเปรียบเทียบ

82320 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย

82422 มหาอำนาจกับการเมืองโลก 

และเลือก  3  ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย

81414 หลักการคลังและการงบประมาณ* 

81415 การวางนโยบาย โครงการ  และการบริหารโครงการ

81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ 

81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ

81427 กฎหมายอาญา สำหรับรัฐศาสตร์

81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน สำหรับรัฐศาสตร์ 

82423 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย 

82424 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ 

82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา 

. หมวดวิชาเลือกเสรี  1 ชุดวิชา  ให้เลือกจากชุดวิชาต่าง ๆ  ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

 

หมายเหตุ  *  ใช้ชุดวิชา 33202  การคลังและงบประมาณ ของสาขาวิชาวิทยาการจัดการแทน

 

คำอธิบายชุดวิชา
เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

 

                        การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี  นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย  ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

ก.      ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

ข.      ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซ้ำซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

ค.      ชุดวิชาที่มีการกำหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

ชุดวิชาต่างๆ ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์ไม่อนุญาตให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรีตามลักษณะดังกล่าว ข้างต้นมีรายชื่อดังนี้

1.       ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

2.       ชุดวิชา  16344  การพูดและการแสดงสำหรับวิทยุกระจายเสียง

3.       ชุดวิชา  16423  การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง

4.       ชุดวิชา  16426  การสร้างสรรค์งานโฆษณา

5.       ชุดวิชา  16440  การเขียนสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์

6.       ชุดวิชา  16441  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

7.       ชุดวิชา  16445  การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น

8.       ชุดวิชา  16446  การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง

9.       ชุดวิชา  16448  การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น

10.   ชุดวิชา  16449  การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง

11.   ชุดวิชา  16452  การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

12.   ชุดวิชา  16455  การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา

13.   ชุดวิชา  16457  การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

14.   ชุดวิชา  16458  การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์

15.   ชุดวิชา  20001  ระบบการเรียนการสอน

16.   ชุดวิชา  20002  การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก

17.   ชุดวิชา  27104  วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

18.   ชุดวิชา  32304  การบริหารงานบุคคล

19.   ชุดวิชา  33304  ขอบข่ายและวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

20.   ชุดวิชา  33423  การบริหารแผนงาน  โครงการพัฒนาท้องถิ่นและชนบท

21.   ชุดวิชา  33433  การพัฒนาองค์การ

22.   ชุดวิชา  51102  การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

23.   ชุดวิชา  51105  การพยาบาลชุมชมและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

24.   ชุดวิชา  51207  การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

25.   ชุดวิชา  51208  การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

26.   ชุดวิชา  51309  การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์

27.   ชุดวิชา  54107  การฝึกปฏิบัติงานอาชีวอนามัย  ความปลอดภัย  และเออร์กอนอมิคส์

28.   ชุดวิชา  55307  การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย

29.   ชุดวิชา  55311  การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย

30.   ชุดวิชา  71114  การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม

31.   ชุดวิชา  71215  การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร

32.   ชุดวิชา  71332  เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

33.   ชุดวิชา  93438  การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์

34.   ชุดวิชา  93439  การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม

35.   ชุดวิชา  93440  การผลิตและการจัดการพืชสวนประดับ

36.   ชุดวิชา  93441  การจัดการการผลิตไม้ผลและผัก

37.   ชุดวิชา  93446  การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก

38.   ชุดวิชา  93447  การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

39.   ชุดวิชา  93455  การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช

40.   ชุดวิชา  96401  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ

41.   ชุดวิชา  96408  การจัดการระบบฐานข้อมูล

42.   ชุดวิชา  97403  เทคโนโลยีก่อนพิมพ์

43.   ชุดวิชา  97404  กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ

44.   ชุดวิชา  97405  กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด

45.   ชุดวิชา  97406  เทคนิคหลังพิมพ์

 

 

หมายเหตุ 1.  นักศึกษาที่เลือกลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 82424  กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่าง

