กำหนดการสอบออนไลน์ ในการสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เลือกแผน การศึกษา ก3
 

กรุณาใส่เลขประจำตัวนักศึกษาหรือผู้เรียน 10 หลัก   
  
update 10/11/2566


Responsive image

จัดทำโดย
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สงวนลิขสิทธิ์
พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537