กำหนดการสอบออนไลน์ ในการสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
สำหรับนักศึกษาที่เลือกแผนการศึกษา ก3 เท่านั้น
 
กรุณาใส่เลขประจำตัวนักศึกษาหรือผู้เรียน 10 หลัก   
  
update 09/05/2566

จัดทำโดย
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สงวนลิขสิทธิ์
พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537