                   ประเทศ แล้ว ห้ามลงทะเบียนเรียนชุดวิชาต่อไปนี้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

1.1 ชุดวิชา 41451 กฎหมายระหว่างประเทศ

1.2  ชุดวิชา 41452 สถาบันระหว่างประเทศ

               2.  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ ห้ามลงทะเบียนเรียน

                    ชุดวิชา 32304 การบริหารงานบุคคล  ของสาขาวิชาวิทยาการจัดการเป็นชุดวิชาเลือกเสรี

               3.  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ  ห้ามลงทะเบียนเรียน

                    ชุดวิชา 33433 การพัฒนาองค์การ  ของสาขาวิชาวิทยาการจัดการเป็นชุดวิชาเลือกเสรี

                4.  สาขาวิชารัฐศาสตร์ขอแนะนำให้นักศึกษาแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์  ลงทะเบียนเรียน

                     ชุดวิชา 80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ เป็นชุดวิชาเลือกเสรี เพื่อประโยชน์ในการศึกษาชุดวิชา

                     อื่นๆ ของสาขาวิชาต่อไป

 

เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเกินโครงสร้างหลักสูตร

 

               นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเกินโครงสร้างหลักสูตรได้ ยกเว้น ชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

                1.  ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

                2.  ชุดวิชา หรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและภาคปฏิบัติในการอบรมเข้ม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการไว้เฉพาะสำหรับหลักสูตรนั้นๆ

                3.  ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซ้ำซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน            

    ชุดวิชาต่างๆ ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์ไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินโครงสร้างหลักสูตรตามลักษณะดังกล่าวข้างต้น มีรายชื่อดังนี้

1.       ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

2.       ชุดวิชา  16344  การพูดและการแสดงสำหรับวิทยุกระจายเสียง

3.       ชุดวิชา  16423  การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง

4.       ชุดวิชา  16426  การสร้างสรรค์งานโฆษณา

5.       ชุดวิชา  16440  การเขียนสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์

6.       ชุดวิชา  16441  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

7.       ชุดวิชา  16445  การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น

8.       ชุดวิชา  16446  การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง

9.       ชุดวิชา  16448  การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น

10.   ชุดวิชา  16449  การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง

11.   ชุดวิชา  16452  การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

12.   ชุดวิชา  16455  การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา

13.   ชุดวิชา  16457  การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

14.   ชุดวิชา  16458  การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์

15.   ชุดวิชา  20001  ระบบการเรียนการสอน 

16.   ชุดวิชา  20002  การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก  

17.   ชุดวิชา  27104  วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  

18.   ชุดวิชา  54107  การฝึกปฏิบัติงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และเออร์กอนอมิคส์ 

19.   ชุดวิชา  55307  การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย

20.   ชุดวิชา  55311  การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย 

21.   ชุดวิชา  71114  การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม    

22.   ชุดวิชา  71215  การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร

23.   ชุดวิชา  71332  เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร    

24.   ชุดวิชา  93438  การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์ 

25.   ชุดวิชา  93439  การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม  

26.   ชุดวิชา  93440  การผลิตและการจัดการพืชสวนประดับ       

27.   ชุดวิชา  93441  การจัดการการผลิตไม้ผลและผัก

28.   ชุดวิชา  93446  การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก   

29.   ชุดวิชา  93447  การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

30.   ชุดวิชา  93455  การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช

31.   ชุดวิชา  96401  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ         

32.   ชุดวิชา  96408  การจัดการระบบฐานข้อมูล    

33.   ชุดวิชา  97403  เทคโนโลยีก่อนพิมพ์     

34.   ชุดวิชา  97404  กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ       

35.   ชุดวิชา  97405  กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด

36.   ชุดวิชา  97406  เทคนิคหลังพิมพ์

 

 
 
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำข้อมูลหลักสูตรโดยสำนักวิชาการ จัดทำระบบโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.