กลับหน้าแรก มสธ.
| STOU | Home |
Administrator
หน้าหลักโครงสร้างหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา 2549

| กระดานถาม-ตอบหลักสูตรคำถามถามบ่อย FAQs | ติดต่อสอบถาม |

โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับหลักสูตร
  • ปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 ปี)

          - แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์

          - แขนงวิชาเทคโนโลยีพณิชยกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ  

ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา

 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์ 

    Bachelor  of  Science  Program  in  Printing  Technology

   ชื่อปริญญา

 ชื่อเต็ม

วิทยาศาสตรบัณฑิต  (เทคโนโลยีการพิมพ์)

 อักษรย่อ                     

วท..  (เทคโนโลยีการพิมพ์)

 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ    

Bachelor of   Science  (Printing  Technology)

 อักษรย่อภาษาอังกฤษ 

B. Sc.  (Printing  Technology)

2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  แขนงวิชาเทคโนโลยีพณิชยกรรม   วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

    Bachelor  of   Technology  Program  in  Business  Information  Technology

   ชื่อปริญญา

 ชื่อเต็ม

เทคโนโลยีบัณฑิต  (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)

 อักษรย่อ                     

ทล..  (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)

 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ    

Bachelor of   Technology  (Business  Information  Technology)

 อักษรย่อภาษาอังกฤษ 

B. Tech. (Business  Information  Technology)

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง  (2  ปี)

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์

1.       สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่าในสาขาการพิมพ์และมีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หลังจากสำเร็จการศึกษา  หรือ

2.       สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  หรืออนุปริญญาศิลปศาสตร์  หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางการพิมพ์  หรืออนุปริญญาวิทยาศาสตร์  หรือเทียบเท่าในสาขาอื่นที่มิใช่สาขาการพิมพ์ จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และมีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  หลังจากสำเร็จการศึกษา  หรือ

3.       สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  หรือสูงกว่าในสาขาอื่นที่มิใช่สาขาการพิมพ์  และมีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  หลังจากสำเร็จการศึกษา

 

หมายเหตุ   ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาตามข้อ 2) และ 3) ต้องศึกษาเพิ่มเติม  2  ชุดวิชา  ในหมวดวิชาเฉพาะคือ  ชุดวิชา

               97101  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์  และชุดวิชา  97102  การถ่ายภาพงานพิมพ์

ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง  (2  ปี)                       

แขนงวิชาเทคโนโลยีพณิชยกรรม  วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

1.       สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าทางพณิชยกรรมทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และมีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หลังจากสำเร็จการศึกษา หรือ

2.       สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า  หรือสูงกว่าในสาขาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี  การจัดการ การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถิติศาสตร์และสถิติประยุกต์  จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับรอง  และมีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  1 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษา   หรือ

3.       สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าในทุกสาขาวิชา  นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 1)  และ  2)   จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ  หรือสภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับรอง และมีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษา

           

หมายเหตุ  ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาตามข้อ  3)  ต้องศึกษาเพิ่มเติม  2  ชุดวิชา  ในหมวดวิชาเฉพาะคือ  ชุดวิชา  30201 

              ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร  และชุดวิชา  30202  หลักการบัญชี

                     

โครงสร้างและรายละเอียดหลักสูตร

               

ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง  (2  ปี)

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์

สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่าในสาขา

การพิมพ์   มีโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้

(1)   โครงสร้างของหลักสูตร

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป               3  ชุดวิชา  (18 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาแกน                         2  ชุดวิชา  (12 หน่วยกิต)     

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ                      7  ชุดวิชา  (42 หน่วยกิต) 

     โดยแบ่งเป็น

1)  ชุดวิชาบังคับ        4  ชุดวิชา    (24 หน่วยกิต)

2)  ชุดวิชาเลือก         3  ชุดวิชา    (18 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า   12   ชุดวิชา หรือ   72   หน่วยกิต

(2)   รายละเอียดของหลักสูตร

.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   3   ชุดวิชา

บังคับ  1  ชุดวิชา

10151  ไทยศึกษา

และเลือก  2  ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10103  ทักษะชีวิต

10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10141  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   

ข.      หมวดวิชาแกน   2   ชุดวิชา       

96101   คอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                   

96102   คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

.   หมวดวิชาเฉพาะ   7   ชุดวิชา   

      บังคับ  4  ชุดวิชา  

      97301   วัสดุทางการพิมพ์       

      97302   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์

      97407   การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์

      97409   ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์

      และเลือก  3  ชุดวิชาโดยต้องเลือกชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะอย่างน้อย  2  ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

