กำหนดการสอบและสนามสอบ
การสอบซ่อมภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2564 จัดสอบตามสนามสอบและสอบออนไลน์ ระดับปริญญาตรี
และผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 117 (รหัสรุ่น 642)ประกาศมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในการสอบ ณ สนามสอบ


กรุณาใส่เลขประจำตัวนักศึกษาหรือผู้เรียน 10 หลัก   
  
update 05/05/2565

 จัดทำโดย
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สงวนลิขสิทธิ์
พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537