97401   การจัดการทางการพิมพ์                                               

97402   การออกแบบทางการพิมพ์

97403   เทคโนโลยีก่อนพิมพ์*

97404   กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ*

97405   กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด*

97406   เทคนิคหลังพิมพ์*     

97408   ธุรกิจการพิมพ์และการจัดพิมพ์   

 

หมายเหตุ    *เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 

 

 

ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง  (2  ปี)

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์  

สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  หรืออนุปริญญา ศิลปศาสตร์  หรือเทียบเท่าในสาขาการพิมพ์  หรืออนุปริญญาวิทยาศาสตร์  หรือเทียบเท่าในสาขาอื่นที่มิใช่สาขาการพิมพ์ มีโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้

(1)   โครงสร้างของหลักสูตร

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป               3  ชุดวิชา  (18 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาแกน                         2  ชุดวิชา  (12 หน่วยกิต)     

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ                      9  ชุดวิชา  (54 หน่วยกิต) 

     โดยแบ่งเป็น

1)  ชุดวิชาบังคับ        6  ชุดวิชา     (36 หน่วยกิต)

2)  ชุดวิชาเลือก         3  ชุดวิชา     (18 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  14   ชุดวิชา หรือ   84  หน่วยกิต

(2)   รายละเอียดของหลักสูตร

.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   3   ชุดวิชา

บังคับ  1  ชุดวิชา

10151  ไทยศึกษา

และเลือก  2  ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10103  ทักษะชีวิต

10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10141  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ข.      หมวดวิชาแกน   2   ชุดวิชา       

96101   คอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                   

96102   คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     

.   หมวดวิชาเฉพาะ   9  ชุดวิชา

บังคับ 6 ชุดวิชา

97101   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์

97102   การถ่ายภาพงานพิมพ์

97301   วัสดุทางการพิมพ์

97302   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์

97407   การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์

97409   ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์

และเลือก  3   ชุดวิชาโดยต้องเลือกชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะอย่างน้อย  2  ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

97401   การจัดการทางการพิมพ์

97402   การออกแบบทางการพิมพ์

97403   เทคโนโลยีก่อนพิมพ์*

97404   กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ*

97405   กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด*

97406   เทคนิคหลังพิมพ์*

97408   ธุรกิจการพิมพ์และการจัดพิมพ์ 

 

หมายเหตุ    *เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

 

ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง  (2  ปี)

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์  

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าในสาขาอื่นที่มิใช่สาขาการพิมพ์  มีโครงสร้างและรายละเอียด

ของหลักสูตรดังนี้

(1)   โครงสร้างของหลักสูตร

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป             1  ชุดวิชา    (6 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาแกน                      2   ชุดวิชา  (12 หน่วยกิต)     

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ                    9  ชุดวิชา  (54 หน่วยกิต) 

โดยแบ่งเป็น                                                                                          

1)  ชุดวิชาบังคับ        6  ชุดวิชา   (36 หน่วยกิต)

2)  ชุดวิชาเลือก         3  ชุดวิชา    (18 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  12   ชุดวิชา หรือ   72  หน่วยกิต

(2)   รายละเอียดของหลักสูตร

.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   1   ชุดวิชา

10151   ไทยศึกษา          

ข.      หมวดวิชาแกน   2  ชุดวิชา   

96101   คอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                   

96102   คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค.      หมวดวิชาเฉพาะ  9  ชุดวิชา

      บังคับ  6  ชุดวิชา

97101   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์

97102   การถ่ายภาพงานพิมพ์

97301   วัสดุทางการพิมพ์

97302   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์

97407   การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์

97409   ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์

และเลือก  3   ชุดวิชา โดยต้องเลือกชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะอย่างน้อย  2  ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

97401   การจัดการทางการพิมพ์

97402   การออกแบบทางการพิมพ์

97403   เทคโนโลยีก่อนพิมพ์*

97404   กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ*

97405   กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด*

97406   เทคนิคหลังพิมพ์*

97408   ธุรกิจการพิมพ์และการจัดพิมพ์ 

 

หมายเหตุ    *เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

 

ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง  (2  ปี)

แขนงวิชาเทคโนโลยีพณิชยกรรม  วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ  

สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าทางพณิชยกรรมทุกสาขา  หรือปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า  หรือสูงกว่าในสาขาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี  การจัดการ  การเงิน การตลาด   เศรษฐศาสตร์   วิทยาการคอมพิวเตอร์  สถิติศาสตร์และสถิติประยุกต์  มีโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้

(1)    โครงสร้างของหลักสูตร     

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป               1  ชุดวิชา     (6 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาแกน                        2  ชุดวิชา   (12  หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ                      8  ชุดวิชา  (48  หน่วยกิต)     

     โดยแบ่งเป็น                                         

1)  ชุดวิชาบังคับ     4  ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

2)  ชุดวิชาเลือก     4  ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

.  หมวดวิชาเลือกเสรี                     1  ชุดวิชา    (6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า   12   ชุดวิชา หรือ  72  หน่วยกิต

(2)   รายละเอียดของหลักสูตร

ก.      หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1  ชุดวิชา

10151  ไทยศึกษา

ข.      หมวดวิชาแกน  2  ชุดวิชา

96101  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                    

96102  คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

.   หมวดวิชาเฉพาะ   8   ชุดวิชา

บังคับ  4  ชุดวิชา

96301  คอมพิวเตอร์กับงานธุรกิจด้านพณิชยกรรม   

96302  สารสนเทศธุรกิจเบื้องต้น          

96401  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ*

96409  ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

และเลือก 4 ชุดวิชาโดยต้องเลือกชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะอย่างน้อย 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

96402   คอมพิวเตอร์กับการบัญชี                                 

      96403   คอมพิวเตอร์กับการตลาด                                 

      96404   การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และการควบคุมภายใน              

      96405   ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ

96406   คอมพิวเตอร์กับการบัญชีบริหาร

96407   การพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

96408   การจัดการระบบฐานข้อมูล*

.   หมวดวิชาเลือกเสรี  1  ชุดวิชา  ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำหนด   ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

 

หมายเหตุ    *เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 

 

ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง  (2  ปี)

แขนงวิชาเทคโนโลยีพณิชยกรรม  วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าในทุกสาขาวิชานอกเหนือที่ระบุไว้ในข้อ 1) และ 2)   มีโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้

(1)    โครงสร้างของหลักสูตร     

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป             1  ชุดวิชา   (6 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาแกน                       2  ชุดวิชา  (12 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ                   10  ชุดวิชา  (60 หน่วยกิต)     

     โดยแบ่งเป็น                                         

1)  ชุดวิชาบังคับ      6  ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

2)  ชุดวิชาเลือก      4  ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี                  1  ชุดวิชา  (6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า   14   ชุดวิชา หรือ   84  หน่วยกิต

(2)   รายละเอียดของหลักสูตร

ก.      หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1  ชุดวิชา

10151  ไทยศึกษา

ข.      หมวดวิชาแกน  2  ชุดวิชา

96101  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                   

96102  คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

.   หมวดวิชาเฉพาะ   10   ชุดวิชา

บังคับ  6  ชุดวิชา 

30201  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร

30202  หลักการบัญชี

96301  คอมพิวเตอร์กับงานธุรกิจด้านพณิชยกรรม   

96302  สารสนเทศธุรกิจเบื้องต้น          

96401  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ*

96409  ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

และเลือก 4 ชุดวิชาโดยต้องเลือกชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะอย่างน้อย 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

96402  คอมพิวเตอร์กับการบัญชี                                 

      96403  คอมพิวเตอร์กับการตลาด                                 

      96404  การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และการควบคุมภายใน              

      96405  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ

96406  คอมพิวเตอร์กับการบัญชีบริหาร

96407  การพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

96408  การจัดการระบบฐานข้อมูล

.     หมวดวิชาเลือกเสรี  1  ชุดวิชา  ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำหนด   ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

 

หมายเหตุ    *เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

คำอธิบายชุดวิชา
  • รายละเอียดชุดวิชาที่นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะต้องศึกษา  ดูเพิ่มเติมที่นี่
เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

 

                        การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี  นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย  ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

ก.      ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

ข.      ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซ้ำซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

ค.      ชุดวิชาที่มีการกำหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

ชุดวิชาต่างๆ ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่อนุญาตให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรีตามลักษณะดังกล่าวข้างต้นมีรายชื่อดังนี้

1.       ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

2.       ชุดวิชา  16344  การพูดและการแสดงสำหรับวิทยุกระจายเสียง

3.       ชุดวิชา  16423  การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง

4.       ชุดวิชา  16426  การสร้างสรรค์งานโฆษณา

5.       ชุดวิชา  16440  การเขียนสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์

6.       ชุดวิชา  16441  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

7.       ชุดวิชา  16445  การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น

8.       ชุดวิชา  16446  การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง

9.       ชุดวิชา  16448  การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น

10.   ชุดวิชา  16449  การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง

11.   ชุดวิชา  16452  การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

12.   ชุดวิชา  16455  การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา

13.   ชุดวิชา  16457  การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

14.   ชุดวิชา  16458  การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์

15.   ชุดวิชา  20001  ระบบการเรียนการสอน

16.   ชุดวิชา  20002  การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก

17.   ชุดวิชา  22331  สังคมศึกษา  3:  เศรษฐศาสตร์สำหรับครู

18.   ชุดวิชา  27104  วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

19.   ชุดวิชา  51102  การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

20.   ชุดวิชา  51105  การพยาบาลชุมชมและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

21.   ชุดวิชา  51207  การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

22.   ชุดวิชา  51208  การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

23.   ชุดวิชา  51309  การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์

24.   ชุดวิชา  54107  การฝึกปฏิบัติงานอาชีวอนามัย  ความปลอดภัย  และเออร์กอนอมิคส์

25.   ชุดวิชา  55307  การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย

26.   ชุดวิชา  55311  การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย

27.   ชุดวิชา  71114  การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม

28.   ชุดวิชา  71215  การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร

29.   ชุดวิชา  71332  เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

30.   ชุดวิชา  93438  การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์

31.   ชุดวิชา  93439  การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม

32.   ชุดวิชา  93440  การผลิตและการจัดการพืชสวนประดับ

33.   ชุดวิชา  93441  การจัดการการผลิตไม้ผลและผัก

34.   ชุดวิชา  93446  การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก

35.   ชุดวิชา  93447  การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

36.   ชุดวิชา  93455  การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช

37.   ชุดวิชา  96401  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ

38.   ชุดวิชา  96408  การจัดการระบบฐานข้อมูล

39.   ชุดวิชา  97403  เทคโนโลยีก่อนพิมพ์

40.   ชุดวิชา  97404  กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ

41.   ชุดวิชา  97405  กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด

42.   ชุดวิชา  97406  เทคนิคหลังพิมพ์

 

เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเกินโครงสร้างหลักสูตร

 

               นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเกินโครงสร้างหลักสูตรได้ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

                1.  ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

                2.  ชุดวิชา หรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและภาคปฏิบัติในการอบรมเข้ม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการไว้เฉพาะสำหรับหลักสูตรนั้นๆ

                3.  ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซ้ำซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน            

     ชุดวิชาต่างๆ ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินโครงสร้างหลักสูตรตามลักษณะดังกล่าวข้างต้น มีรายชื่อดังนี้

1.       ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

2.       ชุดวิชา  16344  การพูดและการแสดงสำหรับวิทยุกระจายเสียง

3.       ชุดวิชา  16423  การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง

4.       ชุดวิชา  16426  การสร้างสรรค์งานโฆษณา

5.       ชุดวิชา  16440  การเขียนสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์

6.       ชุดวิชา  16441  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

7.       ชุดวิชา  16445  การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น

8.       ชุดวิชา  16446  การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง

9.       ชุดวิชา  16448  การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น

10.   ชุดวิชา  16449  การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง

11.   ชุดวิชา  16452  การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

12.   ชุดวิชา  16455  การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา

13.   ชุดวิชา  16457  การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

14.   ชุดวิชา  16458  การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์

15.   ชุดวิชา  20001  ระบบการเรียนการสอน 

16.   ชุดวิชา  20002  การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก  

17.   ชุดวิชา  27104  วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  

18.   ชุดวิชา  54107  การฝึกปฏิบัติงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และเออร์กอนอมิคส์ 

19.   ชุดวิชา  55307  การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย

20.   ชุดวิชา  55311  การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย 

21.   ชุดวิชา  71114  การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม    

22.   ชุดวิชา  71215  การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร

23.   ชุดวิชา  71332  เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร   

24.   ชุดวิชา  93438  การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์ 

25.   ชุดวิชา  93439  การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม  

26.   ชุดวิชา  93440  การผลิตและการจัดการพืชสวนประดับ       

27.   ชุดวิชา  93441  การจัดการการผลิตไม้ผลและผัก

28.   ชุดวิชา  93446  การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก   

29.   ชุดวิชา  93447  การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

30.   ชุดวิชา  93455  การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช

31.   ชุดวิชา  96401  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ         

32.   ชุดวิชา  96408  การจัดการระบบฐานข้อมูล    

33.   ชุดวิชา  97403  เทคโนโลยีก่อนพิมพ์     

34.   ชุดวิชา  97404  กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ       

35.   ชุดวิชา  97405  กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด

36.   ชุดวิชา  97406  เทคนิคหลังพิมพ์

 

 
 
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำข้อมูลหลักสูตรโดยสำนักวิชาการ จัดทำระบบโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.